Izaberite stranicu

КОНКУРСИ

Конкурс 27.11.2023.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Dana 19.02.2024.

KONAČNI IZVEŠTAJ O IZBORU KANDIDATA PO KONKURSU 27.11.2023. ERASMUS + MOBILNOST STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2024/25 GODINE

KONAČNI IZVEŠTAJ O IZBORU KANDIDATA PO KONKURSU 27.11.2023. ERASMUS + MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG KADRA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2024/25 GODINE

Dana 09.02.2024.

PRELIMINARNI IZVEŠTAJ O IZBORU KANDIDATA PO KONKURSU 27.11.2023. ERASMUS + MOBILNOST STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2024/25 GODINE

PRELIMINARNI IZVEŠTAJ O IZBORU KANDIDATA PO KONKURSU 27.11.2023. ERASMUS + MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG KADRA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2024/25 GODINE

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Dana 27.11.2023. raspisuje

 

KONKURS

za mobilnost 2 studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa.

Ključne aktivnosti 1 (KA131, mobilnost sa programskim zemljama).

Mobilnost može da se realizuje na visokoškolskim institucijama u inostranstvu sa kojima Škola ima potpisane inter-institucionalne ugovore, čiji spisak se nalazi na sajtu Škole: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/partneri/.

 

Rok za prijavu na Konkurs:

31.01.2024. – za odlazak na mobilnost u zimskom semestru školske 2024/2025

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na Konkurs mogu da se prijave studenti osnovnih strukovnih studija (koji su u trenutku podnošenja prijave upisali najmanje drugu godinu osnovnih studija) i master strukovnih studija.

Tokom perioda mobilnosti studenti ostaju upisani u matičnu ustanovu i ne smeju da završe svoje studije za vreme trajanja mobilnosti.

Erasmus+ studenti su oslobođeni plaćanja školarine na inostranim visokoškolskim ustanovama, s tim da se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju matičnim studentima (npr. fotokopiranje, osiguranje i slično).

Samofinansirajući studenti su dužni da tokom perioda mobilnosti matičnoj ustanovi uredno plaćaju školarinu i druge redovne troškove.

 

PERIOD MOBILNOSTI

Mobilnosti će biti realizovane u okviru zimskog semestra školske 2024/2025 godine. Trajanje mobilnosti je 5 meseci.

 

FINANSIJSKA PODRŠKA ZA STUDENTE

Predviđeni mesečni iznos finansijske podrške za studenta iznosi od 540 eur do 600 eur, u zavisnosti u kojoj zemlji se realizuje mobilnost.

Dvostruko finansiranje: Finansijsku podršku ne mogu da dobiju studenti čiji se boravak u inostranstvu finansira iz nekih drugih EU fondova.

Zero-grant studenti: Studenti koji se prijave na Konkurs i ispune sve njegove uslove, a pri tom ne uđu u krug finansiranih studenata, mogu da idu na mobilnost o sopstvenom trošku uz status Erasmus studenta.

 

Dodatno finansiranje ostvaruju studenti koji spadaju pod osetljive grupe. Koje grupe se smatraju posebno osetljivim se nalazi na sajtu: https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/ dok se načini dodatne finansijske prodrške osetljivim grupama nalaze na sajtu: https://erasmusplus.rs/inkluzija-u-programu-erazmus-plus/.

 

OSIGURANJE

Student je u obavezi da obezbedi zdravstveno osiguranje za celokupan period trajanja mobilnosti.

 

 

POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA:

Prijava studenata na Konkurs za mobilnost podrazumeva sledeće korake:

 1. Popuniti Prijavni obrazac za studijski boravak. Prijavni obrazac se može preuzeti na sajtu Škole: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/mobilnost/odlazna-mobilnost/, koji se predaje odštampan i svojeručno potpisan.
 2. CV (europas format);
 3. Prepis dosad položenih ispita, ocena i ESPB bodova (obratiti se studentskoj službi);
 4. Fotokopiju lične karte, indeksa i važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša, s obzirom da pasoš mora da važi 6 meseci posle završetka mobilnosti).

 

Konkursnu dokumentaciju predati lično u kabinet 10 ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “za Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

 

Takođe, konkursnu dokumentaciju poslati i elektronskim putem na mejl:  international.office@vps.ns.ac.rs.

 

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor kandidata za odlazak na mobilnost vrši nadležna Komisija, imenovana od strane Pomoćnika direktora za međunarodnu saradnju. Kriterijumi za izbor kandidata su:

 • Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 • Prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost;
 • Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
 •  

Prednost imaju kandidati koji za vreme studija nisu učestvovali u nekom programu mobilnosti.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Škole, na Erasmus oglasnoj tabli i biće poslati svim prijavljenim kandidatima na e-mail adrese navedene u Prijavi.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte (kabinet 10) ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

Takođe, Žalbu poslati i elektronskim putem na mejl:  international.office@vps.ns.ac.rs.

Rok za rešavanje žalbe je 8 radna dana od datuma njenog prijema.

 

 

 

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Koordinatoru za mobilnost:

Raletić Jotanović dr Saša (Koordinator za mobilnost)

Mob: +381 64/285-05-99

E-mejl: raletic.sasa84@gmail.com

Takođe, možete da se obratite i Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte posredstvom e-mejla:  international.office@vps.ns.ac.rs.

 

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Dana 27.11.2023. raspisuje

 

KONKURS

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (3 osobe) u svrhu držanja nastave/ stručnog usavršavanja u okviru Erasmus+ programa.

Ključne aktivnosti 1 (KA103, mobilnost sa programskim zemljama).

Mobilnost može da se realizuje na visokoškolskim institucijama u inostranstvu sa kojima Škola ima potpisane inter-institucionalne ugovore, čiji spisak se nalazi na sajtu Škole: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/partneri/.

 

Rok za prijavu na Konkurs:

31.01.2024. – za odlazak na mobilnost u zimskom semestru školske 2024/2025

 

PERIOD MOBILNOSTI

Mobilnosti će biti realizovane u okviru zimskon semestra školske 2024/2025 godine. Trajanje mobilnosti je 5 dana.

 

POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA

Prijava nastavnika na Konkurs za mobilnost podrazumeva sledeće korake:

 1. Popuniti Prijavni obrazac za studijski boravak. Prijavni obrazac se može preuzeti na sajtu Škole: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/mobilnost/odlazna-mobilnost/, koji se predaje odštampan i svojeručno potpisan.
 2. Potpisan i overen Sporazum o mobilnosti (kandidata i ustanova domaćin) (slobodna forma);
 3. Popunjen Obrazac o planu diseminacije iskustva mobilnosti. Obrazac o planu diseminacije iskustva mobilnosti se može preuzeti na sajtu Škole: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/mobilnost/odlazna-mobilnost/
 4. Dokaz o zaposlenju na ustanovi iz kojeg je vidljivo da kandidat/kandidatkinja ima sklopljen Ugovor o radu/Ugovor o delu koji će važiti za celokupno vreme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi.
 5. Potpisana i overena saglasnost o odsustvu kandidata / kandidatkinje sa radnog mesta u vremenskom periodu predviđenom za realizaciju mobilnosti.
 6. Kopija važeće putne isprave.

 

Konkursnu dokumentaciju predati lično u kabinet 10 ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “za Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

 

Takođe, konkursnu dokumentaciju poslati i elektronskim putem na mejl:  international.office@vps.ns.ac.rs.

 

 

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor kandidata za odlazak na mobilnost vrši nadležna Komisija, imenovana od strane direktora Škole.

Kriterijumi za izbor kandidata su:

 • Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 • Kvalitet i sadržaj plana rada (iz Sporazuma o mobilnosti);
 • Način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za dalji rad na matičnoj ustanovi (iz Obrazca o planu diseminacije iskustva mobilnosti);
 • Doprinos kandidata u uspostavljanju Erazmus saradnje

Prilikom izbora kandidata Komisija će davati prednost kandidatima koji nisu učestvovali u nekom od programa mobilnosti, kao i kandidatima koji pokažu spremnost da aktivno promovišu znanja i pozitivna iskustva stečena tokom mobilnosti.

Odluka o izboru biće objavljena na veb sajtu Škole, kao i na Erasmus oglasnoj tabli I biće poslati svim prijavljenim kandidatima na e-mail adrese navedene u Prijavi.

Odluka o izboru će biti poslata svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs, na mejl adrese navedene u Prijavi.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Žalbu rešava Komisija za rešavanje žalbi vezanih za rezultate prijava na Konkurse, koju imenuje direktor Škole. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte (kabinet 10) ili preporučenom poštom na adresu Škole, uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost nastavnog / nenastavnog osoblja u okviru Erasmus programa”.

Takođe, Žalbu poslati i elektronskim putem na mejl:  international.office@vps.ns.ac.rs.

Rok za rešavanje žalbe je 8 radnih dana od datuma njenog prijema.

 

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Koordinatoru za mobilnost:

Raletić Jotanović dr Saša (Koordinator za mobilnost)

Mob: +381 64/285-05-99

e-mejl: raletic.sasa84@gmail.com

Takođe, možete da se obratite i Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte posredstvom e-mejla:  international.office@vps.ns.ac.rs.

 

Конкурс 01.03.2022.

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Дана 01.03.2022. расписује

 

КОНКУРС

за мобилност студената у сврху студијског боравка у оквиру Ерасмус+ програма

Кључне активности 1 (КА131, мобилност са програмским земљама)

 

Рок за пријаву на Конкурс:

10.05.2022. – за одлазак на мобилност у зимском семестру школске 2022/2023

 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ

На Конкурс могу да се пријаве студенти основних струковних студија (који су у тренутку подношења пријаве уписали најмање другу годину студија) и мастер струковних студија,.

Ерасмус+ студенти су ослобођени плаћања школарине на иностраним високошколским установама, с тим да се од њих може затражити накнада за услуге које се наплаћују матичним студентима (нпр. фотокопирање, осигурање и слично).

Током периода мобилности студенти остају уписани у матичну установу и не смеју да заврше своје студије за време трајања мобилности.

Самофинансирајући студенти су дужни да током периода мобилности матичној установи уредно плаћају школарину и друге редовне трошкове.

ПЕРИОД МОБИЛНОСТИ

Мобилности ће бити реализоване у оквиру зимског семестра школске 2021/2022 године. Трајање мобилности је 5 месеци.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА СТУДЕНТЕ

Предвиђени месечни износ финансијске подршке за студента износи 540 €.

Двоструко финансирање: Финансијску подршку не могу да добију студенти чији се боравак у иностранству финансира из неких других ЕУ фондова.

Зеро-грант студенти: Студенти који се пријаве на Конкурс и испуне све његове услове, а при том не уђу у круг финансираних студената, могу да иду на мобилност о сопственом трошку уз статус Ерасмус студента.

ОСИГУРАЊЕ

Студент је у обавези да обезбеди здравствено осигурање за целокупан период трајања мобилности.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА:

Пријава студената на Конкурс за мобилност подразумева следеће кораке:

 1. Попунити Пријавни образац за студијски боравак. Пријавни образац се може преузети на сајту Школе. Предаје се одштампан и својеручно потписан.
 2. ЦВ (еуропас формат);
 3. Препис досад положених испита, оцена и ЕСПБ бодова (обратити се студентској служби);
 4. Фотокопију личне карте, индекса и важећег пасоша (обавезно проверити време истека пасоша).

Конкурсну документацију предати лично у кабинет 10 или послати препорученом поштом на адресу:

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Улица: Владимира Перића-Валтера, број 4

21000 Нови Сад

уз напомену “за Конкурс за мобилност студената у оквиру Ерасмус+ програма”.

 

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата за одлазак на мобилност врши надлежна Комисија, именована од стране Помоћника директора за међународну сарадњу. Критеријуми за избор кандидата су:

 • Комплетност Конкурсне документације;
 • Просек оцена кандидата до тренутка подношења пријаве за мобилност;
 • Знање енглеског језика (писмено и усмено;
 • Интервју.

Предност имају кандидати који за време студија нису учествовали у неком програму мобилности.

Резултати конкурса ће бити објављени на сајту Школе, на Ерасмус огласној табли и биће послати свим пријављеним кандидатима на е-маил адресе наведене у Пријави.

 

ПОСТУПАК ЖАЛБЕ

Против Одлуке о избору кандидата за мобилност, може се поднети жалба Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте. Рок за подношење жалбе је 2 дана од објаве резултата Конкурса. Жалба се предаје у писаном облику лично Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте (кабинет 10) или препорученом поштом на адресу:

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Улица: Владимира Перића-Валтера, број 4

21000 Нови Сад

уз напомену “Жалба на Одлуку о избору кандидата за мобилност студената у оквиру Ерасмус+ програма”.

Рок за решавање жалбе је 2 радна дана од датума њеног пријема.

 

 

КОНТАКТ

За све додатне информације можете се обратити Координатору за мобилност:

Рачић Жељко (Координатор за мобилност)

Моб: +381 69/263-27-11

имејл: raciczeljko@gmail.com

Такође, можете да се обратите и Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте посредством е-мејла: international.office@vps.ns.ac.rs

Конкурс 01.03.2021.

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Дана 01.03.2021. расписује

 

КОНКУРС

за мобилност студената у сврху студијског боравка у оквиру Ерасмус+ програма

Кључне активности 1 (КА103, мобилност са програмским земљама)

 

Рок за пријаву на Конкурс:

15.05.2021. – за одлазак на мобилност у зимском семестру школске 2021/2022

 

ОПШТИ ДЕО

На основу склопљених Ерасмус+ билатералних уговора са високошколским установама из Републике Словачке (Братислава), Турске (Истанбул) и Републике Хрватске (Загреб, Ријека), Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада расписује Конкурс за избор 4 студента (максимум 2 студента по дестинацији) којем ће бити додељена финансијска средства за студијски боравак на високошколским установама из наведених држава.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ

На Конкурс могу да се пријаве студенти основних струковних студија и мастер струковних студија, који су у тренутку подношења пријаве уписали најмање другу годину студија.

Erasmus+ studenti su oslobođeni plaćanja školarine na inostranim visokoškolskim ustanovama, s tim da se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju matičnim studentima (npr. fotokopiranje, osiguranje i slično).

Tokom perioda mobilnosti studenti ostaju upisani u matičnu ustanovu i ne smeju da završe svoje studije za vreme trajanja mobilnosti.

Samofinansirajući studenti su dužni da tokom perioda mobilnosti matičnoj ustanovi uredno plaćaju školarinu i druge redovne troškove.

ПЕРИОД МОБИЛНОСТИ

Mobilnosti će biti realizovane u okviru zimskog semestra školske 2021/2022 godine. Trajanje mobilnosti je 4,5 meseca.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА СТУДЕНТЕ

Predviđeni mesečni iznos finansijske podrške za studenta iznosi 470 €.

Studenti nepovoljnijeg socio- ekonomskog statusa (ne računajući studente sa hendikepom) za mobilnost radi studiranja: dodatna sredstva u iznosu od 200 EUR/mesečno.

Dvostruko finansiranje: Finansijsku podršku ne mogu da dobiju studenti čiji se boravak u inostranstvu finansira iz nekih drugih EU fondova.

Zero-grant studenti: Studenti koji se prijave na Konkurs i ispune sve njegove uslove, a pri tom ne uđu u krug finansiranih studenata, mogu da idu na mobilnost o sopstvenom trošku uz status Erasmus studenta.

ОСИГУРАЊЕ

Student je u obavezi da obezbedi zdravstveno osiguranje za celokupan period trajanja mobilnosti.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА:

Prijava studenata na Konkurs za mobilnost podrazumeva sledeće korake:

 1. Popuniti Prijavni obrazac za studijski boravak. Prijavni obrazac se može preuzeti na Web stranici Škole. Predaje se odštampan i svojeručno potpisan.

Pored prijavnog obrazca, neophodno je priložiti:

 • CV (europass format);
 • Motivaciono pismo;
 • Pismo preporuke;
 • Prepis dosad položenih ispita, ocena i ESPB bodova (obratiti se studentskoj službi);
 • Fotokopiju lične karte, indeksa i važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša).

Konkursnu dokumentaciju predati lično u bibloteku u prizemlju Škole (Jeleni Kojić) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “za Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

 

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor kandidata za odlazak na mobilnost vrši nadležna Komisija, imenovana od strane Pomoćnika direktora za međunarodnu saradnju. Kriterijumi za izbor kandidata su:

 • Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 • Prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost;
 • Znanje stranog jezika na kom se izvodi studijski program na koji se kandidat prijavio;
 • Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno;
 • Motivaciono pismo;
 • Intervju.

Prednost imaju kandidati koji za vreme studija nisu učestvovali u nekom programu mobilnosti.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Web stranici Škole, na Erasmus oglasnoj tabli i biće poslati svim prijavljenim kandidatima na e-mail adrese navedene u Prijavi.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte (kabinet 10) ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

Rok za rešavanje žalbe je 5 radnih dana od datuma njenog prijema.

 

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Детаљне информације у вези Ерасмус+ програма мобилности студената можете да пронађене на следећем линку: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/mobilnost/odlazna-mobilnost/

Пријавом на конкурс кандидати пристају да њихово име буде објављено на ранг листи.

Изрази који се користе у овом Конкурсу а имају родно значење, користе се неутрално и односе једнако ин а мушки и на женски пол.

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад задржава право измена и допуна услова Конкурса. Евентуалне измене и допуне услова Конкурса ће бити благовремено објављене на Wеб страници Школе, као и на Ерасмус огласној табле (на првом спрату Школе)

 

 

КОНТАКТ

За све додатне информације можете се обратити Координатору за мобилност:

Рачић Жељко (Координатор за мобилност)

Моб: +381 69/263-27-1

е-мајл: raciczeljko@gmail.com

Такође, можете да се обратите и Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте посредством e-мејла: international.office@vps.ns.ac.rs

Конкурс 01.03.2021.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

 

Dana 01.03.2021. raspisuje

 

 

KONKURS

 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu držanja nastave/ stručnog usavršavanja u okviru Erasmus+ programa

 

Ključne aktivnosti 1 (KA103, mobilnost sa programskim zemljama)

 

Rok za prijavu na Konkurs:

 

15.05.2021. – za odlazak na mobilnost u zimskom semestru školske 2021/2022

 

 

OPŠTI DEO

 

Na osnovu sklopljenih Erasmus+ bilateralnih ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz Republike Slovačke (Bratislava), Turske (Istanbul) i Republike Hrvatske (Zagreb, Rijeka), Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada raspisuje Konkurs za izbor 1 kandidata kojem će biti dodeljena finansijska sredstva za studijski boravak na visokoškolskim ustanovama iz navedenih država.

 

POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA

 

Postupak prijave kandidata započinje tako što se popuni Prijavni obrazac za Erazmus mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (u daljem tekstu Prijavni obrazac).  Prijavni obrazac se predaje u roku naznačenom u teksu Konkursa,  odštampan i svojeručno potpisan.

 

Pored Prijavnog obrazca, neophodno je priložiti:

 

 1. Potpisan i overen Sporazum o mobilnosti (kandidat i ustanova domaćin);
 2. Popunjen Obrazac o planu diseminacije iskustva mobilnosti;
 3. Dokaz o zaposlenju na ustanovi iz kojeg je vidljivo da kandidat/kandidatkinja ima sklopljen Ugovor o radu/Ugovor o delu koji će važiti za celokupno vreme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi.
 4. Potpisana i overena saglasnost o odsustvu kandidata / kandidatkinje sa radnog mesta u vremenskom periodu predviđenom za realizaciju mobilnosti.
 5. Kopija važeće putne isprave.

 

Konkursnu dokumentaciju predati lično, ili poslati preporučenom poštom na adresu Škole.

 

Izbor kandidata za odlazak na Erazmus mobilnost je u nadležnosti Komisije za izbor kandidata za mobilnost (u daljem tekstu Komisija), čije članove imenuje direktor Škole.

 

 

KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA

 

Odluka o izboru kandidata za odlazak na mobilnost (u daljem tekstu Odluka o izboru) se donosi na osnovu sledećih kriterijuma:

 

 1. Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 2. Kvalitet i sadržaj plana rada (iz Sporazuma o mobilnosti);
 3. Način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za dalji rad na matičnoj ustanovi (iz Obrazca o planu diseminacije iskustva mobilnosti);
 4. Doprinos kandidata u uspostavljanju Erazmus saradnje

 

Prilikom izbora kandidata Komisija će davati prednost kandidatima koji nisu učestvovali u nekom od programa mobilnosti, kao i kandidatima koji pokažu spremnost da aktivno promovišu znanja i pozitivna iskustva stečena tokom mobilnosti.

 

Odluka o izboru biće objavljena na veb sajtu Škole, kao i na Erasmus oglasnoj tabli.

 

Odluka o izboru će biti poslata svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs, na mejl adrese navedene u Prijavi.

 

Kandidati koji su učestvovali na Konkursu imaju pravo Žalbe na Odluku o izboru (rezultate Konkursa).

 

 

POSTUPAK ŽALBE NA ODLUKU OIZBORU KANDIDATA ZA ODLAZAK NA MOBILNOST

 

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost nastavnog / nenastavnog osoblja, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Žalbu rešava Komisija za rešavanje žalbi vezanih za rezultate prijava na Konkurse, koju imenuje direktor Škole.

 

Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku, lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte ili preporučenom poštom na adresu Škole, uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost nastavnog / nenastavnog osoblja u okviru Erasmus programa”.

 

Rok za rešavanje žalbe je 5 radnih dana od datuma njenog prijema.