Course ID 24.ОТХК09
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 5
Status Core
Циљ предмета јесте да омогући студентима стицање знања и разумевање суштине теорије и праксе развоја спортско-рекреативног туризма, као селективног облика туризма који последњих година доживљава експанзију на глобалном туристичком тржишту. Студенти ће добити нова сазнања о менаџерским аспектима функционисања и експлоатације спортских ресурса у туристичке сврхе; упознаће се са планирањем, организовањем и коришћењем природних и антропогених спортских ресурса, у циљу развоја спортско-рекреативног туризма и формирања интегралног спортско-рекреативног туристичког производа на нивоу туристичких дестинација.
Савладавањем предмета студенти ће бити оспособљени да планирају, организују и изврше реализацију програмских садржаја спортско-рекреативног туризма на нивоу туристичке дестинације. Биће оспособљени за решавање конкретних проблема управљања у предузећима која се баве понудом спортских и рекреативних садржаја на туристичком тржишту. Успостављањем везе између теорије и праксе, студенти ће развити вештину употребе критичког мишљења у свим фазама управљања спортско-рекреативним туризмом и овладаће техникама планирања даљег развоја и афирмације овог облика туризма на одређеним просторима.
Теоријска настава:
- Појам, значај и улога спортског туризма.
- Историјат развоја спортско-рекреативног туризма.
- Спорт и туризам.
- Спортски туризам и рекреација.
- Перспективе развоја спортско-рекреативног туризма.
- Природни ресурси у спортском туризму.
- Антропогени (изграђени) ресурси у спортском туризму.
- Људски ресурси у спортском туризму.
- Улога спортских догађаја у развоју туризма.
- Олимпијада као мега спортски догађај.
- Управљање спортско-рекреативним туризмом.
- Ефекти и бенефити великих спортских догађаја за земљу домаћина.
- Економски ефекти и бенефити организације великих спортских догађаја.
- Социјални и културни ефекти организовања великих спортских догађаја.
Практична настава: самостална израда и презентација семинарских радова, студије случаја, анализе чланака из часописа, посета предузећима.
Ковачевић Берлековић, Б. Спортско-рекреативни туризам Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Bartoluci, M., Škorić, S., & Andrijašević, M. Menadžment sportskoga turizma i njegovih srodnih oblika Narodne novine 2021
Tribe, J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism Elsevier 2011
Интерактивна предавања и вежбе по унапред дефинисаним темама уз коришћење аудиовизуелне опреме, рад у групама, анализа примера из праксе, анализе студија случаја.