Izaberite stranicu

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2017/2018

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Vlado KrunićAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugimposlovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentima poslovanja
3.dr Branko LatinovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnim aktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zdravko ŠolakPrimena upravljanja i kontrole troškova
2.mr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena analiza finansijskih izveštaja
3.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
4.dr Ljiljana JovićPrimenjeno oporezivanje, primenjeni poreski postupak i primenjene javne finansije
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.mr Mila MihajlovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Milijana RoganovićPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja
Preduzetnički biznis (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana-Đurić KuzmanovićPokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera
2.mr Leonard SalaiSistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija
3.dr Veronika BoškovPriprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.
4.dr Gordana VuksanovićOsnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.
Turizam i hotelijerstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Aleksandra VujkoPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Ana Jovičić VukovićPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Branko LatinovićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPoslovanje sa hartijama od vrednosti
2.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje. Elektronsko poslovanje i elektronski biznis
3.dr Biserka KomnenićPrimenjeno osiguranje. Pravni položaj društva osiguranja. Životno i neživotno osiguranje
4.dr Slaviša ĐorđevićKnjigovodstveni sistem preduzeća. Dokumentovanje poslovnih aktivnosti, vođenje poslovnih knjiga, računovodstveni izveštaji i informisanje (na konkretnim primerima). Primenjeno finansijsko i upravljačko računovodstvo
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Gordana LjubojevićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.mr Mila MihajlovićPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Drinka PekovićPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Biljana StankovPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Preduzetnički biznis (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka MaksimovićRazvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi
2.mr Leonard SalaiUpravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)
3.dr Slaviša ĐukanovićPlaniranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.
4.dr Veronika BoškovIzrada biznis plana (konkretni primer)
Turizam i hotelijerstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Milutin MrkšaZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tamara GajićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol. 16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Ninoslava SavićBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Predrag RanitovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Željko StankovićPrimena informaciono-konunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnih informacionom sistemom kompanije

Stručnu praksu I i Stručnu praksu II na master strukovnim studijama, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, kao i Specijalističku praksu na specijalističkim strukovnim studijama, studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje, realizovaće sledeći nastavnici:

 

 1. Dr Veronika Boškov
 2. Dr Jelena Damnjanović
 3. Dr Slaviša Đukanović
 4. Dr Dejan Đurić
 5. Dr Tatjana Đurić Kuzmanović
 6. Dr Dejan Živkov
 7. Dr Slobodanka Jovin
 8. Dr Ljiljana Jović
 9. Dr Biserka Komnenić
 10. Dr Jovan Njegić
 11. Dr Branka Paunović
 12. Dr Željko Račić
 13. Dr Đorđe Ćuzović

* Studenti master strukovnih studija, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, prijavljuju se za drugi ciklus realizacije Stručne prakse I i Stručne prakse II najkasnije do 01.05.2018. god..