Course ID 24.ОФБК29
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 5
Status Core
Циљ предмета је упознавање и овладавање основним знањима из инвестиционог банкарства која су неопходна савременом стручњаку из области финансија. Предмет Инвестиционо банкарство омогућава упознавање са пословима инвестиционих банака на примарном финансијском тржишту (емисија хартија од вредности) и секундарном финансијском тржишту (брокерско-дилерски послови, шпекулација, арбитража), затим упознавање са пословима финансијског инжењеринга, пословима фузије и аквизиције, инвестиционог менаџмента, ризицима у инвестиционом банкарству и др. Општи циљ предмета је креирање стручњака који су компетентни за обављање послова инвестиционог банкарства у банкама, брокерским кућама, инвестиционим и пензионом фондовима, осигуравајућим кућама и др.
Након успешно савладаног програма из Инвестиционог банкарства, студент ће бити у могућности да: дефинише послове инвестиционих банака и да објасни, разликује и упореди послове комерцијалног и послове инвестиционог банкарства; објасни и разликује примарно и секундарно тржиште хартија од вредности; дефинише власничке и дужничке хартије од вредности и објасни начин њиховог емитовања; процени и објасни ризике у инвестиционом банкарству; анализира и оцени структуру биланса стања и биланса успеха инвестиционих банака.
Теоријска настава:
- Извори финансирања предузећа.
- Појам и организациона структура инвестиционих банака.
- Комерцијално и инвестиционо банкарство.
- Инвестиционе банке и остале финансијске институције.
- Инвестиционе банке и власничке хартије од вредности на примарном тржишту хартија од вредности.
- Инвестиционе банке и дужничке хартије од вредности на примарном тржишту хартија од вредности.
- Инвестиционе банке на секундарном тржишту хартија од вредности.
- Финансијски инжењеринг (финансијски деривати, шпекулативне обвезнице, обвезнице без купона и др).
- Инвестиционе банке и корпоративно реструктуирање (venture capital, пословни анђели, mezzanine финансирање, lbo трансакције, мерџери и аквизиције).
- Остали послови инвестиционог банкарства.
- Ризици у инвестиционом банкарству.
- Биланс стања и биланс успеха инвестиционих банака.
- Стратегија управљања капиталом инвестиционих банака.
Практична настава: анализе студија случаја.
Јовин, С. Инвестиционо банкарство Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Вуњак, Н. Инвестиционо и хипотекарно банкарство Пролетер и Економски факултет у Суботици 2013
Барјактаровић-Ракочевић, С. Инвестиционо банкарство и тржиште хартија од вредности Задужбина Андрејевић 2012
Вуњак, Н., Ћурчић, У., и Ковачевић, Љ. Корпоративно и инвестиционо банкарство Пролетер и Економски факултет у Суботици 2008
Fabozzi, J. F., & Modigliani, F. Capital markets, institutions and instruments, 4th edition Pearson Education 2009
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J. Essentials of Investments ‎McGraw Hill 2022
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарске радове студената, студије случаја.