Izaberite stranicu

O Školi

Reč direktora

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna institucija sa tradicijom dužom od pola veka, sa prepoznatljivim, cenjenim smerovima i profilima, te sa izuzetno razvijenom poslovnom saradnjom sa brojnim domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti privrede i obrazovanja.

Raznovrsnost studijskih programa i fleksibilnost u pogledu potreba tržišta i studenata uticali su na prepoznatljivost škole u širem okruženju. U skladu sa savremenim tendencijama i uz prepoznavanje zahteva tržišta rada, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu akreditovala je i novi studijski program, Primenjena informatika, u polju prirodno-matematičkih nauka, i na taj način napravila iskorak u odnosu na dosadašnju praksu.

U budućem periodu, škola će intenzivnije raditi na razvijanju međunarodne saradnje, posebno na polju razmene studenata i profesora, kao i na bližem i potpunijem povezivanju sa privredom sklapanjem ugovora sa velikim kompanijama, kako bi se našim studentima obezbedila kvalitetna i raznovrsna stručna praksa.

Zadatak i cilj škole u narednom periodu svakako će biti kontinuirano i stručno usavršavanje zaposlenih, zajednička istraživanja, radovi i studije, razmena naučnih i stručnih publikacija sa institucijama iz zemlje i inostranstva, kao i drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa. Pposebno se nadamo da će ova unapređenja i zajednička nastojanja utrti put ka projektima od šireg značaja koji će još više doprineti ugledu škole.

Za dobar rad škole izuzetno je bitna i dobra komunikacija između studenata i profesora, čemu želimo da posvetimo posebnu pažnju, te se zbog toga nadamo da ćete vi, naši studenti, kao najbolji predstavnici škole, uzeti učešća u svim budućim aktivnostima.

Direktor

Dr Jelena Damnjanović

 

 

Kratak istorijat Škole

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola koja se već 60 godina bavi obrazovanjem kadrova ekonomske, informatičke i organizacione struke. Škola je pravni sledbenik Više poslovne škole u Novom Sadu koja je osnovana 1996. godine spajanjem Više ekonomsko-komercijalne škole i Više škole za organizaciju i informatiku.

Viša ekonomsko-komercijalna škola u Novom Sadu (VEKŠ) osnovana je davne 1959. godine kao rezultat uočenih potreba za kadrovima ekonomske struke sa visokom i višom stručnom spremom u AP Vojvodini. Škola je otpočela rad u prostorijama Škole učenika u privredi „Đorđe Zličić“ na Limanu u jednoj sali od 120 sedišta i jednoj učionici od 60 sedišta. Budući da su postojeće prostorije bile nefunkcionalne za izvođenje nastave, inicirana je izgradnja nove školske zgrade koja je završena krajem 1964. godine. Prve školske godine, 1959/60. upisano je 115 redovnih i 335 vanrednih studenata. Interesovanje za studije na ovoj školi je stalno raslo, tako da je školske 1974/75. godine upisano 660 redovnih studenata i 6.547 vanrednih studenata. Zahvaljujući velikom interesovanju, nastava se pored matične institucije u Novom Sadu, za potrebe vanrednih studenata odvijala i u nizu mesta u Vojvodini i van nje. U Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi u Novom Sadu je za 37 godina njenog postojanja diplomiralo preko 11.000 studenata od kojih mnogi zauzimaju istaknuta mesta u privredi, društvenim službama, političkom i javnom životu.

Viša škola za organizaciju i informatiku (VŠOI) svoje temelje nalazi u Višoj školi za organizaciju rada iz Kranja koja je u saradnji sa novosadskim Pokrajinskim centrom za obrazovanje kadrova u privredi školske 1963/64. godine organizovala nastavu i u Novom Sadu. Škola je uskoro uspela da obezbedi nastavni kadar iz redova odgovarajućih stručnjaka sa teritorije Vojvodine, što je 1966. godine dovelo do formiranja njene radne jedinice u Novom Sadu, a već naredne 1967. godine i do njenog postpunog osamostaljivanja i osnivanja Više škole za organizaciju rada u Novom Sadu. Od tada počinje period samopotvrđivanja i zauzimanja odgovarajućeg mesta u sistemu školstva koje je prolazilo kroz česte reforme. Svojom programskom koncepcijom Škola se opredelila da obrazuje stručnjake, koji su u promenljivim i složenim uslovima sticali savremena i adaptivna znanja iz naučnih oblasti organizacije i informatike.

Nakon spajanja Više ekonomsko-komercijalne škole i Više škole za organizaciju i informatiku i formiranja Više poslovne škole 1996. godine, nastavljen je proces njenog razvoja, što je dovelo i do uvođenja trogodišnjeg nastavnog plana u 2002. godini.

Svoj današnji organizacioni oblik Visoka poslovna škola strukovnih studija dobila je 2007. godine nakon što je uspešno sprovela prvi ciklus akreditacije ustanove kao i osnovnih i specijalističkih strukovnih studijskih programa u skladu sa Bolonjskim procesom.