Course ID 24.ОТРК12
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 5
Status Core
Циљ предмета Трговински менаџмент је стицање основних знања из области трговинског менаџмента, основних токова у савременој трговини, функционисања трговине на велико и мало, трговинске политике, примене иновација у трговини и пракси тржишно развијених земаља. Поред наведеног, студенти ће стећи знања и о начинима имплементације расположивих инструмената маркетинг микса и управљање ресурсима трговинских предузећа.
Након завршетка учења у оквиру предмета Трговински менаџмент, студенти ће бити у стању да примене стечена знања у раду у трговинским предузећима, за послове малопродаје, велепродаје и логистике, за пословање на домаћем и међународном тржишту. Такође ће моћи да објасне значај и улогу трговине у савременој економији, оцене и анализирају утицај елемената маркетинг микса на унапређење конкурентности трговинских предузећа као и да идентификују значај иновација и њиховог утицаја на трговину и трговинска предузећа.
Теоријска настава:
- Настанак и развоја трговинског менаџмента.
- Теорије и концепти трговинског менаџмента.
- Облици трговине и трговинских предузећа у савременим условима пословања.
- Типологија трговинског менаџмента.
- Настанак и развој произвођачке марке и трговинске марке.
- Управљање трговинском марком.
- Менаџмент трговинских предузећа.
- Настанак и развој електронске трговине.
- Правила успешног пословања трговинских предузећа.
- Пракса менаџмента у трговини.
Практична настава: вежбе, анализа студија случаја и други облици наставе.
Дамњановић, Ј. Трговински менаџмент Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2012
Ловрета, С. Трговински менаџмент Економски факултет Универзитета у Београду 2015
Ћузовић, С., и Ивановић П. Иновације у трговинском менаџменту Економски факултет Универзитета у Нишу 2010
Ћузовић, С. Трговина (структура, принципи, развој) Економски факултет Универзитета у Нишу 2009
Класична екс-катедра предавања уз интерактивно учешће студената, изучавање на примерима (case studies), презентације краћих писаних есеја и семинарских радова студената. Дебате о примерима из праксе.