Izaberite stranicu
SADRŽAJ 2. BROJA ČASOPISA U 2009. GODINI
Slobodan Pokrajac, Dragica Tomić

· Preduzetnici kao ključni činioci stvaranja preduzetničkog društva

Nemanja Berber

· Održivi razvoj sa aspekta ekološkog menadžmenta i neoklasične ekonomije

Tatjana Bošković

· Turizam kao faktor privrednog razvoja

Milijana Đorđević

· Proces privatizacije u Srbiji u periodu od 2000. do 2008. godine

Dragana Bešlić, Ivana Bešlić

· Siva ekonomija u Srbiji

Mirko Kulić

· Finansijska i ekonomska načela oporezivanja

Marija Vuković

· Fiskalna politika kao instrument stabilizacije: teorijsko-metodološki pristup

Nenad Simić

· Insajderska trgovina

Dejan Jednak

· Ekonomski efekti primene informacionih tehnologija na finansijska tržišta i institucije

Denis Bugar

· Analiza vremenskih serija kao mogućnost ocene rizika poslovanja

Vesna Petaković

· Klasteri i poslovne alijanse – novi oblici organizovanja u privredama zemalja u tranziciji primer Mađarska

Ljiljana Miletić, Radojka Kovač

· Unapređenja kvaliteta procesa rada razvojem filozofije radne snage u velikim kompanijama

Zora Rakić

· Pravo konkurencije i monopoli privrednih subjekata

Dragoljub Jovičić

· Marketing kanali i aktuelna svetska ekonomska kriza

Jasmina Ćuić

· Uloga marketing istraživanja u direktnom marketingu

Milica Ničić

· Rentabilnost i troškovi kao tradicionalna merila performansi poslovanja preduzeća

Dragana Čavić

· Računovodstveno obuhvatanje nabavke osnovnih sredstava putem finansijskog lizinga

Tatjana Đurić-Kuzmanović

· Nekoliko napomena o poslovnoj etici, korupciji i potkazivanju

 

PRILOZI:

Borislav Jošanov

· Tehnike unapređenja rada virtuelnih prodavnica

Nikola Dobrić

· Korpusni pristup sociolingvističkom istraživanju

Ivana Martinović

· Ocena znanja i kritičkog razmišljanja na kursu poslovnog jezika