Izaberite stranicu

Projekti

Aktuelni pozivi

 

 1. Javni  konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2021. godini

Rok: do 01. decembra 2021. godine

https://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-ucesca-na-naucnim-skupovima-u-inostranstvu-naucno-istrazivackih-radnika-i-studenata-koji-su-pokazali-posebne-rezultate-u-2021-godini/

 1. Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2021. Godini

Rok do: 01. decembra 2021. godine

https://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-organizovanja-naucno-strucnih-skupova-u-2021-godini/

3. JAVNI POZIV za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke – Priznanje Milutin Milanković
https://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/avni-poziv-za-podnosenje-predloga-za-dodelu-pokrajinskog-priznanja-u-oblasti-nauke-priznanje-milutin-milankovic/

Rok do: 30. aprila 2021. godine.

Projekti u toku

 

1. Naziv projekta: Erasmus+ Jean Monnet project Introduction to EU – Education for secondary schools (INEES)

Broj projekta: 610767-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-PROJECT

Istraživački tim

 • dr Nataša Papić- Blagojević
 • dr Jelena Damnjanović
 • dr Ana Jovičić Vuković
 • dr Ivana Jošanov- Vrgović
 • dr Miroslav Jovanović
 • dr Jovan Njegić
 • dr Biljana Stankov

Kratak opis projekta: Projekat predstavlja inovativnu metodu približavanja procesa evropskih integracija, institucija EU i njenih mehanizama nastavnicima i učenicima u srednjim školama u Republici Srbiji. Cilj projekta je produbljivanje razumevanja procesa pristupanja Srbije EU, kao i stvaranje i usvajanje novih vrednosti koje će uticati na uspostavljanje novog modela ponašanja u školama.

 

2. Naziv projekta: Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (Pro-VET)

Rukovodilac projekta: JAMK University of Applied Sciences, Finland
Trajanje projekta: 36 meseci
Evidencioni broj projekta: 598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP
Finansijer: EACEA, EU
Istraživački tim:

• dr Nataša Papić-Blagojević
• dr Jelena Damnjanović
• dr Jovan Njegić
• dr Biserka Komnenić
• dr Željko Račić
• dr Stevan Tomašević

Kratak rezime projekta:
Pro-VET projekat ima za cilj promovisanje evropskih vrednosti u oblasti strukovnog obrazovanja, razvoj i primenu pedagoških metoda kroz nastavne planove i programe osnovnih i master strukovnih studija, te podizanje kompetencija nastavnog kadra na strukovnim školama u Srbiji i Rusiji.

 

3. Naziv projekta:  Implementacija infrastrukture platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi obezbeđenja nastavnog procesa u uslovima COVID-19 epidemije

 

Rukovodilac projekta: Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 3 meseca

Evidencioni broj projekta: 142-451-3291/2020-01

 

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Učesnici u projektu:

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Tehnološki fakultet Novi Sad

 

Kratak rezime projekta:

Predmet ovog projekta je formiranje infrastrukture neophodne za postavljanje platformi za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi realizacije nastave i određenih oblika provere znanja u uslovima COVID-19 epidemije.

Neophodno je da infrastruktura za učenje na daljinu bude dobro struktuirana, da prati moderne tehničke standarde, da bude fleksibilna i skalabilna, da bude modularna, kao i da bude usklađena sa potrebama ciljne grupe.

Rezultati projekta bili bi isključivo aplikativnog karaktera. Implementacijom infrastrukture za postavljanje platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine, studentima bi se omogućilo, da i u otežanim uslovima rada, uspešno savladavaju nastavno gradivo predviđeno nastavnim planovima i programima.

 

4. Naziv projekta:  Ocena dinamičkih uslovnih korelacija između odabranih poljoprivrednih kultura uzgajanih na teritoriji AP Vojvodine

 

Rukovodilac projekta: dr Jelena Damnjanović

Trajanje projekta: 1 godina

Evidencioni broj projekta: 142-451-2962/2020-02

 

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Istraživački tim:

prof. dr Nataša Papić-Blagojević

prof. dr Slobodanka Jovin

dr Dejan Živkov

dr Dragana Milić

Dragana Tomašević

Isidora Milošević

 

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ekonometrijska ocena dinamičkih korelacija između 4 poljoprivredne kulture (kukuruz, pšenica, soja i ječam) koje su među najzastupljenijima na teritoriji AP Vojvodine. Dinamičke korelacije se mere u relativno dugom vremenskom periodu, od marta 2010. do marta 2020. godine.

Cilj istraživanja je utvrđivanje stepena korelisanosti između cena različitih parova posmatranih poljoprivrednih proizvoda. Preciznije rečeno, cilj je da se izračunaju korelacije koje nisu statičke prosečne vrednosti koje važe za ceo period, nego dinamičke korelacije koje se menjaju iz dana u dan. Na ovaj način, izračunate dinamičke kalkulacije nose mnogo više podataka za istraživače u odnosu na jednu statičku vrednost koja važi za ceo period posmatranja. Time se pruža mogućnost da se odrede različiti potencijalni faktori koji su imali mogućeg uticaja na njihovu promenu.

 

5. Naziv projekta:  Analiza primene nauke o podacima u poslovanju preduzeća AP Vojvodine

 

Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić

Trajanje projekta: 1 godina

Evidencioni broj projekta: 142-451-2963/2020-02

 

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Istraživački tim:

prof. dr Biserka Komnenić

prof. dr Sanja Lončar

prof. dr Branka Maksimović

Dragana Bolesnikov

Dragana Gašević

Jelena Obradović

 

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ispitivanje nivoa svesti i znanja predstavnika privrede AP Vojvodine o značaju primene nauke o podacima (data science) za unapređenje savremenog poslovanja.

Projekat ima za cilj i informisanje predstavnika privrede AP Vojvodine o raznovrsnim mogućnostima primene nauke o podacima za unapređenje poslovanja. Za svrhu generisanja podataka i analize podataka koristiće se pristup deskriptivnog istraživanja, a u cilju dobijanja podataka od predstavnika privrede AP Vojvodine upotrebiće se intersektorski pristup.

 

Realizovani projekti

 

1. Naziv projekta: Analiza iskustava stranih investitora u slobodnim zonama u vezi sa tržištem radne snage na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Jelena Damnjanović
Trajanje projekta: 10 meseci
Evidencioni broj projekta: 142-451-2736/2018-02 od 04.06.2018.
Finansijer: Pokrajinski sekretarijat visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine
Istraživački tim:

• dr Jelena Damnjanović
• dr Jovan Njegić
• dr Dejan Đurić
• dr Slaviša Đukanović
• dr Đorđe Ćuzović
• dr Biljana Stankov
• dr Milijana Roganović

Kratak rezime projekta:
Predmet istraživanja ovog projekta se odnosi na iskustva stranih investitora u slobodinim zonama Novi Sad, Subotica, Zrenjanin i Apatin u vezi sa tržištem radne snage i mogućnostima pronalaženja kvalifikovanih radnika, kao i na dostignuti nivo zadovoljstva angažovanom radnom snagom. S obzirom na to da se najčešće koristi u istraživanjima društvene stvarnosti kao i usled mnogobrojnih prednosti koje je karakterišu, istraživači su se opredelili za primenu metode ispitivanja. Primenjuje se anketno ispitivanje koje pruža mogućnost prikupljanja podataka koji govore o motivima, interesima, stavovima i mišljenjima ispitanika. Cilj istraživanja se odnosi na identifikovanje dosadašnjih iskustava i stavova stranih investitora u slobodnim zonama vezano za angažovanu radnu snagu, zatim utvrđivanje prednosti i ograničenja tržišta rada na teritoriji AP Vojvodine.
U završnoj fazi realizacije projekta istraživači ukazuju na praktičan doprinos rezultata istraživanja i ističu ključne preporuke za kreiranje mera politike zapošljavanja, unapređenje kvaliteta investicionog ambijenta u slobodnim zonama, povećanje zadovoljstva stranih investitora pojedinim aspektima tržišta radne snage i podsticanje priliva novih investicija u narednom periodu.
Rezultati istraživanja ukazuju na nova saznanja o uticaju određenih determinanti tržišta radne snage na zadovoljstvo stranih investitora u slobodnim zonama na teritoriji AP Vojvodine i istovremeno pružaju adekvatnu osnovu za sprovođenje budućih istraživanja u okviru predmetne oblasti. Rezultati istraživanja imaju veoma značajne praktične implikacije za kreatore javnih politika, posebno politike podsticanja stranog ulaganja i politike zapošljavanja. Dobijene rezultate mogu primeniti i predstavnici Razvojne agencije Srbije (RAS) i Uprave za slobodne zone pri Ministarstvu finansija Republicke Srbije, kako bi identifikovali prednosti i slabosti investicionog ambijenta u slobodnim zonama i predstavili AP Vojvodinu kao zanimljivu i privlačnu investicionu destinaciju.

 

2. Naziv projekta: Uloga strukovnih i akademskih studija u procesu usaglašavanja obrazovnog sistema sa potrebama privrede i zahtevima Evropskog udruženja institucija visokog obrazovanja

Rukovodilac projekta: dr Gordana Vuksanović
Trajanje projekta: 12 meseci, jun 2018 – jun 2019. godine
Evidencioni broj projekta: 142-451-2738/2018-02-2
Finansijer: Pokrajinski sekretarijat visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine
Istraživački tim:

• dr Gordana Vuksanović
• dr Tatjana Đurić Kuzmanović
• dr Gordana Ljubojević
• dr Tatjana Bošković

Kratak rezime projekta:
Predmet istraživanja predstavlja ispitivanje svesti učenika i studenata o sličnostima i razlikama između akademskih i strukovnih studija, njihove uloge u procesu usklađivanja visokog obrazovanja sa potrebama privrede, a samim tim i u prevazilaženju visoke stope nezaposlenosti. Istovremeno, istražuju se i mogućnosti usaglašavanja visokog obrazovanja sa zahtevima Evropskog udruženja institucija visokog obrazovanja.

 

3. Naziv projekta: Analiza kvaliteta i efikasnosti nastavnog procesa u visokim strukovnim školama na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Nataša Papić-Blagojević
Trajanje projekta: 12 meseci, jun 2018 – jun 2019. godine
Evidencioni broj projekta: 142-451-2737/2018-02-1
Finansijer: Pokrajinski sekretarijat visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine
Istraživački tim:

• dr Nataša Papić-Blagojević
• dr Branka Maksimović
• dr Maja Vukadinović
• dr Ivana Jošanov-Vrgović
• dr Ana Jovičić Vuković
• mr Sanja Vlaović Begović
• Dragana Bolesnikov

Kratak rezime projekta:
Cilj istraživanja je da se pomoću odabranih upitnika ispitaju stavovi studenata o kvalitetu i efikasnosti nastavnog procesa koji se realizuje u visokim strukovnim školama. Kvalitet će biti ispitan pomoću SERVQUAL upitnika koji meri pet dimenzija kvaliteta nastave (pouzdanost, odgovornost, sigurnost, empatija, opipljivi elementi), dok će efikasnost biti ispitana pomoću upitnika koji meri petnaest karakteristika vezanih za efikasnost nastavnog procesa.
Sekundarni cilj istraživanja je da se na osnovu dobijenih rezultata i izvedene analize i zaključaka daju preporuke i smernice za dalji razvoj i unapređenje kvaliteta i efikasnosti nastave.

 

4. Naziv projekta: Inoviranje studijskog programa Primenjena informatika

Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić
Trajanje projekta: Školska godina 2018/2019
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Istraživački tim:

• dr Biserka Komnenić
• dr Željko Stanković
• dr Vlado Krunić
• dr Jovan Njegić

Kratak rezime projekta:
Dugoročna razvojna strategija Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu ima cilj da obrazovanje usmeri ka realnim potrebama privrede kroz razvoj visoko kvalitetnih primenjenih/strukovnih studija po uzoru na najbolju praksu sličnih obrazovnih institucija u svetu. Navedeni cilj Škola pokušava da ostvari u saradnji sa partnerima u okviru Odbora za razvoj, koji okuplja ključne interesne grupe: predstavnike privrede, nauke i obrazovanja i relevantnih stručnih organizacija (https://www.vps.ns.ac.rs/o-nama/odbor-za-razvoj/clanovi-odbora-za-razvoj/). U skladu sa pomenutom razvojnom strategijom Škole, naša institucija u okviru ovog projekta ima za cilj da podigne nivo znanja i konkurentnosti studenata u oblasti informacionih tehnologija sprovođenjem sledećih aktivnosti:
• Unapređenjem studijskog programa Primenjena informatika uvođenjem novih inovativnih predmeta;
• Uvođenjem projektno orijentisane praktične nastave formiranjem Laboratorije za istraživanje i primenu veštačke inteligencije i robotike i nabavkom savremene opreme koja bi se koristila u tu svrhu, kao i u svrhu istraživanja
• Bližim povezivanjem Škole sa stručnjacima iz prakse kroz održavanje predavanja i radionica, obezbeđenje stručne prakse za studente, kao i saradnju u istraživanjima u okviru Laboratorije.
Ovaj cilj je u skladu sa ciljevima Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija.

 

5. Naziv projekta: Merenje postojećeg nivoa konkurentnosti AP Vojvodina
Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić
Trajanje projekta: 10 meseci
Evidencioni broj projekta: 142-451- 2811/2017-02- 1
Finansijer: Pokrajinski sekretarijat visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine
Istraživački tim:

 • dr Jovan Njegić
 • dr Jelena Damnjanović
 • dr Ljiljana Jović
 • dr Marija Vuković
 • dr Željko Račić

Kratak rezime projekta:
Prema metodologiji Svetskog ekonomskog foruma, izračunavanje indeksa konkurentnosti zahteva prikupljanje primarnih podataka u preduzećima (Executive Opinion Survey), kao i sekundarnih podataka koji predstavljaju različite makroekonomske pokazatelje. Na osnovu podataka prikupljenih sprovedenom anketom i pokazatelja preuzetih iz sekundarnih izvora, izvršen je proračun pokazatelja konkurentnosti AP Vojvodine primenom ranije objašnjene metodologije. Indikatori su prikazani za svaki od dvanaest stubova, pri čemu je za svaki stub prikazana vrednost indikatora, i rang koji bi po navedenom indikatoru zauzela AP Vojvodina prema Izveštaju o globalnom indeksu konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma 2017/2018 godinu. Pomenuti indikatori su grupisani u tri podindeksa:
• Podindeks A – osnovni preduslovi,
• Podindeks B – faktori povećanja efikasnosti,
• Podindeks C – faktori inovativnosti i sofisticiranosti.
Podindeksi su upotrebljeni za proračun Globalnog indeksa konkurentnosti za AP Vojvodinu.
Ukupna vrednost Podindeksa A: Osnovni preduslovi iznosi 4.5, što predstavlja istu vrednost ovog pokazatelja kao i za Srbiju, i stavlja AP Vojvodinu na 74. mesto na rang listi. Posmatrano po stubovima, AP Vojvodina ima bolji pokazatelj 1. stuba – institucije (3.7 u odnosu na 3.4 za Srbiju), dok je lošiji pokazatelj vezan za 2. stub – infrastruktura (3.8 u odnosu na 4.1 za Srbiju), dok su pokazatelji koji se odnose na makroekonomsko okruženje i zdravlje i osnovno obrazovanje, veoma slični pokazateljima za Srbiju.
Ocenjena vrednost podindeksa B: Faktori povećanja efikasnosti za AP Vojvodinu iznosi 3.8, što je nešto niže u odnosu na vrednost za Srbiju (vrednost podindeksa: 4.0). Najveća razlika između Srbije i AP Vojvodine javlja se kod 10. Stuba: Veličina tržišta, što je očekivano. Kod Srbije ovaj pokazatelj iznosi 3.7, dok je za AP Vojvodinu vrednost pokazatelja 2.8.
Vrednost Podindeksa C: Faktori inovativnosti i sofisticiranosti dobijena za AP Vojvodinu iznosi 3.4, i nešto je viša od vrednosti podindeksa za Srbiju, koja iznosi 3.3. Na ovu razliku uticale su nešto više ocene i sofisticiranosti poslovanja i inovacija, koje za AP Vojvodinu iznose 3.6 i 3.2, dok na nivou Srbije iznose 3.5 i 3.1.
Na osnovu dobijenih vrednosti podindeksa, izračunata vrednost Globalnog indeksa konkurentnosti za AP Vojvodinu iznosi 4.1. Dobijena vrednost je ista kao i vrednost za Republiku Srbiju, koja iznosi 4.1.

 

6. Naziv projekta: Preduzetnički potencijal studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Slobodanka Jovin
Trajanje projekta: 12.06.2017- 12.06.2018.
Evidencioni broj projekta: 142-451-2814/2017-02-2
Finansijer: Pokrajinski sekretarijat visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine
Istraživački tim:
• Dr Slobodanka Jovin, rukovodilac projekta.
• Dr Jelena Damnjanović
• Dr Nataša Papić – Blagojević
• Dr Ivana Jošanov Vrgović
• Dr Ana Jovičić Vuković

Kratak rezime projekta:
Cilj istraživanja je analiza i identifikacija aspekata preduzetničkog potencijala redovnih studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine. U okviru istraživanja ispitaće se percepcija studenata o postojećem i potrebnom nivou teorijskih znanja za pokretanje sopstvenog biznisa. Takođe, biće ispitane lične karakteristike i faktori eksternog okruženja (poslovna i finansijska podrška i ograničenja) koji mogu uticati na realizaciju preduzetničkog poduhvata.

Na osnovu sprovedenog istraživanja i analize dobijenih rezultata steći će se celovit uvid u nivo postojećeg preduzetničkog potencijala anketiranih studenata, utvrdiće se stepen eksterne podrške, kao i moguća ograničenja za pokretanje preduzetničkog poduhvata. Dobijeni rezultati biće prezentovani u vidu naučno-stručnih članaka predstavljenih na naučnom skupu ili objavljeni u naučnoj publikaciji.

Rezultati istraživanja poslužiće kao osnova za osnaživanje preduzetničkog potencijala studenata i ohrabrivanje na pokretanje sopstvenog biznisa. Dobijeni rezultati predstavljaće osnovu za predlaganje daljih smernica, aktivnosti i mera u funkciji dodatnog razvoja preduzetničkih kapaciteta studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine.

 

7. Naziv projekta:  Efekat promene cene fjučersa poljoprivrednih proizvoda na proizvodi potencijal AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Dejan Živkov

Trajanje projekta: 1 godina

Evidencioni broj projekta: 142-451-2406/2019-02/1

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Istraživački tim:

prof. dr Nataša Papić-Blagojević

prof. dr Jovan Njegić

prof. dr Sanja Lončar

prof. dr Miloš Japundžić

prod. dr Veronika Boškov

Stevan Tomašević

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ispitivanje uticaja procentualne promene cena poljoprivrednih fjučersa na američkoj berzi na procentualnu promenu ukupnih prinosa na teritoriji AP Vojvodine. Predmet istraživanja će biti poljoprivredne kulture za koje postoji trgovina na fjučers berzi. Cilj istraživanja je utvrđivanje u kom procentu promena fjučers cena poljoprivrednih proizvoda utiče na ostvarene godišnje prinose određenih poljoprivrednih kultura. Uticaj će biti ispitan pomoću Bajesove kvantilne regresije čija je karakteristika robustnost u smislu mogućnosti rada sa malim brojem empirijskih posmatranja. Odabir ove metodologije je određen činjenicom da su u istraživačkom procesu dostupni samo podaci na godišnjem nivou. Cilj istraživanja je ispitivanje uticaja izolovanog efekta, odnosno fjučers cena poljoprivrednih proizvoda kao jednog od faktora koji ima uticaja na ukupnu proizvodnju u poljoprivrednom sektoru.Na osnovu pregleda raspoložive literature, dosadašnja istraživanja na ovu temu nisu se zasnivala na kompleksnim ekonometrijskim modelima koji će biti primenjeni u istraživanju, a koji zbog svoje složenosti obezbeđuju rezultate koji sadrže informacije koje do sada nisu bile dostupne. Doprinos ovog istraživanja se ogleda u tome što se posmatra uticaj nezavisne varijable (fjučers cene) na kvantile distribucije zavisne varijable (ostvareni godišnji prinos), a koji govore o tome koliki je uticaj fjučers cene na ukupne prinose u godinama kada su ti prinosi bili niski, umereni i visoki.Na osnovu dobijenih rezultata steći se uvid u to da li i u kom procentu cene poljoprivrednih fjučersa na svetskoj berzi imaju uticaja na ukupan prinos odabranih poljoprivrednih proizvoda na teritoriji AP Vojvodine. Istraživanje koje će biti sprovedeno može da predstavlja dobru osnovu za dalja ispitivanja uticaja ostalih faktora koji potencijalno utiču na ukupan prinos, korišćenjem Bajesove kvantilne regresije.

 

8. Naziv projekta: Analiza realnih potreba privrede AP Vojvodine za znanjima i kompetencijama iz oblasti poslovne ekonomije

Rukovodilac projekta: dr Biserka Komnenić

Trajanje projekta: 1 godina

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Istraživački tim:

 1. dr Biserka Komnenić
 2. dr Jelena Damnjanović
 3. dr Dragoljub Jovičić
 4. dr Željko Račić
 5. Mirela Momčilović
 6. Dragana Bolesnikov
 7. Isidora Milošević

Kratak rezime projekta: Osnovni cilj projekta je da se utvrdi potencijalna neusklađenost između znanja, veština i kompetencija koje studenti poslovne ekonomije stiču u formalnom obrazovanju i onih za koje privreda smatra da studentima nedostaju u praksi. Na osnovu dobijenih rezultata biće definisane i predložene smernice za unapređenje strukovnih studijskih programa iz oblasti poslovne ekonomije. Dobijeni rezultati i predložene smernice poslužiće kao kvalitetna osnova za usklađivanje  budućih strukovnih studijskih programa iz oblasti poslovne ekonomije sa stvarnim potrebama privrede AP Vojvodine.