Izaberite stranicu

Међународна сарадња

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ВПШСС НС

Основни циљеви Високе пословне школе струковних студија из Новод Сада (ВПШССНС) су развој кадрова конкурентних на тржишту рада, као и развој и унапређивање студијских програма у складу са европским стандардима и најновијим достигнућима у настави и науци, кроз сарадњу и размену најбоље праксе са организацијама у Европи и свету. Стратегија интернационализације ВПШССНС дефинише главна подручја деловања и стратешке цилјеве јачања и препознатљивости међународног положаја, а то су:

 • Мобилност студената и запослених – ВПШССНС подстиче размену и мобилност судената, наставног и ненаставног особлја у оквиру Еразмус+ програма и других програма у цилју трансфера знања, стицања интернационалног искуства, развоја професионалних компетенција и њихове примене. ВПШССНС тежи да успостави одговарајућу сразмеру између одлазних и долазних мобилности;
 • Развој иновативних образовних програма – ВПШССНС тежи да усклади, иновира и развија нове студијске програме и програме целоживотног учења у складу са најбољом међународном праксом, применом највиших образовних стандарда и у складу са потребама тржишта рада;
 • Међународна сарадња – ВПШССНС тежи да у унапреди постојећу сарадњу, као и да развије и успостави сарадњу са високошколским установама, пословним организацијама и међународним научним и стручним организацијама у региону, Европи и свету у цилју јачања образовних, научних, истраживачких и стручних потенцијала студената и запослених, успоставлјања нових контаката и повезивања, као и трансфера знања, вештина и искуства.
 • Вођење и учешће на међународним пројектима – ВПШССНС тежи да активно учествује у позивима Европске комисије и других организација, као иницијатор, носилац, или партнер на међународним пројектима, превасходно посвећеним унапређењу образовања, истраживања и унапређења стручних знања и компетенција. ВПШССНС тежи да створи предуслове да у међународне пројекте уклјучи што већи број наставног и ненаставног особлја и на тај начин створи услове за њихов континуирани стручни, педагошки и научни рад у мултикултуралном окружењу.

Избор партнера. Како је један од кључних циљева интернационализаиције проширивање партнерстава у Европи и свету, ВПШССНС настоји да партнерстава са другим институцијама повећа у кванинтативном и квалитативном смислу. Приликом успостављања партерстава са другим високошколским институцијама ВПШССНС узима у обзир систем образовања, комплементарност програма, доступност курсева и програма, заједничке интересе у погледу истраживања и наставе, постојећа партнерства, могућности преносивости кредита, потребне језичке способности, као и могућности укључивања одговарајућег броја студената и особља, како би се успоставио баланс у погледу размене.

Географска подручја. Партнерства ће се успостављати на основу географских и институционалних капацитета, како би се обезбедило активно учешће и имплементација резултата пројекта. До сада Школа има потписане споразуме о сарадњи са образовним институцијама и организацијама у Европи (Немачкој, Шведској, Словенији, Пољској), у окружењу (Хрватској) и изван Европе (Русији). Важан сегмент студијских програма ВПШССНС представља студенска пракса у пословним организацијама, због чега постоји значајан број организација у Србији са којима ВПШСС остварује сарадњу. У наредном периоду ВПШССНС ће тежити проширивању броја споразума са пословним организацијама у међународном окружењу, те ће настојати да у овакве активности укључи што већи број студената. ВПШСНСС посебну пажњу придаје остваривању сарадње са земљама из непосредног окружења у циљу јачања регионалних веза и сарадње.

Циљне групе. По питању пројеката мобилности Ерасмус+ кључне циљне групе ВПШССНС представљају студенти основних и мастер студија и студенти на пракси, наставно и ненаставно особље. Циљ програма мобилности је стицање новог искуства, савремених знања и вештина у новом, интернационалном окружењу, унапређење професионалних компетенција, успостављање и продубљивање сарадње и повезивање ради иницирања нових пројекта. ВПШССНС ће током размене и студирања обезбедити једнак третман као и потребне услове за квалитетно студирање и рад за све учеснике, а посебно ће охрабривати учешће осетљивих група.

Интернационализација представља један од стратешких циљева ВПШСС. ВПШССНС подстиче и одржава развој интеринституционалне сарадње и међуародних стратешких партнерства са институцијама из области образовања и привреде са циљем мобилности, развијања заједничких иницијатива, пројеката, трансфера знања, искуства и најбољих пракси. У скаду са стратешким опредељењем ВПШССНС, активности у погледу интернационализације усмерене су на развој нових и унапређење постојећих студијских програма и предмета, у складу са најскоријим достигнућима науке, потребама друштва и привреде и најновијих трендова у сфери високог образовања.

У том смислу, ВПШССНС тежи да развије нова партнерства а постојећа да продубљује. Уколико се укажу обострани интереси ВПШССНС и иностраних партнера, билатерална сарадња биће подигнута на ниво стратешког партнерства које подразумева координисано деловање у више различитих области, заједничко руковођење пројектима, функционално повезивање ресурса којима партнерске институције располажу, заједничко јачање капацитета и др. Стратешка партнерства ће се развијати селективно, са институцијама које су у региону, ЕУ и свету познате по високим резултатима у области образовања, науке и трансфера знања.

У току 2018 године ВПШССНС потписала је осам нових билатералних уговора о међународној сарадњи. Будући да је од јуна 2018 године Србија у оквиру ЕРАСМУС+ програма добила статус програмске земље стратешко опредељење ка интернационализацији ВПШССНС је потврдила кроз аплицирање за добијање ЕРАСМУС ПОВЕЉЕ која јој је додељена у септембру 2018. Почетком 2019 поптписано је 5 интерорганизацијских уговора о мобилности у оквиру ЕРАСМУС+ програма. У јануару, 2019. ВПШССНС је конкурисала на пројекту мобилности ЕРАСМУС+ КА1 за додељивање средстава за слање и примање студената, наставног и ненаставног особља које ће се реализовати са страним партнерским институцијама.

Дугорочно а на нивоу сарадње са ЕУ, ВПШССНС има намеру да повећа број партнерстава и буде апликант или партнер за следеће програме у оквиру Ерасмус+:

 • Пројеката мобилности у области високог образовања (КА1) студената, наставног и ненаставног особља са циљем студирања, обављања праксе, извођења наставе и усавршавања. Наведено ће утицати на повећање могућности стицања искуства студирања и рада у мултикултуралном и међународном окружењу, унапређење међународног искуства, стручну праксу, повећање језичких вештина свих учесника мобилности и унапређење професионалних компетенција наставног и ненаставног особља;
 • Програма изградње капацитета у високом образовању (КА2) како би кроз сарадњу са ХЕИи другим институцијама, ВПШССНС обезбедила преношење најбољих пракси и обезбедила модернизацију високог образовања кроз развој иноватиовних студијских програма, унапређење управљања и остваривање различитих видова интеракције између сектора високог образовања и друштва у целини;
 • Изградње стратешких партнерстава (КА2) са организацијама из области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње ради модернизације институције, размене искустава, знања и иновативне праксе;
 • Развоја савеза са послодавцима (КА2) како би обезбедила развој курсева и обука за стручно и професионално образовање, у складу са потребама тржишта рада;
 • Развоја савеза знања (КА2) кроз транснационалне прокте у сарадњи ХЕИ и организацијама из различитих дисциплина и сектора ради развоја нових приступа у настави и учењу, стимулисања предузетништва међу студентима и запосленима и омогућавање трансфера знања кроз програме размене;
 • Жан Моне програма ради промовисања изврсности у настави, организацији курсева, истраживања, конференција и публикација из области студија ЕУ на локалном, регионалном и међународном нивоу.

Посебна пажња посвећена је пројектима који доприносе модернизацији образовног система у Србији и Европи у складу са планом Европске комисије за модернизацију високог образовања у Европи из 2017. године. Поред тога, ВПШССНС ставља акценат на динамичнији развој сарадње са “земљама из непосредног окружења”, као и са партнерима из Русије, Кине и Индије. Подршку у ефикаснијем спровођењу основних стратешких определјања и цилјева, представља Канцеларија за међународну сарадња и пројекте задужена за обављање оперативних послова, припрему предлога пројеката, докумената и других подлога за доношење одлука у вези са интернационализацијом. Такође, обавеза канцеларије је промовисање могућности за међународну размену, комуникација и активности у вези са учесницима мобилности.

ВПШСС ће кроз главне активности Ерасмус+ програма осигурати реализацију циљева интернационализације, односно наставити процес имплементације интернационалних, интеркултуралних и наднационалних елемената у наставу, истраживања и пројекте сарадње. На тај начин обезбедиће се потпуније уклјучивање ВПШСС у регионалне, европске и глобалне токове у области науке, високог образовања и трансфера знања. Бенефите процеса интернационализације ВПШССНС ће остварити са једне стране, кроз спознају и доброволјно прихватање вредности, стандарда и достигнућа страних институција, а са друге, кроз представлјање сопственог система вредности и резултата у различитим областима и у стварању услова да они буду препознати и прихваћени у Европи и свету. Стратегија интернационализације омогућиће јачање међународног положаја ВПШССНС и остваривање циљева усмерених према постизању препознатлјивости образовних, научно-истраживачких, стручних, развојно-иновативних и друштвено одрживих достигнућа кроз различите облике међународне сарадње на подручју високог образовања, научно-истраживачког рада и међународне размене и мобилности студената, наставног и ненаставног особлја.

Кључне користи у погледу модернизације ВПШССНС остварене кроз укључивање у Ерасмус програме, у складу са ЕУ Агендом за високо образовање (2017) су следеће:

 1. Унапређивање вештина и промовисање изврсности у њиховом развоју. Кроз међународну сарадњу и партнерства са образовним институцијама и привредном биће обезбеђен развој нових и иновирање постојећих студијских програма, као и развој програма целоживотног учења како би се осигурао виши ниво квалитета студија и пружање функционалних знања и вештина дипломираним студентима. У раду са студентима биће примењени иновативни методинаставе и учења, а пројекти сарадње осигураће могућности стицања међународног искуства у погледу стручне праксе и студирања. Све наведене активности имаће за циљ.
 2. Изградња инклузивних и повезаних система високог образовања. ВПШССНС ће тежити да кроз Ерасмус програме унапреди положај свих студената и запослених кроз различите активности како би се обезбедиле једнаке могучности за све. Примарни циљеви биће квалитетније образовање и бољи стандард студената, као и подстицање наставка школовања и учешћа у програмима целоживотног учења. ВПШССНС ће тежити да се модернизује у погледу развоја програма учења на даљину, како би образовање учинила доступнијим осетљивим групама, запосленима, старијима, особама са хендикепом и другим. Такође ВПШССНС ће тежити да кроз сарадњу са средњим школама и пословним организацијама буде један од кључних партнера у изграђивању инклузивних и повезаних система високог образовања.
 3. Јачање иновационог потенцијала вискошколских институција- Путем Ерасмус+ програма ВПШССНС ће се активно уклјучивати у међународне образовне, научне и привредне токове са циљем јачања иновационог потенцијала и препознатлјивост на регионалном, европском и глобалном нивоу. ВПШССНС ће подстицати своје наставнике, сараднике и студенте да узимају активно учешће у програмима размене, усавршавања, истраживања, учешћа на конференцијама и скуповима, у циљу у размене знања и вештина и дисеминације резултата стручног и научног рада. ВПШССНС ће кроз трансфер знања. пружити подршку развоју недоволјно развијених подручја у региону, Европи и свету. Такође ВПШССНС ће тежити јачању и развоју иновационог и предузетничког потенцијала студената и запослених, као и развоју везе између образовања, истраживања и бизниса са циљем подстицања иновативности на локалном, регионалном и европском нивоу.
 4. Подршка ефективности и ефикасности систему високог образовања– учешће у Ерасмус+ програмима може допринети проналажењу нових и бољих решења управљања и финансирања високог образовања, у складу са потребама друштва, кроз сарадњу са кључним стејкхолдерима и анализу искуства других инситутција.