Izaberite stranicu
SADRŽAJ 2. BROJA ČASOPISA U 2014. GODINI
 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Ljubomir Madžar

· Sistemski koreni korupcije- Korupcija i njena percepcija:stvarnost naspram privida.

Željko Račić

· Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na likvidnost bankarskog sektora Srbije

Лариса Останкова, Наталья Шевченко, Марина Гетьман

· Имитационное моделирование величины интеллектуального капитала предприятия как системообразующий фактор его конкурентоспособности

Olga Mirolyubova, Elena Schislyaeva

· Assessment of competitive confrontation between China and the Usa in the global market

Dragana Drinić, Marija Vranješ, Dragana Gašević

· Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji

Dragoljub Jovičić,Biljana Stankov, Marija Vranješ

· Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu.

PREGLEDNI RADOVI

Lidija Madžar

· Značaj i izvozni potencijal privrede Republike Srbije sa posebnim osvrtom na stanje stočnog fonda.

Zorka Grandov, Biljana Stankov, Milijana Roganović

· Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji.

Ana Stevanović

· Transformaciono liderstvo kao preduslov organizacionih inovacija u turbulentnim socio-ekonomskim okolnostima.

Đorđe Ostojić

· Uticaj nacionalne kulture na organizacione promene i konkuentnost u Republici Srbiji.

Vuk Radulović

· Demokratija i participacija akcionara.

STRUČNI RADOVI

 Dragana Milić, Snežana Milošević, Dajana Ercegovac

· Međunarodna regulativa u oblasti kapitalnih standarda u osiguravajućim društvima i bankarskim sistemima Srbije. 

 

SPISAK RECENZENATA

· Spisak recenzenata