Course ID 24.МП0026
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+3
Semester 4
Status Core
Циљ предмета је упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама из области организационог понашања. То подразумева проучавање динамике индивидуалног понашања запослених у организацији, њихових међусобних релација кроз интерперсонално понашање, као и изучавање најзначајнијих феномена, односно варијабли организационог понашања и техника решавања могућих проблемских ситуација везаних за ову област.
По завршетку учења овог предмета студент ће бити у стању да разуме значај индивидуалних, групних и организационих фактора у моделу организационог понашања. Стицањем знања из ове области студент ће знати да адекватно решава организационе проблеме, адекватно перципира и реагује на организационе конфликте, објасни основне механизме мотивације, формира и води групе и тимове, управља организационом културом, спроводи организационе промене, доноси и спроводи организационе одлуке. Студент ће се оспособити да разуме факторе који одређују понашање запослених и увиди значај организационих аспеката који обезбеђују повећање ефикасности савремених организација.
Теоријска настава:
- Појам организационог понашања, историјски преглед дисциплине, модел организационог понашања.
- Личност и личне карактеристике.
- Перцепција.
- Учење.
- Вредности и ставови запослених.
- Мотивација запослених.
- Групе и тимови.
- Вођство у организацији и стилови вођења.
- Доношење одлука у организацији.
- Међуљудске комуникације у организацији.
- Решавање конфликата у организацији.
- Моћ и политички процеси у организацији.
- Организациона култура.
- Организационе промене и развој.
- Организациона структура и дизајн.
Практична настава: вежбе, самосталан и групни рад студената, анализа примера из праксе, семинарски радови, усмена излагања на задату тему.
1. Петковић, М. Организационо понашање Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2011
2. Јанићијевић, Н. Организациона понашање Дата Статус 2008
3. Robbins, S. P., & Judge, T. A. Organizaciono ponašanje Mate 2010
4. Robbins, S.P., & Judge, T. Organizational behavior Pearson, Boston 2017
Предавања и вежбе, студије случаја, израда и презентација семинарских радова.