Course ID 24.ОФБД08
Programme
ESPB 6
Number of classes 2+2
Semester 2
Status Core
Предмет Основи организације има за општи циљ овладавање основним теоријским приступима и кључним концептима релевантним за управљање организацијом и људима у организацији. Посебан циљ је учинити студенте свесним значаја организације у савременом свету, а посебно у предузећима као и развијање способности критичке оцене постојећих и дизајнирања нових организационих структура.
По завршетку учења овог циклуса студент стиче основна знања која му омогућавају и олакшавају решавање практичних задатака управљања организацијом и запосленима у организацији. Такође, стиче и вештине које му омогућавају да као менаџер буде успешан и компетентан да разуме, предвиди и контролише понашање запослених и да га обликује у смеру остваривања пројектованог циља организације. Студент се оспособљава за управљање понашањем запослених у организационим променама и конфликтима, као и усвајању техника и вештина комуницирања, мотивисања и одлучивања у различитим економским ситуацијама пословног субјекта
Теоријска настава:
- Развој организације кроз историју.
- Теорије организације: класичне, неокласичне, модерне.
- Организационе структуре.
- Основе организационог понашања: организационо понашање руководилаца, организациона култура, мотивација у организацијама, моћ у организацијама, групе у организацијама, организациони конфликти, комуникације у организацијама, одлучивање, организационо учење.
- Управљање људским ресурсима.
- Организационе промене и развој.
Практична настава: анализе студија случаја, презентација и анализа семинарских радова.
Рогановић, М., и Станков, Б. Основи организације – организациони аспекти трговинских предузећа Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2022
Јанићијевић, Д., Богићевић Миликић, Б., Петковић, М., и Алексић Мирић, А. Организација Економски факултет Универзитета у Београду 2018
Рогановић, М. Основи организације Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2022
Класична екс-катедра предавања уз интерактивно учешће студената, изучавање на примерима (case studies), презентације краћих писаних есеја и семинарских радова студената. Дебате о примерима из праксе.