Izaberite stranicu

О Школи

Реч директора

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је државна институција са традицијом дужом од пола века, са препознатљивим, цењеним смеровима и профилима, те са изузетно развијеном пословном сарадњом са бројним домаћим и међународним институцијама у области привреде и образовања.

Разноврсност студијских програма и флексибилност у погледу потреба тржишта и студената утицали су на препознатљивост школе у ширем окружењу. У складу са савременим тенденцијама и уз препознавање захтева тржишта рада, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду акредитовала је и нови студијски програм, Примењена информатика, у пољу природно-математичких наука, и на тај начин направила искорак у односу на досадашњу праксу.

У будућем периоду, школа ће интензивније радити на развијању међународне сарадње, посебно на пољу размене студената и професора, као и на ближем и потпунијем повезивању са привредом склапањем уговора са великим компанијама, како би се нашим студентима обезбедила квалитетна и разноврсна стручна пракса.

Задатак и циљ школе у наредном периоду свакако ће бити континуирано и стручно усавршавање запослених, заједничка истраживања, радови и студије, размена научних и стручних публикација са институцијама из земље и иностранства, као и други облици сарадње од заједничког интереса. Ппосебно се надамо да ће ова унапређења и заједничка настојања утрти пут ка пројектима од ширег значаја који ће још више допринети угледу школе.

За добар рад школе изузетно је битна и добра комуникација између студената и професора, чему желимо да посветимо посебну пажњу, те се због тога надамо да ћете ви, наши студенти, као најбољи представници школе, узети учешћа у свим будућим активностима.

Директор

Др Јелена Дамњановић

 

 

Кратак историјат Школе

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је државна школа која се већ 60 година бави образовањем кадрова економске, информатичке и организационе струке. Школа је правни следбеник Више пословне школе у Новом Саду која је основана 1996. године спајањем Више економско-комерцијалне школе и Више школе за организацију и информатику.

Виша економско-комерцијална школа у Новом Саду (ВЕКШ) основана је давне 1959. године као резултат уочених потреба за кадровима економске струке са високом и вишом стручном спремом у АП Војводини. Школа је отпочела рад у просторијама Школе ученика у привреди „Ђорђе Зличић“ на Лиману у једној сали од 120 седишта и једној учионици од 60 седишта. Будући да су постојеће просторије биле нефункционалне за извођење наставе, иницирана је изградња нове школске зграде која је завршена крајем 1964. године. Прве школске године, 1959/60. уписано је 115 редовних и 335 ванредних студената. Интересовање за студије на овој школи је стално расло, тако да је школске 1974/75. године уписано 660 редовних студената и 6.547 ванредних студената. Захваљујући великом интересовању, настава се поред матичне институције у Новом Саду, за потребе ванредних студената одвијала и у низу места у Војводини и ван ње. У Вишој економско-комерцијалној школи у Новом Саду је за 37 година њеног постојања дипломирало преко 11.000 студената од којих многи заузимају истакнута места у привреди, друштвеним службама, политичком и јавном животу.

Виша школа за организацију и информатику (ВШОИ) своје темеље налази у Вишој школи за организацију рада из Крања која је у сарадњи са новосадским Покрајинским центром за образовање кадрова у привреди школске 1963/64. године организовала наставу и у Новом Саду. Школа је ускоро успела да обезбеди наставни кадар из редова одговарајућих стручњака са територије Војводине, што је 1966. године довело до формирања њене радне јединице у Новом Саду, а већ наредне 1967. године и до њеног постпуног осамостаљивања и оснивања Више школе за организацију рада у Новом Саду. Од тада почиње период самопотврђивања и заузимања одговарајућег места у систему школства које је пролазило кроз честе реформе. Својом програмском концепцијом Школа се определила да образује стручњаке, који су у променљивим и сложеним условима стицали савремена и адаптивна знања из научних области организације и информатике.

Након спајања Више економско-комерцијалне школе и Више школе за организацију и информатику и формирања Више пословне школе 1996. године, настављен је процес њеног развоја, што је довело и до увођења трогодишњег наставног плана у 2002. години.

Свој данашњи организациони облик Висока пословна школа струковних студија добила је 2007. године након што је успешно спровела први циклус акредитације установе као и основних и специјалистичких струковних студијских програма у складу са Болоњским процесом.