Izaberite stranicu
SADRŽAJ 1. BROJA ČASOPISA U 2015. GODINI
 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Ljubomir Madžar

 

· KORUPCIJA KAO SISTEMSKI FENOMEN – Politički sistem, struktura vlasti, institucije, politike.

Gjorgji Manev, Jorde Jakimovski

 

· KNOWLEDGE MANAGMENT BASED ORGANIZATIONS 

Aleksandra Vujko, Tamara Gajić, Milan Mladenovski, Jovan Momirski

 

· ISPITIVANJE OČEKIVANOG I PERCEPIRANOG KVALITET HOTELSKIH USLUGA 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Milutin Mrkša

· POTENTIAL OF HUNTING TOURISM IN THE MIDDLE BANAT

Zoran Njegovan, Dunja Demirović, Gordana Radović

· UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM RURALNOG TURIZMA U VOJVODINI

Predrag Ubavić

 

· KREIRANJE KONKURENTNOG PROFILA SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE

Biljana Ratković Njegovan

 

· BIOGRAFSKI PRISTUP UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA

Ana Stevanović

 

· TEORETSKI ASPEKTI LIDERSTVA I KREATIVNOSTI

Veronika Boškov

 

· ORGANSKA HRANA I TRADICIONALNI NAČIN UZGOJA KAO MOGUĆNOST RAZVOJA SRBIJE

Ivan Ćerdić

 

· DIVERZIFIKACIJA KAO OSNOVA ZA KREIRANJE OPTIMALNOG PORTFOLIA

 

STRUČNI RADOVI

 Dragoljub Jovičić, Marija Vranješ, Biljana Stankov

· STICANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI NA VOJVOĐANSKOM TRŽIŠTU GASNIH KOTLOVA PUTEM INTEGRISANIH MARKETING KOMUNIKACIJA 

Sonja Arsić, Jelena Obradović, Miloš Stojanović

· ANALIZA NIVOA JAVNOG DUGA U RAZVIJENIIM I ZEMLJAMA U RAZVOJU