Izaberite stranicu
Sadržaj 2. broja časopisa u 2016. godini
 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Dejana Forcan, Mladen Ivić, Dragan Đurović, Veljko Vuković

· SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS – CASE STUDIES VOJVODINA – SERBIA.

Martina Krstevska, Nada Trenceva:

· STRENGTHENING THE RURAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

Dragana Dimitrijević, Aleksandra Vujko, Tamara Gajić, Marko Petrović:

· UTICAJ ANIMACIJE NA DUŽINU TRAJANJA I RADIJUS IZLETNIČKO REKREATIVNIH KRETANJA

 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Veronika Boškov:

· BIZNIS PLAN KAO IZVOR INFORMACIJA ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA

 

Biljana Stankov, Miljana Roganović, Sonja Marjanski Lazić:

· ATRAKTIVNOST TRGOVINE NA MALO ZA STRANE INVESTITORE U REPUBLICI SRBIJI UZ OSVRT NA KOMPANIJU DELHAIZE GROUP

 

Stefan Vržina:

· ULOGA REVIZIJE U OTKRIVANJU PORESKE EVAZIJE

 

Veronika Boškov:

· INTERNA KONTROLA KAO INSTRUMENT PODRŠKE UPRAVLJANJU RIZIKOM U BINIS PLANU

 

STRUČNI RADOVI

Tatjana Đurić Kuzmanović, Gordana Ljubojević:

· PRAVNI ASPEKTI UPRAVLJANJA PORODIČNIM FIRMAMA U SRBIJI

 

Maja Filipović, Vladislava Avramović, Željko Račić:

· ANALIZA NIVOA KONCETRACIJE AKTIVNE U BANKARSKOM SEKTORU

 

Jelena Obradović Ćuk, Petar Mitić, Vladimir Dinić:

· PORESKI RAJEVI – OBELEŽJA, POSLOVANJE I REŠAVANJE PROBLEMA PORESKE EVAZIJE