Izaberite stranicu

Formulari

Molba za promenu izbornog predmeta

Molbu za promenu izbornog predmeta, možete preuzetiovde

 

Naknadne prijave i molbe za istovremeno polaganje ispita

Od 5. jula 2021. za sva studentska pitanja vezana za naknadne prijave i molbe za istovremeno polaganje ispita neophodno je kontaktirati studentsku službu putem sledeće mejl adrese:support@vps.ns.ac.rs

Molbe slati isključivo kada imate sredstva na računu

Naknadna prijava 1500,00 rsd

Molba za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma je 1000,00 rsd

Najkasnije 3 radna dana pre ispita

Formulari se koriste na sledeći način:

1. preuzeti odgovarajući formuar
2. popuniti ga i sačuvati
3. poslati ga kao prilog (attachment) na support@vps.ns.ac.rs

 

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU I ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

  • Student dogovara temu završnog rada sa izabranim mentorom i predaje Studentskoj službi obrazac 1 koji je potpisan od strane mentora.
  • Student nakon dobijanja saglasnosti Komisije za odbranu rada koriči završni rad u 5 primeraka, 1 zadržava student.Važno je da student preda 1 potpisanprimerak ukoričenog završnog rada Studentskoj službi Škole najkasnije tri radna dana pre zakazane odbrane uz obrazac 2 za zakazivanje odbrane potpisan od mentora kako bi Studentska služba proverila da li je student izmirio sve obaveze. Naslov rada treba napisati i na srpskom i engleskom jeziku. Student predaje 3 primerka rada Komisiji za odbranu rada pre ili na dan odbrane rada.
  • Potrebno je upoznati se sa ostalim detaljima u Procedurama za izradu i kontrolu kvaliteta završnog rada na osnovnim strukovnim studijama na linku

 

 

FORMULARI ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

 

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU I ODBRANU MASTER RADA

  • Prilikom prijave teme master rada student je u obavezi da Studentskoj službiŠkoledostavinaslov teme (obavezno i na srpskom i engleskom jeziku), sažetak sa predmetom istraživanja i okvirni sadržaj rada u pisanojformikao prilog uz obrazac 1 prijave tememaster rada potpisan od strane mentora.
  • Nakon prijave teme student bi trebao da prijavi ispit Izrada završnog master rada u prvom narednom ispitnom roku.
  • Student nakon dobijanja saglasnosti Komisije za odbranu rada koriči master rad u 5 primeraka i dostavlja studentskoj službi Škole 2 ukoričena i potpisana primerka master rada uz prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane rada – obrazac 2. Komisija za odbranu master rada je u obavezi da sačini Izveštaj o master radu studenta i da isti, putem studentske službe, dostavi Komisiji za master strukovne studije.
  • Komisija za master strukovne studije razmatra izveštaj Komisije za odbranu master rada i nakon što isti usvoji stavlja rad na uvid javnosti na period od 7 dana, ističući obaveštenje na oglasnoj tabli i sajtu Škole.
  • Ukoliko na master rad nema primedbi javnosti, Komisija za master strukovne studije prihvata master rad kandidata i zakazuje odbranu rada.

Potrebno je upoznati se sa ostalim detaljima u Procedurama za izradu i kontrolu kvaliteta master rada na linku

 

FORMULARI ZA ODBRANU MASTER RADA

 

 

FORMULARI ZA ODBRANU SPECIJALISTIČKOG RADA

Procedure izrade i kontrole kvaliteta specijalističkih radova