Izaberite stranicu

KONKURSI

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Dana 27.12.2019. raspisuje

 

 

KONKURS

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa

Ključne aktivnosti 1 (KA103, mobilnost sa programskim zemljama)

 

Rok za prijavu na Konkurs:

01.06.2020. – za odlazak na mobilnost u zimskom semestru školske 2020/2021

 

OPŠTI DEO

Na osnovu sklopljenih Erasmus+ bilateralnih ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz Republike Slovačke (Bratislava), Turske (Istanbul) i Republike Hrvatske (Zagreb, Rijeka), Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada raspisuje Konkurs za izbor 4 studenta (maksimum 2 studenta po destinaciji) kojem će biti dodeljena finansijska sredstva za studijski boravak na visokoškolskim ustanovama iz navedenih država.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na Konkurs mogu da se prijave studenti osnovnih strukovnih studija i master strukovnih studija, koji su u trenutku podnošenja prijave upisali najmanje drugu godinu studija.

Erasmus+ studenti su oslobođeni plaćanja školarine na inostranim visokoškolskim ustanovama, s tim da se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju matičnim studentima (npr. fotokopiranje, osiguranje i slično).

Tokom perioda mobilnosti studenti ostaju upisani u matičnu ustanovu i ne smeju da završe svoje studije za vreme trajanja mobilnosti.

Samofinansirajući studenti su dužni da tokom perioda mobilnosti matičnoj ustanovi uredno plaćaju školarinu i druge redovne troškove.

PERIOD MOBILNOSTI

Mobilnosti će biti realizovane u okviru zimskog semestra školske 2020/2021 godine. Trajanje mobilnosti je 4,5 meseca.

FINANSIJSKA PODRŠKA ZA STUDENTE

Predviđeni mesečni iznos finansijske podrške za studenta iznosi 470 €.

Studenti nepovoljnijeg socio- ekonomskog statusa (ne računajući studente sa hendikepom) za mobilnost radi studiranja: dodatna sredstva u iznosu od 200 EUR/mesečno.

Dvostruko finansiranje: Finansijsku podršku ne mogu da dobiju studenti čiji se boravak u inostranstvu finansira iz nekih drugih EU fondova.

Zero-grant studenti: Studenti koji se prijave na Konkurs i ispune sve njegove uslove, a pri tom ne uđu u krug finansiranih studenata, mogu da idu na mobilnost o sopstvenom trošku uz status Erasmus studenta.

OSIGURANJE

Student je u obavezi da obezbedi zdravstveno osiguranje za celokupan period trajanja mobilnosti.

 

POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA:

Prijava studenata na Konkurs za mobilnost podrazumeva sledeće korake:

 1. Popuniti Prijavni obrazac za studijski boravak. Prijavni obrazac se može preuzeti na Web stranici Škole. Predaje se odštampan i svojeručno potpisan.

Pored prijavnog obrazca, neophodno je priložiti:

 • CV (europass format);
 • Motivaciono pismo;
 • Pismo preporuke;
 • Prepis dosad položenih ispita, ocena i ESPB bodova (obratiti se studentskoj službi);
 • Fotokopiju lične karte, indeksa i važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša).

Konkursnu dokumentaciju predati lično u bibloteku u prizemlju Škole (Jeleni Kojić) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “za Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

 

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor kandidata za odlazak na mobilnost vrši nadležna Komisija, imenovana od strane Pomoćnika direktora za međunarodnu saradnju. Kriterijumi za izbor kandidata su:

 • Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 • Prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost;
 • Znanje stranog jezika na kom se izvodi studijski program na koji se kandidat prijavio;
 • Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno;
 • Motivaciono pismo;
 • Intervju.

Prednost imaju kandidati koji za vreme studija nisu učestvovali u nekom programu mobilnosti.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Web stranici Škole, na Erasmus oglasnoj tabli i biće poslati svim prijavljenim kandidatima na e-mail adrese navedene u Prijavi.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte (kabinet 10) ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

Rok za rešavanje žalbe je 5 radnih dana od datuma njenog prijema.

 

ZAVRŠNE NAPOMENE

Detaljne informacije u vezi Erasmus+ programa mobilnosti studenata možete da pronađene na sledećem linku: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/mobilnost/odlazna-mobilnost/

Prijavom na konkurs kandidati pristaju da njihovo ime bude objavljeno na rang listi.

Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako in a muški i na ženski pol.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad zadržava pravo izmena i dopuna uslova Konkursa. Eventualne izmene i dopune uslova Konkursa će biti blagovremeno objavljene na Web stranici Škole, kao i na Erasmus oglasnoj table (na prvom spratu Škole)

 

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Koordinatoru za mobilnost:

Račić Željko (Koordinator za mobilnost)

Mob: +381 64 643 14 47

e-mail: raciczeljko@gmail.com

Takođe, možete da se obratite i Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte posredstvom e-maila: international.office@vps.ns.ac.rs