Course ID 24.ММБК01
Programme
ESPB 8
Number of classes 3+3
Semester 1
Status Core
Упознавање са променама у окружењу и начинима прилагођавања предузећа променама. Оспособљавање студената да препознају и анализирају шансе и опасности из окружења и исте доводе у везу са могућностима и слабостима предузећа и на тај начин дефинишу могући правци развоја предузећа. Припрема студената за стратегијско размишљање и деловање.
Студенти ће бити способни да дефинишу визију и мисију пословног система, утврде циљеве, пројектују и препознају алтернативне стратегије. Студенти ће бити упознати са избором оптималних стратегија раста и развоја и начинима имплементације и контроле одабраних стратегија
Теоријска настава:
- Теоријски приступ, појава и улога стратегије.
- Фокус, карактеристике и значај стратегијског менаџмента.
- Процес и димензије стратегијског менаџмента.
- Анализа окружења.
- SWOT матрица, BPEST анализа, Бенчмаркинг.
- Портфолио концепт, Метод сценарија, Матрица анализе шанси и опасности, DELFI метод, Ланац вредности.
- Дефинисање мисије, визије и циљева.
- Пројектовање алтернативних стратегија и избор оптималне стратегије.
- Елементи процеса имплементације стратегије.
- Стварање организационе структуре.
- Успостављање организационе културе.
- Операционализација циљева и алокација ресурса.
- Координација вођења имплементације стратегије.
Практична настава: вежбе, самосталан и групни рад студената, анализа примера из праксе, семинарски радови, усмена излагања на задату тему
1. Јошанов-Врговић И. Менаџмент, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
2. Милисављевић, М. Стратегијски менаџмент: анализа, избор и промена Дата Статус 2017
Предавања и вежбе, студије случаја, израда и презентација семинарских радова.