Izaberite stranicu

Projekti u toku


 1. Naziv projekta: Istraživanje determinanti konkurentnosti poslovnog okruženja AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Milijana Roganović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, april 2022 – april 2023. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2041/2022-02/1

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Biljana Stankov
 • dr Isidora Milošević
 • dr Mirela Momčilović
 • dr Dajana Ercegovac
 • dr Stevan Tomašević
 • Marija Vranješ

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je analiza determinanti konkurentnosti poslovnog okruženja AP Vojvodine. Konkurentnost je veoma kompleksan i višeimenzionalan koncept kom se u uslovima savremenog poslovnog okruženja pridaje izuzetna važnost upravo usled rastuće otvorenosti zemalja i regiona i povećane međuzavisnosti u okviru globalne ekonomije. Analiza predmeta istraživanja biće zasnovana na prikazu većeg broja teorijskih pristupa konkurentnosti uz uvažavanje gledišta različitih nacionalnih i inostranih autora.

Istraživanjem će biti obuhvaćena teritorija AP Vojvodine, a istraživačke varijable će se odnositi na poslovno okruženje AP Vojvodine i faktore koji utiču na njegovu konkurentnost. Cilj istraživanja je ukazivanje na najznačajnije faktore koji determinišu konkurentnost poslovnog okruženja AP Vojvodine. Detaljnom analizom faktora konkurentnosti doći će se do zaključka o intenzitetu njihovog uticaja i predložiće se mere za unapređenje konkurentnosti poslovnog ambijenta AP Vojvodine. Poznato je da je upravo region Vojvodine oduvek bio veoma atraktivna investiciona destinacija, te je istraživanje faktora koji determinišu konkurentnost poslovnog okruženja izuzetno važno i višestruko korisno. Primenom predloženih mera za unapređenje konkurentnosti privući će se novi strani investitori i zadržati postojeći, koji će u konkurentnijem investicionom i poslovnom okruženju biti motivisani i za nova ulaganja.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Zadovoljstvo studenata visokih strukovnih škola u AP Vojvodini kvalitetom onlajn nastave tokom perioda pandemije COVID-19

Rukovodilac projekta: dr Nikola Jančev, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 6 meseci, april 2022 – oktobar 2022. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2049/2022-02/1

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • Dr Milijana Roganović
 • Dr Dragana Milić
 • Dr Ana Jovičić Vuković
 • Dr Isidora Milošević
 • Dragana Bolesnikov
 • Marija Vranješ

Kratak rezime projekta:

Pandemija COVID-19 imala je ogroman uticaj na obrazovni sistem u svetu i Srbiji, menjajući tradicionalno obrazovanje. Radi sprečavanja fizičkog kontakta i širenja epidemije, visoke strukovne škole suočile su se sa izazovom korišćenja novih tehnologija u funkciji organizovanja i održavanja onlajn nastave. Novonastale okolnosti zahtevale su promptne reakcije, a kvalitet nastave u vanrednim okolnostima bio je pod direktnim uticajem tehničke opremljenosti, kao i posedovanja digitalnih kompetencija nastavnog osoblja i studenata.

Cilj istraživanja je prikupljanje i analiza podataka o očekivanjima i zadovoljstvu studenata kvalitetom onlajn nastave, stanju po pitanju organizovanja onlajn nastave i postignutim ishodima učenja studenata tokom perioda pandemije. Takođe, istraživanje će ukazati na ključne prednosti i nedostatke onlajn nastave i buduće namere korišćenja ovog oblika učenja i nakon zavšetka pandemije.

Rezultati istraživanja prikazaće trenutno stanje i nivo zadovoljstva studenata onlajn nastavom. Rezultati će imati teorijsku i praktičnu primenu. U teorijskom smislu popuniće prazninu dosadašnjih istraživanja o predloženoj temi, dok će u praktičnom smislu biti osnov za definisanje daljih smernica i aktivnosti u cilju obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa i zadovljstva studenata.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Interaktivnost kao faktor kvaliteta i efikasnosti nastavnog procesa u visokim strukovnim školama sa teritorije AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Maja Vukadinović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, april 2022 – april 2023. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2051/2022-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • Dr Jelena Damnjanović
 • Dr Nataša Papić-Blagojević
 • Dr Slobodanka Jovin
 • Dr Sanja Lončar
 • Dr Biserka Komnenić
 • Dr Sanja Vlaović Begović

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ispitivanje i analiza kako i u kojoj meri interaktivnost doprinosi kvalitetu i efikasnosti procesa nastave u visokim strukovnim školama na teritoriji AP Vojvodine. Teorijska analiza predmeta istraživanja biće potkrepljena rezultatima prethodnih istraživanja domaćih i inostranih autora, dok će empirijska analiza predmeta istraživanja biti podržana statističkim istraživanjem uz primenu različitih tehnika istraživanja.

Uzorak će činiti studenti različitih strukovnih škola sa teritorije AP Vojvodine. Na osnovu sprovedenog istraživanja i analize dobijenih rezultata steći će se celovit uvid u to koliko upotreba interaktivnih obrazovnih tehnika utiče na nivo kvaliteta i efikasnosti nastavnog procesa u visokim strukovnim školama. Takođe, utvrdiće se koje tehnike se koriste najčešće i koje daju najbolje rezultate u kontekstu kvaliteta i efikasnosti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________