Izaberite stranicu

Važne informacije

Osnovni principi i pravila u vezi realizovanja mobilnosti studenata i osoblja u okviru Erasmus + programa regulisani su Pravilnikom, koji se može preuzeti ovde.

PRIZNAVANJE AKADEMSKIH REZULTATA: PROCEDURA I METODOLOGIJA

Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada, kao matična ustanova, garantuje odlaznim studentima priznavanje svih ostvarenih akademskih rezultata tokom studiranja u ustanovi primaocu. U zavisnosti od kompatibilnosti studijskih programa i izbora samog studenta, predmeti položeni u ustanovi primaocu mogu da budu zamenjeni srodnim predmetima u matičnoj ustanovi ili se priznaju kao izborni predmeti koji se evidentiraju u dodatku diplomi.

Ostvareni ESPB bodovi i ocene, priznaju se u skladu sa studijskim programima u matičnoj ustanovi. Ukoliko postoje razlike između sistema ocenjivanja matične ustanove i ustanove primaoca, ocene se usklađuju upoređivanjem statističkih raspodela ocena, a na osnovu ECTS Gradig Table, koji izdaje Evropska komisija. Kada ocene ne mogu da se uklope u sistem ocenjivanja matične institucije, unose se u originalnom obliku, s tim da se ne uključuju u prosečnu ocenu koja se izračunava na kraju studija. U slučaju da studenti nakon odslušanog predmeta nisu položili ispit u ustanovi primaocu, matična ustanova im omogućava da polažu definisani srodni predmet bez obaveze ponovnog učestvovanja na predavanjima i vežbama.
Koordinator za mobilnost (član Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte) je ključna kontakt osoba za realizovanje odlazne i dolazne mobilnosti. Pre odlaska studenata na razmenu, koordinator za mobilnost na bazi ugovora o učenju priprema dokument “Recognition Sheet” koji garantuje potpuno akademsko priznavanje rezultata koje studenti ostvare tokom perioda mobilnosti. Dokument “Recognition Sheet” potpisuje Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju. Po završetku mobilnosti Koordinator za mobilnost na bazi dokumenta “Transcript of Records” koji izdaje ustanova domaćin, priprema dokument “Proof of Recognition” koji sadrži podatke o studentu, listu položenih ispita, dobijene ocene u izvornom obliku, broj ostvarenih ESPB bodova, trajanje perioda mobilnosti i druge informacije koje se smatraju relevantnim. Učešće studenata u programima mobilnosti se evidentira u dodatku diplomi.

U slučaju dolazne mobilnosti, Koodinator za mobilnost po završetku perioda mobilnosti a na osnovu ostvarenih akademnskih rezultata, priprema i izdaje dolaznim studentima dokument “Transcript of Records”. “Transcript of Records” potpisuje Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju.

METODOLOGIJA

Svi studijski programi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Novog Sada sprovode se u skladu sa bolonjskim principima. Evropski sistem prenosa bodova (EuropeanCredit Transfer System – ECTS) predstavlja vrednovanje uloženog rada studenta u sticanje znanja, sposobnosti i veština i u potpunosti je primenjen na svim studijskim programima i predmetima. Raspodela ECTS bodova po predmetima zasnovana je na opterećenosti studenata potrebnim za postizanjem ishoda učenja. Jedan ECTS bod odgovara 25-30 sati rada studenta. Bodovi se dodeljuju samo kada su sve neophodne aktivnosti u okviru predmeta uspešno savladane. Jednoj akademskoj godini odgovara 60 ECTS bodova, a 30 ECTS bodova jednom semestru. Ugovori o učenju (Learning agreements) uključuju ECTS bodove i moraju biti potpisani pre razmene. Osim ECTS bodova svi premeti sadrže i jasan pregled ishoda učenja. Za tumačenje i konverziju ocena između različitih zemalja i institucija kod stranih studenata koristiće se ECTS Tabele ocenjivanja (ECTS Gradig Table) (za ovaj odeljak pogledati ECTS Users’ Guide, Annex 2).

Statistički podaci o uspehu studenta koriste se u procesu donošenja odluke o „usklađenosti ocena“. Tabela ocenjivanja obezbeđuje statističku raspodelu ocena za određeni predmet, i izračunava se na osnovu poslednje tri godine. Prilikom izrade statističke raspodele ocena uzimaju se u obzir samo ocene studenata koji su uspešno položili ispit. Tabela ocenjivanja ukazuje na procenat studenata koji su ostvarili ocene koje su navedene u transkriptu ocena.Prikazivanjem raspodele prelaznih ocena i korišćenjem tabele ocenjivanja dobija se ocena na matičnoj ustanovi koja je ekvivalentna oceni koju je student dobio na razmeni. Kao glavni kriterijum prilikom ekvivalencije ocena koristi se procentualni udeo ocena u skalama ocenjivanja.Ukoliko dolazi do preklapanja prilikom konverzacija ocena Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada će priznavati maksimalnu ocenu (za ovaj odeljak pogledati ECTS Users’ Guide, Annex 2).Prilikom priznavanja rezultata (ECTS bodova i ocena) stečenih tokom perioda mobilnosti Visoka poslovna škola će se voditi načelima transparentnosti, fleksibilnosti i pravičnosti. Prema načelu transparentnosti pravila o priznavanju rezultat postignutih tokom trajanja mobilnosti će biti javno dostupna. Načelo fleksibilnosti podrazumeva fleksibilan pristup priznavanju postignutih rezultata tokom trajanja mobilnosti. Prilikom priznavanja rezultata postignutih tokom trajanja mobilnosti ECTS kordinator će se rukovoditi principom pravičnosti.

STUDENTI I OSOBLJE SA POSEBNIM POTREBAMA

Erasmus+ posvećuje posebnu pažnju finansiranju dodatnih troškova studenata i osoblja čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo učešće u programu ne bi bilo moguće bez dodatne finansijske podrške (dalje u tekstu “studenti i osoblje sa posebnim potrebama”). Cilj ovakve podrške je da studenti i osoblje sa posebnim potrebama u potpunosti iskoriste sve prednosti koje pruža iskustvo Erasmus+ mobilnosti. Finansijska podrška za studente i osoblje sa posebnim potrebama je dodatna finansijska podrška pored redovne Erasmus+ finansijske podrške za studentsku mobilnost u svrhu učenja/ stručne prakse ili mobilnost osoblja. Studenti i osoblje sa posebnim potrebana se mogu prijaviti za Erasmus+ finansijsku podršku za posebne potrebe u pripremnoj fazi Erasmus+ mobilnosti, nakon odabira a pre odlaska na mobilnost.

STUDENTI I OSOBLJE SA POSEBNIM POTREBAMA

Erasmus+ posvećuje posebnu pažnju finansiranju dodatnih troškova studenata i osoblja čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo učešće u programu ne bi bilo moguće bez dodatne finansijske podrške (dalje u tekstu “studenti i osoblje sa posebnim potrebama”). Cilj ovakve podrške je da studenti i osoblje sa posebnim potrebama u potpunosti iskoriste sve prednosti koje pruža iskustvo Erasmus+ mobilnosti. Finansijska podrška za studente i osoblje sa posebnim potrebama je dodatna finansijska podrška pored redovne Erasmus+ finansijske podrške za studentsku mobilnost u svrhu učenja/ stručne prakse ili mobilnost osoblja. Studenti i osoblje sa posebnim potrebana se mogu prijaviti za Erasmus+ finansijsku podršku za posebne potrebe u pripremnoj fazi Erasmus+ mobilnosti, nakon odabira a pre odlaska na mobilnost.

JEZIČKA POLITIKA

Jezičku politiku VPŠSS mošete da preuzmete  ovde.

BROŠURA ZA STUDENTE

Dodatne važne informacije u vezi mobilnosti studenata nalaze su brošuri, koju možete da preuzmete  ovde.