Izaberite stranicu
Sadržaj 2. broja časopisa u 2017. godini
 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Nada Milenković:

· STRATEGIJA PRIVLAČENJA RIZIČNOG I PRIVATNOG KAPITALA U USLOVIMA TRŽIŠNOG AMBIJENTA SRBIJE

Dragana Gašević, Dragoljub Jovičić, Dragana Tomašević, Marija Vranješ :

· PRIMENA FAKTORSKE ANALIZE U ISTRAŽIVANJU POTROŠAČKOG ETNOCENTRIZMA

 

Nikola Vasilić, Pavle Brković:

· NACIONALNA KULTURA KAO DETERMINANTA STAVOVA O STILOVIMA LIDERSTVA

Aleksandra Vujko, Marko Petrović, Tamara Gajić, Vladimir Jovanović, Slavica Jovanović:

· STANDARDIZACIJA USLUGA KAO PREDUSLOV ZA PREVAZILAŽENJE JAZA IZMEĐU OČEKIVANOG I PERCEPIRANOG KVALITETA U HOTELIJERSKOM POSLOVANJU

 

 

PREGLEDNI RADOVI

Nina Arsić:

· INSTITUCIONALNI OKVIR SISTEMA ZA REŠAVANJE SPOROVA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I TRANSPARENTNOST POSTUPAKA KROZ PRIZMU SLIČNOSTI I RAZLIKA SA MEĐUNARODNIM TRGOVINSKIM ARBITRAŽAMA.

 

Ljiljana Jović, Marija Vuković, Dragana Ćeranić:

· RASHODI DRUŠTVA ZASNOVANOG NA ZNANJU U FUNKCIJI RASTA KONKURENTNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE         

 

Nada Trenčeva, Martina Krstevska :

· KAKO „POZELENETI” MAKEDONSKU EKONOMIJU

 

Ana Stevanović:

· ORGANIZACIONA KULTURA I KLIMA KAO PREDUSLOVI INOVACIJE U ORGANIZACIJAMA

 

Milana Stanulović:

· ZNAČAJ OBUKE EKSPATRIJATA ZA ŽIVOT I RAD U INOSTRANSTVU

 

Sanja Vlaović Begović:

· LOGIT MODELI ZA PREDVIĐANJE STEČAJA

 

Gjorgji Manev, Jorde Jakimovski :

· ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SPORT ORGANIZATIONS

 

 

STRUČNI RADOVI

Vlado Kovačević, Isidora Milošević:

· ZNAČAJ I PREDUSLOVI RAZVOJA BERZANSKOG TRGOVANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA U SRBIJI

 

Željko Račić, Dajana Ercegovac :

· PRIMENA VaR METODOLOGIJE NA PRIMERU UPRAVLJANJA VALUTNIM RIZIKOM

 

Stefan Vržina :

· KOMPLEKSNOST REGULATIVE POREZA NA DODATU VREDNOST KAO IZVOR KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA – PRAKTIČNI ASPEKT

 

PRIKAZI

Milijana Roganović:

· PRIKAZ KNJIGE: “ODRŽIVI RAZVOJ:EKONOMSKO-EKOLOŠKI IZAZOVI”