Course ID 24.ОФБК26
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 5
Status Core
Циљ предмета је да се студенти упознају са проблематиком ризика, као и да стекну савремена теоријска знања и практичне вештине, које се примењују у оквиру управљања ризицима у сложеним пословним системима из различитих делатности финансијског и реалног сектора.
По завршетку учења у оквиру предмета Управљање ризицима, студенти ће бити у стању да: објасне концепт ризика и класификују ризике; објасне појам и процес управљања ризиком; примене методе за квантификовање изложености ризику; објасне стратегије управљања ризицима; објасне инструменте и примене технике управљања ризицима; дефинишу и анализирају ризике финансијских институција; објасне и примене алтернативне и традиционалне методе трансфера ризика финансијских институција; анализирају ризике и објасне методе управљања ризицима са аспекта предузећа; објасне утицај управљања ризицима на вредност предузећа.
Теоријска настава:
- Концепт ризика.
- Врсте ризика.
- Процес управљања ризиком.
- Квантификовање изложености ризику.
- Стратегије управљања ризицима.
- Инструменти и технике управљања ризицима.
- Анализа ризика финансијских институција.
- Примена алтернативних и традиционалних метода трансфера ризика у финансијским институцијама.
- Анализа ризика и методе управљања ризицима са аспекта предузећа.
- Утицаји управљања ризицима на вредност предузећа.
Практична настава: анализа студија случаја и примера из праксе; решавање проблемских задатака; израда и презентација семинарских радова и дискусије.
Барјактаровић, Л. Управљање ризиком Универзитет Сингидунум 2015
Saunders, A., & Cornett, M. M. Financial institutions management: a risk management approach McGraw-Hill 2011
Авдаловић, В., и Маровић, Б. Осигурање и теорија ризика Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије 2006
Богојевић Арсић, В. Управљање финансијским ризиком Факултет организационих наука у Београду 2009
Живков, Д. Инвестирање у хартије од вредности Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2022
Предавања и вежбе уз активно учешће студената у наставном процесу, студије случаја, дискусије, презентације примера из праксе, израду и презентацију семинарских радова, решавање проблемских задатака у циљу синтезе стечених знања.