Izaberite stranicu

Упуство за израду рада и за полагање испита из

 

„Стручне праксе ИИ (ТХ) – Тема 1“

 

Студент уз консултације са професором бира тему, пише рад и доставља га благовремено (најмање четири седмице пре испита) професору на преглед. Након прегледа рада и професорове сагласности да може изаћи на испит, студент брани рад усмено у термину који је предвиђен у конкретном испитном року.

 

 

 

Обим рада треба да буде у интервалу од 15 до 20 куцаних страна, формата А4, фонт 12.

 

Структура рада: увод (цца 1-2 стр.), разрада (цца 13-18 стр., од чега 1/5 теорије и 4/5 у вези са праксом, тј. конкретном пословном ситуацијом у организацији), закључак (цца 1-2 стр.) и литература (минимум 3 извора („Савремено трж. пословање“, Јовичић, Сударов, ВПШСС))

 

Централни део рада треба да се односи на опис, истраживање и анализу постојеће ситуације у изабраној организацији (предузећу, компанији), као и на пар конкретних предлога који би требало да допринесу бољој организацији и ефикаснијем пословању, а што би све скупа требало да резултира у бољој позиционираности организације на тржишту.

 

У закључку се у сажетој форми презентују кључни предлози у вези са потенцијалним сугестијама и пословним активностима, које би требало да доведу до ефикаснијег пословања организације и постизања вишег нивоа конкурентске предности у односу на конкуренцију.

 

 

 

Написани и од стране професора одобрени радови, уз благовремену предају свих потребних докумената (попуњени формулари за Стручну праксу) за излазак на испит, бране се на усменом испиту, у термину предвиђеном по распореду за конкретни испитни рок.

Нови Сад, 19.02.2021.

 

Оквирне ТЕМЕ за

„Стручну праксу ИИ (ТХ) – Тема 1: Примењени маркетинг у туризму ( на конкретним примерима)“

Цена као једна од кључних детерминанти у остваривању профитабилног пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Квалитетна услуга – предуслов ефикасног и одрживог пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Неопходност примене ефикасних интегрисаних маркетинг комуникација за остваривање конкурентске предности (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Значај ефикасног пословног комуницирања у (организацији, компанији, хотелу, ресторану… xy) за остваривање профитабилног пословања

Утицај субјеката из микроокружења и сила из макроокружења на профитабилност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Неопходност благовременог и квалитетног маркетинг истраживања у процесу антиципирања потреба и жеља корисника услуга (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Значај фокусираности на географске и демографске детерминанте понашања потрошача при креирању оптималног маркетинг микса (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

Неопходност ефикасног пословног преговарања за добру позиционираност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy) на Б2Б тржишту.

Нови Сад, 19.02.2021.

Проф. Драгољуб Јовичић