Course ID 24.ММБК15
Programme
ESPB 2
Number of classes
Semester 4
Status Core
Циљ предмета је примена основних теоријско-методолошких, стручних и стручно-апликативних знања и метода у решавању конкретних проблема у области менаџмента и бизниса. Циљ је да посредством изучавања посматраног проблема, његове структуре и сложености и на основу спроведених анализа, студент изведе квалитетне и применљиве закључке о могућим начинима његовог решавања и донесе адекватне одлуке које воде у правцу решења анализираног проблема. Поред тога циљ предмета је да код студента развије способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења усмено или у писаном облику.
Након полагања овог предмета студент ће бити оспособљен да самостално и на бази раније стечених знања сагледа структуру задатог проблема и његове систематске анализе у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Поред тога студент ће бити оспособљен да усмено и у дефинисаној писаној форми изложи предлог за решавање анализираног практичног проблема, који је претходно прихваћен од стране ментора.
Садржај предмета се прилагођава потребама израде конкретног мастер рада. Студент кроз консултације са ментором дефинише релевантну литературу из области менаџмента и бизниса, чије проучавање је неопходно за стицање функционалних знања потребних за успешну израду конкретног завршног рада.
1. Актуелни часописи свих година издавања и одбрањени завршни радови из дате области
Интерактивна теоријска и практична настава, примена метода истраживачког рада, консултације, анализа студија случаја.