Course ID 24.ОПИК09
Programme
ESPB 8
Number of classes 3+3
Semester 5
Status Core
Циљ овог предмета је да се студенти упознају са различитим методологијама развоја софтвера. Студентима ће бити представљене најважније фазе савременог приступа развоја софтвера као и аутоматизованих алата за њихово спровођење.
Након што савладају градиво овог предмета студенти ће знати да одаберу методологију за развој софтвера која ће бити најпримеренија у односу на проблемски домен. Они ће користити аутоматизоване алате за спровођење појединих фаза развоја софтвера, од прикупљања корисничких захтева па све до тестирања програмског кода.
Теоријска настава:
- Традиционалане методе развоја софтвера.
- Управљање пројектом.
- Прикупљање захтева.
- Моделовање процеса и података.
- Почетни дизајн.
- Архитектура софтвера.
- Детаљни дизајн.
- Развој програмског кода.
- Тестирање.
Практична настава: Рад у рачунарској лабораторији где се студенти уче да непосредно рукују актуелним алатима за аутоматизовани развој пословног софтвера.
Поповић, Ј. Основе софтверског инжењерства CET 2019
Томашевић, В. Развој апликативног софтвера Универзитет Сингидунум 2022
Loubser, N. Software Engineering for Absolute Beginners: Your Guide to Creating Software Products 1st ed. Apress 2021
Kim D., & Solomon M. Fundamentals Of Information Systems Security, 2nd edition Jones & Bartlett Learning 2013
Baltzan, P. Business Driven Information Systems McGraw-Hill Companies 2012
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, семинарске радове, студије случаја.