Course ID 24.ММБК16
Programme
ESPB 7
Number of classes
Semester 4
Status Core
Завршни мастер рад има за циљ да студенти на основу обављене стручне праксе и уз консултације са ментором, самостално примене стечена знања и вештине и на тај начин докажу да поседују способност за решавање практичних проблема из привредног или јавног сектора, из области менаџмента и бизниса. Циљ је да студенти писменим и усменим путем покажу да су савладали основе квалитативног и квантитативног истраживања, да су стекли циљевима програма предвиђена знања и да су савладали савремене методе и технике које су неопходне да самостално и аналитички решавају комплексне практичне проблеме и доносе оптималне пословне одлуке у области менаџмента и бизниса.
Израдом Завршног мастер рада, студенти треба да докажу да поседују способност да опишу проблематику која је тема рада, да испоље креативност у анализи практичног проблема и у складу са стандардима струке предложе модел за његово решење. Одбраном Завршног мастер рада студенти треба да докажу да су компетентни за генерисање адекватних информација и њихово интегрисање у циљу доношења квалитетних предлога за решавање комплексних практичних проблема из области менаџмента и бизниса.
Тему завршног мастер рада из области менаџмента и бизниса дефинишу студент и изабрани наставник-ментор. Завршни рад на мастер струковним студијама представља пројекат у којем се решава практични проблем из области менаџмента и бизниса из привредног или јавног сектора.
Завршни мастер рад представља писану форму која се састоји из више целина. Након уводних разматрања, рад треба да садржи приказ теоријских и методолошких основа које су коришћене у циљу решавања конкретног проблема из привредног или јавног сектора, експериментални (практични) део, приказ добијених резултата, њихову анализу и предлог решења разматраног проблема, закључну дискусију и на крају списак коришћене литературе.
1. Актуелни часописи свих година издавања и одбрањени завршни радови из дате области
Израду завршног мастер рада, студент реализује у складу са Процедурама израде и контроле квалитета мастер рада, у оквиру ког су дефинисани садржај, обим, форма, поступак израде и одбране рада. Студент у комуникацији са наставником – ментором, кроз сазнања добијена на стручној пракси, кроз дискусије одабраних тема и анализе студија случаја у току предавања, долази до конкретних идеја за решавање разматраног пословног проблема у области менаџмента и бизниса. У току одбране кандидат прво усмено излаже писани део рада, након чега одговара на питања чланова Комисије за одбрану завршног мастер рада. По завршетку одбране, Комисија утврђује оцену и саопштава је кандидату.