Course ID 24.ОТХК02
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 3
Status Core
Циљ изучавања предмета Основи туризма и хотелијерства јесте да студент спозна појам и историјску условљеност туризма и хотелијерства и промена у њима, као и да се упозна са основним факторима и појавним облицима савремених тенденција туризма у свету и у Србији. Циљ овог предмета је да се, на логично смишљен и кохерентно сачињен начин, обухвати и сагледа укупна проблематика основа туризма и хотелијерства, како са становишта теоријско-методолошког фундамента, тако и са гледишта његове примене у садржајној анализи просторних аспеката туризма и хотелијерства и њихових различитих појавних облика.
Након изучавања овог предмета студенти ће бити оспособљени да препознају, савладају и објасне основне појмове у туризму и хотелијерству; дефинишу и процене позитивне и негативне ефекте ове мултидисциплинарне делатности у циљу планирања и правовременог реаговања на промене. Исход ове наставне јединице је да студенти дефинишу и објасне све ресурсе, мотиве и факторе који су главни индикатори туристичких кретања; да препознају појаве у туризму, да их класификују, процене и упореде, те да буду спремни и способни да даље примене стечено знање приликом изучавања других предмета из области туризма, те стварања и проналажења сопствене идеје за рад у туризму и хотелијерству.
Теоријска настава:
- Теоријске основе туризма.
- Појам и историјска условљеност промена у туризму.
- Туристичка кретања и њихово разврставање.
- Специфичности туристичке делатности.
- Туристичке потребе и мотиви.
- Посебни облици туризма.
- Туристичка дестинација као део система у туризму.
- Туристички производ, доживљај, задовољство и маркетинг у туризму.
- Неопходност примене маркетинга и менаџмента у туризму.
- Угоститељство - хотелијерство и ресторатерство.
- Туристичке агенције - посредници у туризму.
- Туроператори - појам, класификација, значај.
- Туристички простор – валоризација, уређење, заштита, одрживост.
- Савремене тенденције у туризму у свету и у Србији.
- Проблеми управљања туризмом у посмодерном периоду.
Практична настава: израда и презентација семинарских радова, анализа студија случаја, рад у групама.
Ковачевић Берлековић, Б. Основи туризма и хотелијерства Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Косар, Љ. Хотелијерство 1 Висока хотелијерска школа у Београду 2015
Мариноски, Н., Ђери, Л., Стаменковић, П., и Илић, Д. Основи туристичке теорије и праксе Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу 2016
Косар, Љ. Хотелијерство 2 Висока хотелијерска школа у Београду 2013
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.