Izaberite stranicu

Формулари

Молба за промену изборног предмета

Молбу за промену изборног предмета, можете преузети овде

 

Накнадне пријаве и молбе за истовремено полагање испита

Од 5. јула 2021. за сва студентска питања везана за накнадне пријаве и молбе за истовремено полагање испита неопходно је контактирати студентску службу путем следеће мејл адресе: support@vps.ns.ac.rs

Молбе слати искључиво када имате средства на рачуну

Накнадна пријава 1500,00 рсд

Молба за истовремено полагање испита и колоквијума је 1500,00 рсд

Најкасније 3 радна дана пре испита

Формулари се користе на следећи начин:

1. преузети одговарајући формуар
2. попунити га и сачувати
3. послати га као прилог (attachment) на support@vps.ns.ac.rs

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

  • Студент договара тему завршног рада са изабраним ментором и предаје Студентској служби образац 1 који је потписан од стране ментора.
  • Студент након добијања сагласности Комисије за одбрану рада коричи завршни рад у 5 примерака, 1 задржава студент.Важно је да студент преда 1 потписанпримерак укориченог завршног рада Студентској служби Школе најкасније три радна дана пре заказане одбране уз образац 2 за заказивање одбране потписан од ментора како би Студентска служба проверила да ли је студент измирио све обавезе. Наслов рада треба написати и на српском и енглеском језику. Студент предаје 3 примерка рада Комисији за одбрану рада пре или на дан одбране рада.
  • Потребно је да се студенти упознају са осталим детаљима у Процедурама за израду и контролу квалитета завршног рада на основним струковним студијама на линку

 

 

ФОРМУЛАРИ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

  • Приликом пријаве теме мастер рада студент је у обавези да Студентској служби Школе достави наслов теме (обавезно и на српском и енглеском језику), сажетак са предметом истраживања и оквирни садржај рада у писанојформикао прилог уз образац 1 пријаве темемастер рада потписан од стране ментора.
  • Након пријаве теме студент би требао да пријави испит Израда завршног мастер рада у првом наредном испитном року.
  • Студент након добијања сагласности Комисије за одбрану рада коричи мастер рад у 5 примерака и доставља студентској служби Школе 2 укоричена и потписана примерка мастер рада уз пријаву за покретање поступка оцене и одбране рада – образац 2. Комисија за одбрану мастер рада је у обавези да сачини Извештај о мастер раду студента и да исти, путем студентске службе, достави Комисији за мастер струковне студије.
  • Комисија за мастер струковне студије разматра извештај Комисије за одбрану мастер рада и након што исти усвоји ставља рад на увид јавности на период од 7 дана, истичући обавештење на огласној табли и сајту Школе.
  • Уколико на мастер рад нема примедби јавности, Комисија за мастер струковне студије прихвата мастер рад кандидата и заказује одбрану рада.

Потребно је упознати се са осталим детаљима у Процедурама за израду и контролу квалитета мастер рада на линку

 

ФОРМУЛАРИ ЗА ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

 

ФОРМУЛАРИ ЗА ОДБРАНУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

Процедуре израде и контроле квалитета специјалистичких радова