Izaberite stranicu

Ispit iz Sociologije NE OBUHVATA gradivo sa kolokvijuma. Detaljne
informacije o predispitnim i ispitnim bodovima, kao i o načinu polaganja
ispita, možete pronaći na platformi moodle.