Izaberite stranicu
STRATEGIJA RAZVOJA MEĐUNARODNE SARADNJE VPŠSS NS

Osnovni ciljevi Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novod Sada (VPŠSSNS) su razvoj kadrova konkurentnih na tržištu rada, kao i razvoj i unapređivanje studijskih programa u skladu sa evropskim standardima i najnovijim dostignućima u nastavi i nauci, kroz saradnju i razmenu najbolje prakse sa organizacijama u Evropi i svetu. Strategija internacionalizacije VPŠSSNS definiše glavna područja delovanja i strateške ciljeve jačanja i prepoznatljivosti međunarodnog položaja, a to su:

 • Mobilnost studenata i zaposlenih – VPŠSSNS podstiče razmenu i mobilnost sudenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erazmus+ programa i drugih programa u cilju transfera znanja, sticanja internacionalnog iskustva, razvoja profesionalnih kompetencija i njihove primene. VPŠSSNS teži da uspostavi odgovarajuću srazmeru između odlaznih i dolaznih mobilnosti;
 • Razvoj inovativnih obrazovnih programa – VPŠSSNS teži da uskladi, inovira i razvija nove studijske programe i programe celoživotnog učenja u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, primenom najviših obrazovnih standarda i u skladu sa potrebama tržišta rada;
 • Međunarodna saradnja – VPŠSSNS teži da u unapredi postojeću saradnju, kao i da razvije i uspostavi saradnju sa visokoškolskim ustanovama, poslovnim organizacijama i međunarodnim naučnim i stručnim organizacijama u regionu, Evropi i svetu u cilju jačanja obrazovnih, naučnih, istraživačkih i stručnih potencijala studenata i zaposlenih, uspostavljanja novih kontakata i povezivanja, kao i transfera znanja, veština i iskustva.
 • Vođenje i učešće na međunarodnim projektima – VPŠSSNS teži da aktivno učestvuje u pozivima Evropske komisije i drugih organizacija, kao inicijator, nosilac, ili partner na međunarodnim projektima, prevashodno posvećenim unapređenju obrazovanja, istraživanja i unapređenja stručnih znanja i kompetencija. VPŠSSNS teži da stvori preduslove da u međunarodne projekte uključi što veći broj nastavnog i nenastavnog osoblja i na taj način stvori uslove za njihov kontinuirani stručni, pedagoški i naučni rad u multikulturalnom okruženju.

Izbor partnera. Kako je jedan od ključnih ciljeva internacionalizaicije proširivanje partnerstava u Evropi i svetu, VPŠSSNS nastoji da partnerstava sa drugim institucijama poveća u kvanintativnom i kvalitativnom smislu. Prilikom uspostavljanja parterstava sa drugim visokoškolskim institucijama VPŠSSNS uzima u obzir sistem obrazovanja, komplementarnost programa, dostupnost kurseva i programa, zajedničke interese u pogledu istraživanja i nastave, postojeća partnerstva, mogućnosti prenosivosti kredita, potrebne jezičke sposobnosti, kao i mogućnosti uključivanja odgovarajućeg broja studenata i osoblja, kako bi se uspostavio balans u pogledu razmene.

Geografska područja. Partnerstva će se uspostavljati na osnovu geografskih i institucionalnih kapaciteta, kako bi se obezbedilo aktivno učešće i implementacija rezultata projekta. Do sada Škola ima potpisane sporazume o saradnji sa obrazovnim institucijama i organizacijama u Evropi (Nemačkoj, Švedskoj, Sloveniji, Poljskoj), u okruženju (Hrvatskoj) i izvan Evrope (Rusiji). Važan segment studijskih programa VPŠSSNS predstavlja studenska praksa u poslovnim organizacijama, zbog čega postoji značajan broj organizacija u Srbiji sa kojima VPŠSS ostvaruje saradnju. U narednom periodu VPŠSSNS će težiti proširivanju broja sporazuma sa poslovnim organizacijama u međunarodnom okruženju, te će nastojati da u ovakve aktivnosti uključi što veći broj studenata. VPŠSNSS posebnu pažnju pridaje ostvarivanju saradnje sa zemljama iz neposrednog okruženja u cilju jačanja regionalnih veza i saradnje.

Ciljne grupe. Po pitanju projekata mobilnosti Erasmus+ ključne ciljne grupe VPŠSSNS predstavljaju studenti osnovnih i master studija i studenti na praksi, nastavno i nenastavno osoblje. Cilj programa mobilnosti je sticanje novog iskustva, savremenih znanja i veština u novom, internacionalnom okruženju, unapređenje profesionalnih kompetencija, uspostavljanje i produbljivanje saradnje i povezivanje radi iniciranja novih projekta. VPŠSSNS će tokom razmene i studiranja obezbediti jednak tretman kao i potrebne uslove za kvalitetno studiranje i rad za sve učesnike, a posebno će ohrabrivati učešće osetljivih grupa.

Internacionalizacija predstavlja jedan od strateških ciljeva VPŠSS. VPŠSSNS podstiče i održava razvoj interinstitucionalne saradnje i međuarodnih strateških partnerstva sa institucijama iz oblasti obrazovanja i privrede sa ciljem mobilnosti, razvijanja zajedničkih inicijativa, projekata, transfera znanja, iskustva i najboljih praksi. U skadu sa strateškim opredeljenjem VPŠSSNS, aktivnosti u pogledu internacionalizacije usmerene su na razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa i predmeta, u skladu sa najskorijim dostignućima nauke, potrebama društva i privrede i najnovijih trendova u sferi visokog obrazovanja.

U tom smislu, VPŠSSNS teži da razvije nova partnerstva a postojeća da produbljuje. Ukoliko se ukažu obostrani interesi VPŠSSNS i inostranih partnera, bilateralna saradnja biće podignuta na nivo strateškog partnerstva koje podrazumeva koordinisano delovanje u više različitih oblasti, zajedničko rukovođenje projektima, funkcionalno povezivanje resursa kojima partnerske institucije raspolažu, zajedničko jačanje kapaciteta i dr. Strateška partnerstva će se razvijati selektivno, sa institucijama koje su u regionu, EU i svetu poznate po visokim rezultatima u oblasti obrazovanja, nauke i transfera znanja.

U toku 2018 godine VPŠSSNS potpisala je osam novih bilateralnih ugovora o međunarodnoj saradnji. Budući da je od juna 2018 godine Srbija u okviru ERASMUS+ programa dobila status programske zemlje strateško opredeljenje ka internacionalizaciji VPŠSSNS je potvrdila kroz apliciranje za dobijanje ERASMUS POVELJE koja joj je dodeljena u septembru 2018. Početkom 2019 poptpisano je 5 interorganizacijskih ugovora o mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa. U januaru, 2019. VPŠSSNS je konkurisala na projektu mobilnosti ERASMUS+ KA1 za dodeljivanje sredstava za slanje i primanje studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja koje će se realizovati sa stranim partnerskim institucijama.

Dugoročno a na nivou saradnje sa EU, VPŠSSNS ima nameru da poveća broj partnerstava i bude aplikant ili partner za sledeće programe u okviru Erasmus+:

 • Projekata mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja (KA1) studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja sa ciljem studiranja, obavljanja prakse, izvođenja nastave i usavršavanja. Navedeno će uticati na povećanje mogućnosti sticanja iskustva studiranja i rada u multikulturalnom i međunarodnom okruženju, unapređenje međunarodnog iskustva, stručnu praksu, povećanje jezičkih veština svih učesnika mobilnosti i unapređenje profesionalnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja;
 • Programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (KA2) kako bi kroz saradnju sa HEIi drugim institucijama, VPŠSSNS obezbedila prenošenje najboljih praksi i obezbedila modernizaciju visokog obrazovanja kroz razvoj inovatiovnih studijskih programa, unapređenje upravljanja i ostvarivanje različitih vidova interakcije između sektora visokog obrazovanja i društva u celini;
 • Izgradnje strateških partnerstava (KA2) sa organizacijama iz oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje radi modernizacije institucije, razmene iskustava, znanja i inovativne prakse;
 • Razvoja saveza sa poslodavcima (KA2) kako bi obezbedila razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje, u skladu sa potrebama tržišta rada;
 • Razvoja saveza znanja (KA2) kroz transnacionalne prokte u saradnji HEI i organizacijama iz različitih disciplina i sektora radi razvoja novih pristupa u nastavi i učenju, stimulisanja preduzetništva među studentima i zaposlenima i omogućavanje transfera znanja kroz programe razmene;
 • Žan Mone programa radi promovisanja izvrsnosti u nastavi, organizaciji kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija iz oblasti studija EU na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Posebna pažnja posvećena je projektima koji doprinose modernizaciji obrazovnog sistema u Srbiji i Evropi u skladu sa planom Evropske komisije za modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi iz 2017. godine. Pored toga, VPŠSSNS stavlja akcenat na dinamičniji razvoj saradnje sa “zemljama iz neposrednog okruženja”, kao i sa partnerima iz Rusije, Kine i Indije. Podršku u efikasnijem sprovođenju osnovnih strateških opredeljanja i ciljeva, predstavlja Kancelarija za međunarodnu saradnja i projekte zadužena za obavljanje operativnih poslova, pripremu predloga projekata, dokumenata i drugih podloga za donošenje odluka u vezi sa internacionalizacijom. Takođe, obaveza kancelarije je promovisanje mogućnosti za međunarodnu razmenu, komunikacija i aktivnosti u vezi sa učesnicima mobilnosti.

VPŠSS će kroz glavne aktivnosti Erasmus+ programa osigurati realizaciju ciljeva internacionalizacije, odnosno nastaviti proces implementacije internacionalnih, interkulturalnih i nadnacionalnih elemenata u nastavu, istraživanja i projekte saradnje. Na taj način obezbediće se potpunije uključivanje VPŠSS u regionalne, evropske i globalne tokove u oblasti nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja. Benefite procesa internacionalizacije VPŠSSNS će ostvariti sa jedne strane, kroz spoznaju i dobrovoljno prihvatanje vrednosti, standarda i dostignuća stranih institucija, a sa druge, kroz predstavljanje sopstvenog sistema vrednosti i rezultata u različitim oblastima i u stvaranju uslova da oni budu prepoznati i prihvaćeni u Evropi i svetu. Strategija internacionalizacije omogućiće jačanje međunarodnog položaja VPŠSSNS i ostvarivanje ciljeva usmerenih prema postizanju prepoznatljivosti obrazovnih, naučno-istraživačkih, stručnih, razvojno-inovativnih i društveno održivih dostignuća kroz različite oblike međunarodne saradnje na području visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i međunarodne razmene i mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Ključne koristi u pogledu modernizacije VPŠSSNS ostvarene kroz uključivanje u Erasmus programe, u skladu sa EU Agendom za visoko obrazovanje (2017) su sledeće:

 1. Unapređivanje veština i promovisanje izvrsnosti u njihovom razvoju. Kroz međunarodnu saradnju i partnerstva sa obrazovnim institucijama i privrednom biće obezbeđen razvoj novih i inoviranje postojećih studijskih programa, kao i razvoj programa celoživotnog učenja kako bi se osigurao viši nivo kvaliteta studija i pružanje funkcionalnih znanja i veština diplomiranim studentima. U radu sa studentima biće primenjeni inovativni metodinastave i učenja, a projekti saradnje osiguraće mogućnosti sticanja međunarodnog iskustva u pogledu stručne prakse i studiranja. Sve navedene aktivnosti imaće za cilj.
 2. Izgradnja inkluzivnih i povezanih sistema visokog obrazovanja. VPŠSSNS će težiti da kroz Erasmus programe unapredi položaj svih studenata i zaposlenih kroz različite aktivnosti kako bi se obezbedile jednake mogučnosti za sve. Primarni ciljevi biće kvalitetnije obrazovanje i bolji standard studenata, kao i podsticanje nastavka školovanja i učešća u programima celoživotnog učenja. VPŠSSNS će težiti da se modernizuje u pogledu razvoja programa učenja na daljinu, kako bi obrazovanje učinila dostupnijim osetljivim grupama, zaposlenima, starijima, osobama sa hendikepom i drugim. Takođe VPŠSSNS će težiti da kroz saradnju sa srednjim školama i poslovnim organizacijama bude jedan od ključnih partnera u izgrađivanju inkluzivnih i povezanih sistema visokog obrazovanja.
 3. Jačanje inovacionog potencijala viskoškolskih institucija- Putem Erasmus+ programa VPŠSSNS će se aktivno uključivati u međunarodne obrazovne, naučne i privredne tokove sa ciljem jačanja inovacionog potencijala i prepoznatljivost na regionalnom, evropskom i globalnom nivou. VPŠSSNS će podsticati svoje nastavnike, saradnike i studente da uzimaju aktivno učešće u programima razmene, usavršavanja, istraživanja, učešća na konferencijama i skupovima, u cilju u razmene znanja i veština i diseminacije rezultata stručnog i naučnog rada. VPŠSSNS će kroz transfer znanja. pružiti podršku razvoju nedovoljno razvijenih područja u regionu, Evropi i svetu. Takođe VPŠSSNS će težiti jačanju i razvoju inovacionog i preduzetničkog potencijala studenata i zaposlenih, kao i razvoju veze između obrazovanja, istraživanja i biznisa sa ciljem podsticanja inovativnosti na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou.
 4. Podrška efektivnosti i efikasnosti sistemu visokog obrazovanja– učešće u Erasmus+ programima može doprineti pronalaženju novih i boljih rešenja upravljanja i finansiranja visokog obrazovanja, u skladu sa potrebama društva, kroz saradnju sa ključnim stejkholderima i analizu iskustva drugih insitutcija.