др Драгољуб Јовичић

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail djovicic@uns.ac.rs
Telephone +381214854044
Office КАБИНЕТ 37
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)

Practical classes

  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)

Exams

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 12)
  ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
  МАРКЕТИНГ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
  МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
  МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07)
  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 07)
  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
  МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
  ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
  МАРКЕТИНГ (БОЛ. 12)
  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
  ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 07)
  МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07)

Материјали

ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
МАРКЕТИНГ (БОЛ. 17)
ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)

Обавештења

22. February 2022.
Стручна пракса, упуство за израду рада

Упуство за израду рада и за полагање испита из

 

„Стручне праксе ИИ (ТХ) – Тема 1“

 

Студент уз консултације са професором бира тему, пише рад и доставља га благовремено (најмање четири седмице пре испита) професору на преглед. Након прегледа рада и професорове сагласности да може изаћи на испит, студент брани рад усмено у термину који је предвиђен у конкретном испитном року.

 

 

 

Обим рада треба да буде у интервалу од 15 до 20 куцаних страна, формата А4, фонт 12.

 

Структура рада: увод (цца 1-2 стр.), разрада (цца 13-18 стр., од чега 1/5 теорије и 4/5 у вези са праксом, тј. конкретном пословном ситуацијом у организацији), закључак (цца 1-2 стр.) и литература (минимум 3 извора („Савремено трж. пословање“, Јовичић, Сударов, ВПШСС))

 

Централни део рада треба да се односи на опис, истраживање и анализу постојеће ситуације у изабраној организацији (предузећу, компанији), као и на пар конкретних предлога који би требало да допринесу бољој организацији и ефикаснијем пословању, а што би све скупа требало да резултира у бољој позиционираности организације на тржишту.

 

У закључку се у сажетој форми презентују кључни предлози у вези са потенцијалним сугестијама и пословним активностима, које би требало да доведу до ефикаснијег пословања организације и постизања вишег нивоа конкурентске предности у односу на конкуренцију.

 

 

 

Написани и од стране професора одобрени радови, уз благовремену предају свих потребних докумената (попуњени формулари за Стручну праксу) за излазак на испит, бране се на усменом испиту, у термину предвиђеном по распореду за конкретни испитни рок.

Нови Сад, 19.02.2021.

 

Оквирне ТЕМЕ за

„Стручну праксу ИИ (ТХ) – Тема 1: Примењени маркетинг у туризму ( на конкретним примерима)“

Цена као једна од кључних детерминанти у остваривању профитабилног пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Квалитетна услуга – предуслов ефикасног и одрживог пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Неопходност примене ефикасних интегрисаних маркетинг комуникација за остваривање конкурентске предности (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Значај ефикасног пословног комуницирања у (организацији, компанији, хотелу, ресторану… xy) за остваривање профитабилног пословања

Утицај субјеката из микроокружења и сила из макроокружења на профитабилност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Неопходност благовременог и квалитетног маркетинг истраживања у процесу антиципирања потреба и жеља корисника услуга (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Значај фокусираности на географске и демографске детерминанте понашања потрошача при креирању оптималног маркетинг микса (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Неопходност ефикасног пословног преговарања за добру позиционираност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy) на Б2Б тржишту.

Нови Сад, 19.02.2021.

Проф. Драгољуб Јовичић