Izaberite stranicu
SADRŽAJ 1. BROJA ČASOPISA U 2013. GODINI
ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Željko Račić

· Komparativna analiza uticaja veličine banaka na izloženost HPR -a kamatnom riziku: razvijeno finansijsko tržište vs.Finansijsko tržište republike Srbije

PREGLEDNI RADOVI

 

Marta Woźniak, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk

· E-learning in student education 

Miloš Dragosavac

· Savremeni način trgovanja opcijama kao izvedenim hartijama od vrednosti

Sanja Vlaović Begović, Mirela Momčilović, Slobodanka Jovin

· Advantages and limitations of the discounted cash flow to firm valuation

STRUČNI RADOVI

 

Nataša Papić – Blagojević, Zbigniew Paszek

· Primena kontrolne karte aritmetičke sredine u upravljanju industrijskim procesima

Stevan Tomašević, Dragana Drinić, Nikolina Krneta

· Ciljevi formiranja transfernih cena

 

SAOPŠTENJA

Biljana Lazić, Jasmina Markov

· Competitiveness of Serbia and Macedonia and the accession to the eu in a time of crisis