Izaberite stranicu

SADRŽAJ 2. BROJA ČASOPISA U 2008. GODINI

Čedomir Vukić

· Privredna komora Srbije kao činilac razvoja malih I srednjih preduzeća

Miroslav Đorđević,Petar Veselinović

· Jedinstveni multilateralni sporazum o slobodnoj trgovini kao ključna determinanta regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi

Tatjana Đurić Kuzmanović

· Raznovrsnost pristupa i otpora globalizaciji

Miloš Lutovac

· Američka privredna slika

Ivan Lovre

· Kejnzijanska paradigma

Vera Subić

· Tržište novca i tržište kapitala

Slobodanka Vučenović

· Bankarski sistem Srbije i finansiranje malih preduzeća

Goran Radić

· Savremeni fenomen pranja novca

Dajana Vindžanović

· Strategija upravljanja rizičnom aktivom i “problematičnim” nenaplativim potraživanjem banke

Sanja Vlaović

· Brokersko-dilerska društva kao posrednici na finansijskom tržištu

Mirela Momčilović

· Finansijski instrumenti – akcije

Milica Savin

· Binomni model za određivanje cene opcije

Gordana Ljubojević, Sanja Đurđić

· Uloga institucionih investitora i njihov uticaj na promene u korporativnom upravljanju

Dragana Radosavljević

· Korporativna etika I korporativna ekonomija

Zora Rakić

· Uporedno pravna analiza položaja javnih preduzeća i organa uprave kompanija u evropskom i našem zakonodavstvu

Dejan Živkov

· Globalizacija I problem ekologije

Milica Ničić

· Nove uloge sistema upravljanja troškovima

Novica Pavlović

· Osvajanje novog proizvoda – troškovi i dobit

Denis Bugar

· Zalihe u funkciji efikasnosti organizacije

Dragan Čavić

· Ključni aspekti revizorskih izveštaja

Goran Sečujski

· Uloga marke u franšiznoj mreži

Biljana Ratković Njegovan

· Organizaciona socijalizacija kao preduslov uspešnog poslovanja firme

Leonard Salai

· Mehanizam tradicionalnog sistema zarada na primeru jedne institucije

Maja Andjelković

· Uticaj infomracionih tehnologija na uslužni sektor

Ivana Bešlić, Dragana Bešlić

· Stres na radu

PRILOZI:

Željko Marčićević

· Implementacija ASP modela u distribuiranom baznom okruženju

Borislav Jošanov

· Osobine interneta kao informaciono-komunikacione infrastukture

Milka Marković

· Anglicizmi:ekonomska tehnologija srpskog jezika

Senka Simeunović

· Uticaj engleskog jezika na srpski sa naglaskom na poslovnom registru

Nikola Dobrić

· Nazivi novih poslova – menadžeri

Vojislav Jovanović

· General remarks on the common forms of the false friends in Serbian and English