Izaberite stranicu
SADRŽAJ 1. BROJA ČASOPISA U 2014. GODINI
 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Slobodan Cvetanović, Danijela Despotović

· Znanje kao komponenta ljudskog kapitala u modelima ekonomskog rasta.

Borislav Jošanov, Andreja Pucihar, Ivana Jošanov-Vrgović

· Opinions and behavior of students in social aspects of internet use in Serbia and Slovenia

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Ivana Bešlić, Dragana Bešlić, Bojan Rupić

· Relevantnost slobodnog gotovinskog toka kao merila generisanja vrednosti za vlasnike

Slobodan Kaćanski, Stevan Tomašević, Sanja Vlaović Begović

· Periodično finansijsko izveštavanje u funkciji poslovnog odlučivanja

Ivan Lovre

· Uloga i značaj računovodstva i revizije u korporativnom upravljanju

Jelena Obradović, Vladimir Dinić, Jelena Pivašević

· Teorijski aspekti targetiranja inflacije

STRUČNI RADOVI

 

Slobodan Popović, Ranko Mijić, Željko Grublješić

· Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta 

Miloš Dragosavac

· Teorijski koncept upravljanja kreditnim rizikom

  Milica Stanković, Petar Hafner

· Međunarodne konvencije i sporazumi u ekološkoj oblasti – u svetlu savremene civilizacije i međunarodne trgovine