Course ID 24.ММТК02
Programme
ESPB 8
Number of classes 3+3
Semester 2
Status Core
Циљ предмета је упознавање студената са значајем одрживог управљања природним и антропогеним ресурсима у туризму, у циљу дугорочног искоришћавања основних вредности на којима се заснивају туристички производи, са посебним освртом на однос одрживи развој-туризам. Такође, један од циљева је класификација туристичких ресурса, одржива трансформација туристичких ресурса у туристичке атракције и имплементирање одрживих принципа управљања ради формирања интегралних туристичких производа посебних облика туризма.
Након успешно савладаног градива студенти ће бити оспособљени да препознају, а затим и да класификују туристичке ресурсе по најзначајнијим критеријумима, а све у циљу вредновања ресурса и спровођења ситуационе анализе туристичке дестинације. Спознаће и разумети значај одрживог коришћења и управљања ресурсима у туризму и значај концепта туризма као еколошког и природног феномена. Биће у стању да идентификују потенцијале и ограничења, а све у складу са усвојеним законским актима и њиховом конкретном применом у развојним туристичким активностима у туристичким дестинацијама.
Теоријска настава:
- Класификација туристичких ресурса.
- Значај и оправданост одрживог управљања ресурсима у туризму.
- Природни туристички ресурси и туризам.
- Геоморфолошки туристички ресурси.
- Хидрографски туристички ресурси.
- Биогеографски туристички ресурси и туризам.
- Антропогени туристички ресурси.
- Културно-историјски туристички ресурси.
- Археолошки и етнографски туристички ресурси.
- Изграђени ресурси и значај за туризам.
- Носећи капацитет и његова примена у одрживом управљању.
- Заштићени природни простори и одрживи туризам.
- Одрживо управљање посебним облицима туризма.
- Одрживост у посмодерном туризму.
Практична настава: израда и презентација семинарских радова, анализа студија случаја, рад у групама.
1. Ковачевић Берлековић, Б., и Јовичић Вуковић, А. Менаџмент природних ресурса у туризму Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2022
2. Хаџић, О., Недељковић Кнежевић, М., и Пивац, Т. Менаџмент одрживог развоја културног туризма Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду 2018
3. Дражић, Г. Одрживи туризам Универзитет Сингидунум 2020
4. Hyung yu, P. Heritage tourism Routledge 2014
5. Максин, М., Пуцар, М., Кораћ, М., и Миљић, С. Менаџмент природних и културних ресурса у туризму Универзитет Сингидунум 2013
6. Максин, М. Туризам и простор Универзитет Сингидунум 2013
Интерактивна настава по унапред дефинисаним темама. Групни рад и анализе конкретних примера на вежбама. Кратке видео презентације и квизови. Самостална израда пројектних радова.