Course ID 24.ММБК04
Programme
ESPB 8
Number of classes 3+3
Semester 2
Status Core
Циљ предмета је да се студенти упознају са знањима и вештинама неопходним за дизајнирање и имплементацију модела организације и ефикасног спровођења поступака јавно приватног партнерства и концесија, што обухвата садржаје који повезују менаџерске, организационе, правне, економске и техничке аспекте овог процеса. Предмет треба да оспособи студенте за стицање теоријских знања и практичних вештина из области: услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката јавно-приватног партнерства; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и реализацију пројеката јавно-приватног партнерства; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о јавно-приватном партнерству са или без елемената концесије (у даљем тексту: јавни уговор) и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника.
Теоријска оспособљеност и практичне вештине које је студент стекао кроз студије случаја, током
школовања омогућиће му да ефикасно-ефективно обавља послове: стручњака за Јавно приватно партнерство у смислу Закона о ЈПП и концесијама, економисте у јавним предузећима и установама, али и трговинским и производним предузећима, здравственим установама, удружењима, трговинским представништвима и консултантским пословима. Студенту се омогућава стицање знања о јавно приватном партнерству као организационом, финансијском, правном и практичном концепту. Унапређење знања и оспособљавање студената за примену принципа, метода и модела процеса набавки, стандардизација и формализација процедура организације процеса, доношења одлука у процесу избора најбољих понуђача у складу са процесима рада свих пословних функција наручиоца и понуђача, форме документације и кретање у процесима јавно приватног партнерства и концесија.
Теоријска настава:
- Услови, начин израде, предлагања и одобравања пројеката јавно-приватног партнерства.
- Одређивање субјеката надлежних/овлашћених за предлагање и реализацију пројеката јавно-приватног партнерства.
- Права и обавезе јавних и приватних партнера.
- Облик и садржина уговора о јавно-приватном партнерству са или без елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора.
- Услови и начин давања концесије,
- Предмет концесије, субјекти надлежни/овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије.
- Заштита права учесника у поступцима доделе јавних уговора.
- Оснивање, положај и надлежност Комисије за јавно приватно партнерство, као и друга питања од значаја за јавно-приватно партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију.
Практична настава: анализа студија случаја, анализа модела пројеката, процедура поступка приватног партнера, модели анексирања јавних уговора, поцедуре извршења и раскида јавних уговора.
1. Јовановић, А., и Шпилер, М. Јавно приватно партнерство у Србији Центар за менаџмент у Београду 2019
Предавања, анализе студија случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.