Course ID 24.ОТРК08
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 4
Status Core
Предмет Међународна трговина се изучава после предмета Међународна економија на који се надовезује и даље специјализује студенте у проучавању појмова везаних за трговинске аспекте међународне економије. Циљ предмета је стицање основних знања из области међународне трговине, упознавање са најзначајнијим појмовима у области међународне трговине, као и основним инструментима спољнотрговинске политике: царинским и нецаринским мерама. Циљ је да студенти овладају основним појмовима везаним за међународну трговинску праксу и појмовима из међународне трговине политике како би се припремили за даље проучавање како трговинских аспеката, у спољнотрговинском пословању, тако и финансијских аспеката међународне економије.
На предмету Међународна трговина студенти стичу знања и компетенције којима ће моћи да идентификују економске ефекте који утичу на националне привреде укључене у међународну размену роба, услуга, производа интелектуалне својине, капитала, радне снаге и технологије. Такође, студенти ће моћи да препознају разлоге због којих се националне привреде одлучују да ограниче неке од ових токова. Изучавање предмета омогућиће студентима да објасне различите спољнотрговинске политике и процене предности и недостатке у вези са спровођењем таквих спољнотрговинских политика. Студенти ће моћи да идентификују главне инструменте спољнотрговинске политике, као што су царине и нецаринске мере, као и да анализирају њихове ефекте на националне привреде. Предмет Међународна трговина омогућиће студентима идентификовање улоге Светске трговинске организације (СТО) у међународној трговини, као и препознавање најзначајнијих питања у преговорима СТО и Републике Србије.
Теоријска настава:
- Појам међународне трговине.
- Развој међународне трговине.
- Субјекти међународне трговине.
- Теорије међународне трговине.
- Међународна тржишта.
- Међународно пословање.
- Међународне тржишне институције.
- Спољнотрговинска политика.
- Регионалне економске интеграције.
- Мултилатерално регулисање међународне трговине.
- Србија у међународној трговини.
Практична настава: вежбе, други облици наставе, анализа студија случаја, решавање тестова, семинарски радови.
Бјелић, П. Међународна трговина: теорија, пословање, политика Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2022
Ћузовић, Ђ. Међународна трговина Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Feenstra, R. C., & Taylor, A. M. International Trade Worth Publishers 2010
Ћузовић, С., и Соколов-Младеновић, С. Менаџмент интернационализације трговине Економски факултет у Нишу 2016
Предавања, интерактивне вежбе, консултације, дискусије.