Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU I ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

  • Student dogovara temu završnog rada sa izabranim mentorom i predaje Studentskoj službi obrazac 1 koji je potpisan od strane mentora.
  • Student nakon dobijanja saglasnosti Komisije za odbranu rada koriči završni rad u 5 primeraka, 1 zadržava student.Važno je da student preda 1 potpisanprimerak ukoričenog završnog rada Studentskoj službi Škole najkasnije tri radna dana pre zakazane odbrane uz obrazac 2 za zakazivanje odbrane potpisan od mentora kako bi Studentska služba proverila da li je student izmirio sve obaveze. Naslov rada treba napisati i na srpskom i engleskom jeziku. Student predaje 3 primerka rada Komisiji za odbranu rada pre ili na dan odbrane rada.
  • Potrebno je upoznati se sa ostalim detaljima u Procedurama za izradu i kontrolu kvaliteta završnog rada na osnovnim strukovnim studijama na linku

 

MODEL VREDNOVANJA DRŽAVNE MATURE ZA UPIS 2024/25.

Model vrednovanja državne mature za upis 2024. može se videti na linku

 

FORMULARI ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

Napomena za studente: Obrasci se štampaju dvostrano

 

 

Obaveštenja – Osnovne strukovne studije

od strane | jun 4, 2021