Izaberite stranicu

Poštovane koleginice i kolege,

Podsećam Vas još jednom na predispitne obaveze, broj poena koji nose i način na koji ih možete osvojiti:

Iz predmeta SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO mogu se osvojiti maksimalno 45 predispitna poena: prisustvo predavanjima i vežbama – 5 poena; kolokvijum – 30 poena (kolokvijum je položen sa najmanje 16 osvojenih poena); ostale aktivnosti – 10 poena. Ostale aktivnosti, kao što ste upoznati na časovima, odnose se na zadatke koje treba uraditi u toku semestra: analiza rada ličnosti koja se smatra pretečom socijalnog preduzetništva; opis sopstvenog socijalnog preduzeća. Prilikom opisa sopstvenog socijalnog preduzeća usmerite se samo na: vrstu aktivnosti, motiv osnivanja, ciljnu grupu. Preko swot analize ukažite na njegovu snagu i slabosti, kao i na prilike i pretnje iz okruženja. Zapažanja predstavite u vidu tabele.

Uslov za izlazak na ispit su 23 poena.

Molim Vas da vodite računa o uputstvima koja Vam šaljem.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

2017/003004 Ana Kovačević      24

2018/003043 Anita Šamu      24

 2017/003011 Dragičević Milica    28

2017/003036 Erna Fađaš      24

2017/003014 Grujičić Marko    30

Jelena Popović     30

2017/003001 Mirosavljev Marko     24

2017/00302 Saša Dotlić    28