Course ID 24.ОФБД02
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 1
Status Core
Основни циљ овог предмета је упознавање студената са темељним категоријама у менаџменту пословних и других организација, као и развијање компетенција (знања, вештина и личних особина) која ће студенту омогућити темељније разумевање повезаних наставних дисциплина на вишим годинама студија.
Савладавањем овог предмета студенти стичу способности критичког мишљења, самосталног просуђивања и решавања конкретних пословно-управљачких проблема. Студент стиче основна знања о томе, да ефикасна интеграција управљања и руковођења у јединствени систем активности менаџмент концепта гради суштину и структуру утицаја на процесе у организацијама. Поред управљачких знања из области теорије, оспособљен је да користи савремене технике и технологије као што су: холистичко-системска технологија, квантитативно-квалитативне методе и технике, технике тоталног квалитета, „мождана олуја“, реинжењеринг, бенчмаркинг и др.
Теоријска настава:
- Менаџмент, менаџери, организације и пословни амбијент.
- Теорије менаџмента.
- Планирање.
- Организовање.
- Лидерство.
- Мотивисање.
- Тимови и тимски рад.
- Комуницирање.
- Контролисање.
- Посебне теме и подручја примене концепта менаџмента.
Практична настава: студије случаја и примери из праксе организација, припрема за самосталну израду студије случаја.
Јошанов-Врговић, И. Менаџмент Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Џелетовић, М., и Машић, Б. Увод у менаџмент: Принципи, процес и концепти Иновациони центар факултета безбедности и Академска мисао 2021
Предавања преко платформи Skype или Zoom, приступ материјалима и онлајн тестови преко платформе Моодле, форум