Izaberite stranicu

Еразмус политика

Основни циљеви Високе пословне школе струковних студија из Новог Сада (ВПШССНС) су развој кадрова конкурентних на тржишту рада, као и развој и унапређивање студијских програма у складу са европским стандардима и најновијим достигнућима у настави и науци, кроз сарадњу и размену најбоље праксе са организацијама у Европи и свету. Ућешће ВПШССНС у Ерасмус програму треба да допринесе остварењу многих значајних циљева дефинисаних нашом стратегијом интернационализације, који се пре свега  односе на мобилност студената и запослених, развој иновативних образовних програма и унапређење постојеће пословне праксе и процеса. Такође, тежња нам је да успостављањем сарадње са високошколским установама, пословним организацијама и међународним научним и стручним организацијама из региона и Европе унапредимо знања, вештине и искуства наших студената и запослених, приближимо их европским стандардима и на тај начин пружимо допринос изградњи јединственог европског образовног простора, промоцији и јачању европског идентитета у нашој средини као и и разумевању и прихватању европског културног наслеђа и његове разноликости.

Учешћем у наведеним активностима Ерасмус програма ВПШССНС ће подстаћи реализацију циљева интернационализације, кроз имплементацију интернационалних и интеркултуралних елемената у наставни процесс. Наведени процеси ће омогућити укључивање ВПШССНС у регионалне и европске токове у области науке, високог образовања и трансфера знања. Бенефите процеса интернационализације ВПШССНС ће остварити са једне стране, кроз спознају и добровољно прихватање вредности, стандарда и достигнућа страних институција, а са друге, кроз представљање сопственог система вредности и резултата у различитим областима тако да они кроз сарадњу са европским партнерима буду препознати и прихваћени широм света.

Активности у којима ВПШССНС жели да учествује у оквиру Ерасмус програма, прилагођене су њеној стратегији интернационализације, као и њеним капацитетима и ресурсима. Имајући то у виду ВПШССНС ће бити фокусирана на следеће активности: 

  • Erasmus Key Action 1 (KA1) – Learning mobility, i,
  • Erasmus Key Action 2 (KA2) – Cooperation among organisations and institutions.

 Примарна активност ВПШССНС у оквиру Ерасмус програма ће бити реализација програма мобилности студената и особља у циљу трансфера знања, стицања интернационалног искуства, развоја професионалних компетенција и њихове промоције и примене. Оперативно спровођење програма мобилности је у надлежности Канцеларије за међународну сарадњу и пројекте Школе, која је задужена за спровођење јавних конкурса, избор кандидата, пружање подршке изабраним кандидатима у организовању путовања (за питања смештаја, виза и осигурања), као и подршке у процени нивоа личног и професионалног развоја који је постигнут током периода мобилности. Такође, Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте је задужена и за припрему и реализовање свих аспеката долазних мобилности, који су дефинисани Ерасмус повељом.

Учешћем у КА2 пројектима, ВПШССНС жели да подстакне модернизацију кроз развој студијских програма, унапређење пословне праксе и процеса и остваривње различитих видова сарадње са сектором високог образовања и друштва у целини. Пружање институционалне подршке у припреми и реализацији овог дела програма је у надлежности Канцеларије за међународну сарадњу и пројекте. У оквиру развоја студијских програма приоритет ће бити унапређивање постојећих и развој нових курикулума као и развој и спровођење заједничких студијских програма у оквиру стратешких партнертава. У сегменту унапређења пословне праксе и процеса управљања, желимо да пружимо подршку развоју службама установе, као и развоју центара за пружање раличитих видова подршке студентима и запосленима. Такође, реализацијом КА2 активности, желимо да кроз преношење најбољих европских пракси у интеракцији образовним сектором и широм заједницом дамо допринос домаћем и регионалном развоју.

Ефикасност реализације Ерасмус активности сматрамо једним од наших приоритета. С тим у вези, циљ ВПШССНС је да припрема и реализација свих сегменте Ерасмус програма буде што једноставнија и ефикаснија. То се првенствено односи на поједностављење административних процеса везаних за мобилност студената. У том смислу, ВПШССНС је спремна да у потпуности подржи European student card (ESC) initiative, што значи да ћемо током 2021 године обезбедитити техничке и остале капацитете за потпуно онлине управљање Интер-институционалним уговорима (интер-институтионал агреементс) и уговорима о учењу (Learning agreements), током 2022  године слање и примање студентских номинација и прихватања (студент номинатионс анд аццептанцес) и током 2023. године размену “трансцриптс оф рецордс релатед то студент мобилитy”. Током овог периода континуирано ћемо унапређивати техничке И остале неопходне капацитете са циљем проширивања ESC иницијативе и на остале делове Ерасмус програма.

Реализацијом програма мобилности студенти ће кроз процесе студирања и обављања праксе, као и запослени кроз процесе извођења наставе и професионалног усавршавања, унапређивати своја знања, вештине и компетенције и приближити их европским стандардима, што ће допринети модернизацији установе. Учешће ВПШССНС у другим наведеним активностима Ерасмус програма ће обезбедити укључивање ВПШССНС у регионалне, европске и глобалне токове у области науке, високог образовања и трансфера знања, кроз развој интеринституционалне сарадње и међуародних стратешких партнерства са институцијама из области образовања и привреде.

Кроз учешће у Ерасмус праграму ВПШССНС очекује да интензивирањем процеса имплементације интернационалних и интеркултуралних елемената у наставу и пројекте сарадње, подстакне модернизацију студијских програма и пословне праксе, као и јачање европског идентитета И изградњу европског образовног простора.

Реализација програма мобилности студената/особља ће подстаћи И унапредити процесе интегрисања ВПШССНС у европски образовни систем, приближавање европске образовне праксе домаћој и промоцију европских ведности у оквиру институције и у оквиру шире заједнице. У том контексту, ВПШССНС ће пружити снажну подршку свим корисницима програм мобилности у промовисању стеченог међународног искуства у циљу подстицања што већег броја студената/особља за учешће у програмима мобилности, као и у циљу разумевања и прихватања европског културног наслеђа. Утицај програма мобилности на оставривање циљева интернационализације, планирамо да евалуирамо праћењем броја потписаних билатералних и интеринституционалних уговора, праћењем броја реаилзованих мобилности и осталих Ерасмус пројеката, праћењем броја пријављених кандидата за одлазак на мобилност и учешће у другим Ерасмус пројектима, праћењем географске дисперзије мобилности, праћењем нивоа језичких компетенција студената/особља, као и праћењем динамике повећања броја курсева доступних на енглеском и другим страним европским језицима. Имајући увиду ресурсе И капацитете ВПШССНС, у првој фази трајања програма ћемо бити фокусирани на јачање регионалне сарадње кроз реализацију мобилности са европским земљама из ближег окружења, док ћему у другом делу трајања програма фокус ставити на реализацију мобилности са високоразвијеним европским земљама. Што се тиче крајњег циља реализације програма мобилности, тежићемо да на крају програма реализујемо 20 мобилности годишње са партнерима из целе Европе.

Реализација КА2 пројеката допринеће модернизацији ВПШССНС кроз развој студијских програма, унапређење пословних процеса и остваривње различитих видова сарадње са сектором високог

образовања и друштва у целини. У првој фази трајања програма ВПШССНС ће бити фокусирана на заједничке пројекте унапређења постојећих и развоја нових курикулума и на пројекте изградње капацитета, док ће у другом делу трајања програма акценат бити стављен на развој заједничких програма у оквиру стратешких партнерстава и сарадњу са привредним и осталим релевантнм субјектима у циљу подстицања међусекторске сарадње и регионалног развоја. Остваривање циљева интернационализе кроз реализацију КА2 програма ћемо пратити евалуацијом квалитета студијских програма и образовног процеса као и праћењем обима и квалитета сарадње са домаћим И страним образовним И другим релевантним институцијама.

ВПШССНС је спремна да пружи снажну институциону подршку свим учесницима у Ерасмус програму са циљем да подстакне одрживост и дугорочни утицај реализованих пројеката. С тим у вези, ВПШССНС ће свим корисницима програма мобилности омогућити да стечена знања и искуства промовишу и примене на свим нивоима: студенти у оквиру студентских организација на нивоу Школе и шире заједнице, особље у оквиру тимова за развој студијских програма, образовног процеса и сарадње са привредом. Такође, резултати реализације Ерасмус програма, као и све остале активности и дешавања ће бити промовисани у оквиру сајта Школе, као и у оквиру свих догаћаја у чијем организовању учествује ВПШССНС.