Izaberite stranicu

Projekti u toku

1. Naziv projekta: Erasmus+ Jean Monnet project Introduction to EU – Education for secondary schools (INEES)

Broj projekta: 610767-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-PROJECT

Istraživački tim

  • dr Nataša Papić- Blagojević
  • dr Jelena Damnjanović
  • dr Ana Jovičić Vuković
  • dr Ivana Jošanov- Vrgović
  • dr Miroslav Jovanović
  • dr Jovan Njegić
  • dr Biljana Stankov

Kratak opis projekta: Projekat predstavlja inovativnu metodu približavanja procesa evropskih integracija, institucija EU i njenih mehanizama nastavnicima i učenicima u srednjim školama u Republici Srbiji. Cilj projekta je produbljivanje razumevanja procesa pristupanja Srbije EU, kao i stvaranje i usvajanje novih vrednosti koje će uticati na uspostavljanje novog modela ponašanja u školama.

 

2. Naziv projekta: Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (Pro-VET)

Rukovodilac projekta: JAMK University of Applied Sciences, Finland
Trajanje projekta: 36 meseci
Evidencioni broj projekta: 598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP
Finansijer: EACEA, EU
Istraživački tim:

• dr Nataša Papić-Blagojević
• dr Jelena Damnjanović
• dr Jovan Njegić
• dr Biserka Komnenić
• dr Željko Račić
• dr Stevan Tomašević

Kratak rezime projekta:
Pro-VET projekat ima za cilj promovisanje evropskih vrednosti u oblasti strukovnog obrazovanja, razvoj i primenu pedagoških metoda kroz nastavne planove i programe osnovnih i master strukovnih studija, te podizanje kompetencija nastavnog kadra na strukovnim školama u Srbiji i Rusiji.

 

3. Naziv projekta:  Implementacija infrastrukture platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi obezbeđenja nastavnog procesa u uslovima COVID-19 epidemije

 

Rukovodilac projekta: Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 3 meseca

Evidencioni broj projekta: 142-451-3291/2020-01

 

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Učesnici u projektu:

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Tehnološki fakultet Novi Sad

 

Kratak rezime projekta:

Predmet ovog projekta je formiranje infrastrukture neophodne za postavljanje platformi za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi realizacije nastave i određenih oblika provere znanja u uslovima COVID-19 epidemije.

Neophodno je da infrastruktura za učenje na daljinu bude dobro struktuirana, da prati moderne tehničke standarde, da bude fleksibilna i skalabilna, da bude modularna, kao i da bude usklađena sa potrebama ciljne grupe.

Rezultati projekta bili bi isključivo aplikativnog karaktera. Implementacijom infrastrukture za postavljanje platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine, studentima bi se omogućilo, da i u otežanim uslovima rada, uspešno savladavaju nastavno gradivo predviđeno nastavnim planovima i programima.

 

4. Naziv projekta:  Ocena dinamičkih uslovnih korelacija između odabranih poljoprivrednih kultura uzgajanih na teritoriji AP Vojvodine

 

Rukovodilac projekta: dr Jelena Damnjanović

Trajanje projekta: 1 godina

Evidencioni broj projekta: 142-451-2962/2020-02

 

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Istraživački tim:

prof. dr Nataša Papić-Blagojević

prof. dr Slobodanka Jovin

dr Dejan Živkov

dr Dragana Milić

Dragana Tomašević

Isidora Milošević

 

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ekonometrijska ocena dinamičkih korelacija između 4 poljoprivredne kulture (kukuruz, pšenica, soja i ječam) koje su među najzastupljenijima na teritoriji AP Vojvodine. Dinamičke korelacije se mere u relativno dugom vremenskom periodu, od marta 2010. do marta 2020. godine.

Cilj istraživanja je utvrđivanje stepena korelisanosti između cena različitih parova posmatranih poljoprivrednih proizvoda. Preciznije rečeno, cilj je da se izračunaju korelacije koje nisu statičke prosečne vrednosti koje važe za ceo period, nego dinamičke korelacije koje se menjaju iz dana u dan. Na ovaj način, izračunate dinamičke kalkulacije nose mnogo više podataka za istraživače u odnosu na jednu statičku vrednost koja važi za ceo period posmatranja. Time se pruža mogućnost da se odrede različiti potencijalni faktori koji su imali mogućeg uticaja na njihovu promenu.

 

5. Naziv projekta:  Analiza primene nauke o podacima u poslovanju preduzeća AP Vojvodine

 

Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić

Trajanje projekta: 1 godina

Evidencioni broj projekta: 142-451-2963/2020-02

 

Finansijer: Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Istraživački tim:

prof. dr Biserka Komnenić

prof. dr Sanja Lončar

prof. dr Branka Maksimović

Dragana Bolesnikov

Dragana Gašević

Jelena Obradović

 

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ispitivanje nivoa svesti i znanja predstavnika privrede AP Vojvodine o značaju primene nauke o podacima (data science) za unapređenje savremenog poslovanja.

Projekat ima za cilj i informisanje predstavnika privrede AP Vojvodine o raznovrsnim mogućnostima primene nauke o podacima za unapređenje poslovanja. Za svrhu generisanja podataka i analize podataka koristiće se pristup deskriptivnog istraživanja, a u cilju dobijanja podataka od predstavnika privrede AP Vojvodine upotrebiće se intersektorski pristup.