Course ID 24.ОТРК13
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 5
Status Core
Омогућити студентима да разумеју све комплекснију структуру канала маркетинга, све ефикасније хоризонталне и вертикалне интеграције и системе дистрибуције робе од произвођача до потрошача у савременим условима тржишног пословања. Омогућити им да у потпуности усвоје теоријска и практична знања, која се односе на процесе креирања, имплементације, контроле и модификовања канала маркетинга у реалним условима привређивања.
Савладавањем материје из овог предмета студенти ће се упознати и потпуно разумети материју о креирању, структури и функционисању канала маркетинга у реалним условима привређивања. Такође, студенти ће се оспоспобити за проналажења оптималних канала маркетинга, који ће на ефикасан начин омогућити кретање робе од производне хале до крајњег корисника.
Теоријска настава:
- Дистрибуција – основни инструмент маркетинг микса.
- Информисање и комуницирање у каналима маркетинга.
- Креирање и управљање каналима маркетинга.
- Институције које чине структуру канала.
- Дужина канала маркетинга.
- Интензитет канала маркетинга.
- Планирање и креирање канала маркетинга.
- Имплементација, контрола и модификовање канала маркетинга.
- Хоризонталне и вертикалне интеграције у каналима маркетинга.
- Функционисање и ефикасност канала маркетинга.
- Пословно преговарање и етичка питања у каналима маркетинга.
Практична настава: вежбе, анализе студија случаја и семинарски радови.
Јовичић, Д. Канали маркетинга Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду. 2020
Јовичић, Д., и Сударов, С. Савремено тржишно пословање Алфа-граф НС 2014
Kotler, P., & Lane, K. K. Marketing menadžment Data Status 2006
Ловрета, С., Петковић, Г., Кончар, Ј., Богетић З., и Стојковић, Д. Канали маркетинга Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2019
Божић, В. и Аћимовић, С. Маркетинг логистика Центар за издавачку делатност Економског факултета Београд 2021
Класична предавања, анализе студија случаја, семинарски радови.