Izaberite stranicu

Erazmus politika

Osnovni ciljevi Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada (VPŠSSNS) su razvoj kadrova konkurentnih na tržištu rada, kao i razvoj i unapređivanje studijskih programa u skladu sa evropskim standardima i najnovijim dostignućima u nastavi i nauci, kroz saradnju i razmenu najbolje prakse sa organizacijama u Evropi i svetu. Ućešće VPŠSSNS u Erasmus programu treba da doprinese ostvarenju mnogih značajnih ciljeva definisanih našom strategijom internacionalizacije, koji se pre svega  odnose na mobilnost studenata i zaposlenih, razvoj inovativnih obrazovnih programa i unapređenje postojeće poslovne prakse i procesa. Takođe, težnja nam je da uspostavljanjem saradnje sa visokoškolskim ustanovama, poslovnim organizacijama i međunarodnim naučnim i stručnim organizacijama iz regiona i Evrope unapredimo znanja, veštine i iskustva naših studenata i zaposlenih, približimo ih evropskim standardima i na taj način pružimo doprinos izgradnji jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora, promociji i jačanju evropskog identiteta u našoj sredini kao i i razumevanju i prihvatanju evropskog kulturnog nasleđa i njegove raznolikosti.

Učešćem u navedenim aktivnostima Erasmus programa VPŠSSNS će podstaći realizaciju ciljeva internacionalizacije, kroz implementaciju internacionalnih i interkulturalnih elemenata u nastavni process. Navedeni procesi će omogućiti uključivanje VPŠSSNS u regionalne i evropske tokove u oblasti nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja. Benefite procesa internacionalizacije VPŠSSNS će ostvariti sa jedne strane, kroz spoznaju i dobrovoljno prihvatanje vrednosti, standarda i dostignuća stranih institucija, a sa druge, kroz predstavljanje sopstvenog sistema vrednosti i rezultata u različitim oblastima tako da oni kroz saradnju sa evropskim partnerima budu prepoznati i prihvaćeni širom sveta.

Aktivnosti u kojima VPŠSSNS želi da učestvuje u okviru Erasmus programa, prilagođene su njenoj strategiji internacionalizacije, kao i njenim kapacitetima i resursima. Imajući to u vidu VPŠSSNS će biti fokusirana na sledeće aktivnosti: 

  • Erasmus Key Action 1 (KA1) – Learning mobility, i,
  • Erasmus Key Action 2 (KA2) – Cooperation among organisations and institutions.

 Primarna aktivnost VPŠSSNS u okviru Erasmus programa će biti realizacija programa mobilnosti studenata i osoblja u cilju transfera znanja, sticanja internacionalnog iskustva, razvoja profesionalnih kompetencija i njihove promocije i primene. Operativno sprovođenje programa mobilnosti je u nadležnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte Škole, koja je zadužena za sprovođenje javnih konkursa, izbor kandidata, pružanje podrške izabranim kandidatima u organizovanju putovanja (za pitanja smeštaja, viza i osiguranja), kao i podrške u proceni nivoa ličnog i profesionalnog razvoja koji je postignut tokom perioda mobilnosti. Takođe, Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte je zadužena i za pripremu i realizovanje svih aspekata dolaznih mobilnosti, koji su definisani Erasmus poveljom.

Učešćem u KA2 projektima, VPŠSSNS želi da podstakne modernizaciju kroz razvoj studijskih programa, unapređenje poslovne prakse i procesa i ostvarivnje različitih vidova saradnje sa sektorom visokog obrazovanja i društva u celini. Pružanje institucionalne podrške u pripremi i realizaciji ovog dela programa je u nadležnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte. U okviru razvoja studijskih programa prioritet će biti unapređivanje postojećih i razvoj novih kurikuluma kao i razvoj i sprovođenje zajedničkih studijskih programa u okviru strateških partnertava. U segmentu unapređenja poslovne prakse i procesa upravljanja, želimo da pružimo podršku razvoju službama ustanove, kao i razvoju centara za pružanje raličitih vidova podrške studentima i zaposlenima. Takođe, realizacijom KA2 aktivnosti, želimo da kroz prenošenje najboljih evropskih praksi u interakciji obrazovnim sektorom i širom zajednicom damo doprinos domaćem i regionalnom razvoju.

Efikasnost realizacije Erasmus aktivnosti smatramo jednim od naših prioriteta. S tim u vezi, cilj VPŠSSNS je da priprema i realizacija svih segmente Erasmus programa bude što jednostavnija i efikasnija. To se prvenstveno odnosi na pojednostavljenje administrativnih procesa vezanih za mobilnost studenata. U tom smislu, VPŠSSNS je spremna da u potpunosti podrži European student card (ESC) initiative, što znači da ćemo tokom 2021 godine obezbedititi tehničke i ostale kapacitete za potpuno online upravljanje Inter-institucionalnim ugovorima (inter-institutional agreements) i ugovorima o učenju (Learning agreements), tokom 2022  godine slanje i primanje studentskih nominacija i prihvatanja (student nominations and acceptances) i tokom 2023. godine razmenu “transcripts of records related to student mobility”. Tokom ovog perioda kontinuirano ćemo unapređivati tehničke I ostale neophodne kapacitete sa ciljem proširivanja ESC inicijative i na ostale delove Erasmus programa.

Realizacijom programa mobilnosti studenti će kroz procese studiranja i obavljanja prakse, kao i zaposleni kroz procese izvođenja nastave i profesionalnog usavršavanja, unapređivati svoja znanja, veštine i kompetencije i približiti ih evropskim standardima, što će doprineti modernizaciji ustanove. Učešće VPŠSSNS u drugim navedenim aktivnostima Erasmus programa će obezbediti uključivanje VPŠSSNS u regionalne, evropske i globalne tokove u oblasti nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja, kroz razvoj interinstitucionalne saradnje i međuarodnih strateških partnerstva sa institucijama iz oblasti obrazovanja i privrede.

Kroz učešće u Erasmus pragramu VPŠSSNS očekuje da intenziviranjem procesa implementacije internacionalnih i interkulturalnih elemenata u nastavu i projekte saradnje, podstakne modernizaciju studijskih programa i poslovne prakse, kao i jačanje evropskog identiteta I izgradnju evropskog obrazovnog prostora.

Realizacija programa mobilnosti studenata/osoblja će podstaći I unaprediti procese integrisanja VPŠSSNS u evropski obrazovni sistem, približavanje evropske obrazovne prakse domaćoj i promociju evropskih vednosti u okviru institucije i u okviru šire zajednice. U tom kontekstu, VPŠSSNS će pružiti snažnu podršku svim korisnicima program mobilnosti u promovisanju stečenog međunarodnog iskustva u cilju podsticanja što većeg broja studenata/osoblja za učešće u programima mobilnosti, kao i u cilju razumevanja i prihvatanja evropskog kulturnog nasleđa. Uticaj programa mobilnosti na ostavrivanje ciljeva internacionalizacije, planiramo da evaluiramo praćenjem broja potpisanih bilateralnih i interinstitucionalnih ugovora, praćenjem broja reailzovanih mobilnosti i ostalih Erasmus projekata, praćenjem broja prijavljenih kandidata za odlazak na mobilnost i učešće u drugim Erasmus projektima, praćenjem geografske disperzije mobilnosti, praćenjem nivoa jezičkih kompetencija studenata/osoblja, kao i praćenjem dinamike povećanja broja kurseva dostupnih na engleskom i drugim stranim evropskim jezicima. Imajući uvidu resurse I kapacitete VPŠSSNS, u prvoj fazi trajanja programa ćemo biti fokusirani na jačanje regionalne saradnje kroz realizaciju mobilnosti sa evropskim zemljama iz bližeg okruženja, dok ćemu u drugom delu trajanja programa fokus staviti na realizaciju mobilnosti sa visokorazvijenim evropskim zemljama. Što se tiče krajnjeg cilja realizacije programa mobilnosti, težićemo da na kraju programa realizujemo 20 mobilnosti godišnje sa partnerima iz cele Evrope.

Realizacija KA2 projekata doprineće modernizaciji VPŠSSNS kroz razvoj studijskih programa, unapređenje poslovnih procesa i ostvarivnje različitih vidova saradnje sa sektorom visokog

obrazovanja i društva u celini. U prvoj fazi trajanja programa VPŠSSNS će biti fokusirana na zajedničke projekte unapređenja postojećih i razvoja novih kurikuluma i na projekte izgradnje kapaciteta, dok će u drugom delu trajanja programa akcenat biti stavljen na razvoj zajedničkih programa u okviru strateških partnerstava i saradnju sa privrednim i ostalim relevantnm subjektima u cilju podsticanja međusektorske saradnje i regionalnog razvoja. Ostvarivanje ciljeva internacionalize kroz realizaciju KA2 programa ćemo pratiti evaluacijom kvaliteta studijskih programa i obrazovnog procesa kao i praćenjem obima i kvaliteta saradnje sa domaćim I stranim obrazovnim I drugim relevantnim institucijama.

VPŠSSNS je spremna da pruži snažnu institucionu podršku svim učesnicima u Erasmus programu sa ciljem da podstakne održivost i dugoročni uticaj realizovanih projekata. S tim u vezi, VPŠSSNS će svim korisnicima programa mobilnosti omogućiti da stečena znanja i iskustva promovišu i primene na svim nivoima: studenti u okviru studentskih organizacija na nivou Škole i šire zajednice, osoblje u okviru timova za razvoj studijskih programa, obrazovnog procesa i saradnje sa privredom. Takođe, rezultati realizacije Erasmus programa, kao i sve ostale aktivnosti i dešavanja će biti promovisani u okviru sajta Škole, kao i u okviru svih dogaćaja u čijem organizovanju učestvuje VPŠSSNS.