Course ID 24.ОТХК01
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 4
Status Core
Основни циљ овог предмета јесте да студенти упознају са селективним (посебним) облицима туризма, како оним који су у вези за активности на одмору, тако и са оним селективним облицима који креирају садржаје боравка на нивоу туристичке дестинације. Студентима ће се омогућити увид у специфичности посебних облика туристичких кретања, као и усмереност тих кретања на целокупан економски и привредни развој земље. Студентима ће се представити који су облици туризма у зачетку свог развоја, а који ће се тек стварати, као резултат промена на домаћем и иностраном туристичком тржишту, али и промена у стилу живљења, који даље условљавају промене у начину организовања одмора попут еко туризма, сеоског, спортског итд. Такође, мора се навести да је циљ овог предмета да се у свести студената подстакне размишљање о проширивању туристичке понуде у пракси, подстицањем одређених облика туризма специфичних за одређену дестинацију.
Након изучавања предмета Посебни облици туризма, студенти ће бити у стању да препознају и савладају проблематику управљања специфичним облицима туризма. Студенти ће бити у стању да прихвате, разумеју, али и критикују методолошку подлогу концепта предмета, која ће бити разноврсна и која ће омогућити препознавање и интерпретацију кључних проблема у вези са посебним облицима туристичких кретања. Студенти развијају способности примене теорије туризма у пракси, способност диференцирања туристичких потреба и променљивости, те значај који диференциране потребе имају на сегментацију тржишта, програмирање услуга, а све у циљу задовољства туриста програмима сваког од сегментованих облика туризма. Студенти ће упознати све специфичности одређених туристичких производа које нуди Србија и друге дестинације.
Теоријска настава:
- Опште одреднице посебних облика туристичких кретања.
- Врсте и облици савременог туризма.
- Производ селективног туризма.
- Поједини облици туризма (спортски, здравствени, наутички, религиозни, авантуристички, ловни, културни, пословни и др.).
- Туризам будућности.
- Специфичности туристичке понуде посебних облика туризма.
- Стратегија маркетинга у развоју специфичних облика туризма.
- Квалитет производа везан за одређене облике туризма.
Практична настава: семинарски радови, студијски истраживачки рад, теренски рад.
Јовановић, В. Тематски туризам Сингидунум, Београд 2015
Работић, Б. Селективни облици туризма Висока туристичка школа струковних студија у Београду 2013
Штетић, С. Посебни облици туризма Форма 2007
Осим уводних интерактивних предавања и вежби, реализација овог предмета подразумева рад кроз дебате, радионице и дискусије у којима се суочавају резултати претходних истраживања и урађених пројеката за сваки облик туризма.