Course ID 24.ОФБК10
Programme
ESPB 7
Number of classes 2+3
Semester 2
Status Core
Оспособљавање студената за стицање основних знања из више математике, разумевање математичких метода и њихову примену у решавању конкретних економских проблема, развијање смисла за прецизност и апстрактно размишљање.
По завршетку учења овог предмета студент ће бити у стању да употребом логичког и апстрактног размишљања идентификује и решава конкретне математичке и економске проблеме уз прецизну употребу научних метода и поступака, као и да повезује знања из математике са знањима из осталих стручних предмета.
Теоријска настава:
- Опште математичке основе.
- Елементи линеарне алгебре и линеарно програмирање.
- Увод у теорију реалних функција једне и више променљивих са применама у економији.
- Елементи диференцијалног рачуна функција једне и више променљивих са применама у економији.
- Неодређени, одређени интеграли са применама у економији.
- Елементи финансијске математике.
Практична настава: вежбе и домаћи задаци који по садржају прате садржај теоријске наставе.
Дорословачки, Р., и Мијатовић, М. Математика Алфа-граф НС 2008
Боричић, Б., Ивовић, М., и Илић, М. Математика Центар за издавачку делатност Економског Факултета у Београду 2016
Ивовић, М., Боричић, Б., Аздејковић, Д., Станојевић, Ј., и Илић М. Збирка задатака из математике Центар за издавачку делатност Економског Факултета у Београду 2016
Hess, P. Using mathematics in economic analysis Prentice Hall 2002
Chiang, A. C. Osnovne metode matematičke ekonomije Marketing-tehnologija 1994
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, рачунске вежбе, примену стеченог знања на решавање конкретних примера из праксе, анализу радова студената.