Course ID 24.МП0022
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 1
Status Core
Циљ предмета је да студенти овладају основним начелима управљања пројектима, као и да савладају методологију управљања пројектима кроз све фазе припреме и реализације пројеката и тако се оспособе за учешће и реализацију задатака у конкретним пројектима.
Студент се, кроз добијена теоријска знања, оспособљава да планира, организује и контролише пројектне активности у циљу реализације пројеката у оквиру предвиђеног времена и буџета уз задати квалитет. Након успешно савладане материје студент је обучен за рад на пословима припреме, реализације и евалуације пројеката по савременој методологији.
Теоријска настава:
- Теоријске основе, дефиниције и врсте пројеката.
- Циклуси и фазе у реализацији пројеката; иницирање пројеката.
- Опис и концепт пројекта; планирање пројекта.
- Извршење пројекта; контролисање пројекта; закључење пројекта.
- Управљање трошковима пројекта; управљање временом пројекта; управљање квалитетом пројекта.
- Управљање ризиком пројекта; управљање променама у пројекту.
- Методе и технике управљања пројектима.
- Стандардни рачунарски програми подршке управљању пројектима.
- Управљање међународним пројектима; управљање ЕУ пројектима.
Практична настава: студије случаја, методе и технике управљања пројектима: CPM (Critical path method), Perth method, PBS (Personal breakdown structure), WBC (Work breakdown structure), OBS (Organization breakdown structure); рачунарска подршка.
1. Ђуричин, Д., и Лончар, Д. Менаџмент помоћу пројеката Центар за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду 2019
2. Јовановић, П. Управљање пројектима Факултет за пројектни и иновациони менаџмент у Београду 2015
3. Kerzner, H. Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 9th Edition John Wiley & Sons 2006
4. Радаковић, Н., и Морача, С. Основе управљања пројектима Факултет техничких наука у Нови Саду 2012
5. Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K., Kulakowski, N., Maletić, I., & Zrnušić, N. Upravljanje EU projektima TIM4PIN 2004
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе, чланака из часописа и са интернета. Дискусије, непосредна примена, семинарски радови студената.