Izaberite stranicu

Upustvo za izradu rada i za polaganje ispita iz

 

„Stručne prakse II (TH) – Tema 1“

 

Student uz konsultacije sa profesorom bira temu, piše rad i dostavlja ga blagovremeno (najmanje četiri sedmice pre ispita) profesoru na pregled. Nakon pregleda rada i profesorove saglasnosti da može izaći na ispit, student brani rad usmeno u terminu koji je predviđen u konkretnom ispitnom roku.

 

 

 

Obim rada treba da bude u intervalu od 15 do 20 kucanih strana, formata A4, font 12.

 

Struktura rada: uvod (cca 1-2 str.), razrada (cca 13-18 str., od čega 1/5 teorije i 4/5 u vezi sa praksom, tj. konkretnom poslovnom situacijom u organizaciji), zaključak (cca 1-2 str.) i literatura (minimum 3 izvora („Savremeno trž. poslovanje“, Jovičić, Sudarov, VPŠSS))

 

Centralni deo rada treba da se odnosi na opis, istraživanje i analizu postojeće situacije u izabranoj organizaciji (preduzeću, kompaniji), kao i na par konkretnih predloga koji bi trebalo da doprinesu boljoj organizaciji i efikasnijem poslovanju, a što bi sve skupa trebalo da rezultira u boljoj pozicioniranosti organizacije na tržištu.

 

U zaključku se u sažetoj formi prezentuju ključni predlozi u vezi sa potencijalnim sugestijama i poslovnim aktivnostima, koje bi trebalo da dovedu do efikasnijeg poslovanja organizacije i postizanja višeg nivoa konkurentske prednosti u odnosu na konkurenciju.

 

 

 

Napisani i od strane profesora odobreni radovi, uz blagovremenu predaju svih potrebnih dokumenata (popunjeni formulari za Stručnu praksu) za izlazak na ispit, brane se na usmenom ispitu, u terminu predviđenom po rasporedu za konkretni ispitni rok.

Novi Sad, 19.02.2021.

 

Okvirne TEME za

„Stručnu praksu II (TH) – Tema 1: Primenjeni marketing u turizmu ( na konkretnim primerima)“

Cena kao jedna od ključnih determinanti u ostvarivanju profitabilnog poslovanja (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Kvalitetna usluga – preduslov efikasnog i održivog poslovanja (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Neophodnost primene efikasnih integrisanih marketing komunikacija za ostvarivanje konkurentske prednosti (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Značaj efikasnog poslovnog komuniciranja u (organizaciji, kompaniji, hotelu, restoranu… xy) za ostvarivanje profitabilnog poslovanja

Uticaj subjekata iz mikrookruženja i sila iz makrookruženja na profitabilnost (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Neophodnost blagovremenog i kvalitetnog marketing istraživanja u procesu anticipiranja potreba i želja korisnika usluga (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Značaj fokusiranosti na geografske i demografske determinante ponašanja potrošača pri kreiranju optimalnog marketing miksa (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Neophodnost efikasnog poslovnog pregovaranja za dobru pozicioniranost (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy) na B2B tržištu.

Novi Sad, 19.02.2021.

Prof. Dragoljub Jovičić