Izaberite stranicu

Svrha i ciljevi

Odbor za razvoj predstavlja jedan od ključnih mehanizama za ostvarivanje strategije dugoročnog razvoja VPŠSS. Svrha Odbora za razvoj VPŠSS je uspostavljanje savetodavnog tela koje se bavi artikulisanjem smernica u oblasti stručnog rada, razvoja studijskih programa i procesa nastave, kao i obezbeđenjem uslova za praktičnu edukaciju studenata, što je osnovna karakteristika primenjenog obrazovanja. Za člana Odbora za razvoj može biti izabrana osoba koja je priznati privrednik, menadžer relevantne privredne ili strukovne organizacije, stručnjak ili naučnik, a koja svojim znanjem, iskustvom i saradnjom može doprineti unapređenju relevantnosti i kvaliteta studijskih programa i nastave, povezivanju i saradnji naše institucije s privrednim subjektima i  promovisanju ugleda naše institucije.

 

Cilj ovog tela je da pruži adekvatne smernice za budući razvoj studijskih programa u cilju usklađivanja studijskih programa između nužnih fundamenata i konkretnih potreba privrede, države i društva. To znači uspostavljanje optimalnog balansa između aktuelnih zahteva tržišta za određenim veštinama i fundamentalnih znanja koja studente osposobljavaju da budu fleksibilni, da u praksi budu u stanju da brzo uče i da se nose sa izazovima brzih promena poslovnog okruženja, da prate konstantne tehnološke, ekonomske i društvene promene shvatajući ih kao prilike, a ne prepreke za stvaranje dodate vrednosti.

 

Rad ovog savetodavnog tela treba da rezultira:

  • artikulisanjem smernica za osmišljavanje studijskih i drugih programa kroz različite modele, odnosno formulisanje oblasti razvoja studijskih programa, kao i znanja i veština koje iz njih proizilaze, a koji su po mišljenju članova ovog tela presudni za razvoj poslovnog okruženja i delatnosti kojima se bave. To u praksi znači da će Odbor za razvoj, sačinjen od predstavnika kompanija, stručnjaka i naučnih radnika, na osnovu svog znanja i iskustva pružati smernice za razvijanje studijskih programa, kao i znanja, veština i kompetencija koje iz njih treba da proisteknu, a koje su u skladu sa realnim sadašnjim i budućim potrebama naše privrede i društva,
  • artikulisanjem smernica za pravovremeno usavršavanje i regrutovanje nastavnog kadra u skladu sa percipiranim potrebama poslovnog okruženja u budućnosti, odnosno percipiranje znanja, veština i sposobnosti koje će biti neophodne u budućnosti, čime se obezbeđuje pravovremena izgradnja potencijala nastavnog kadra da obrazuje studente u skladu sa aktuelnim i budućim trendovima poslovnog okruženja,
  • obezbeđivanjem infrastrukture i ljudskih resursa potrebnih za sprovođenje kvalitetne studentske prakse, što je posebno značajno na nivou strukovnih master studijskih programa, gde je neophodno da student prilikom izrade svog završnog master rada boravi u kompaniji radeći na konkretnom zadatku i rešavanju konkretnog kompanijskog problema, u saradnji sa dodeljenim mentorom iz preduzeća i mentorom iz škole,
  • kontinuiranim preispitivanjem usklađenosti i kvaliteta studijskih programa, pre svega znanja, veština i kompetencija koje diplomirani studenti VPŠSS stiču sa potrebama privrede,
  • davanjem smernica za relevantna primenjena istraživanja neophodna za unapređenje poslovnog okruženja, osmišljavanje i predlaganje istraživačkih tema ili kurseva od posebnog ili opšteg interesa,
  • zajedničkom saradnjom na nacionalnim i međunarodnim projektima