Izaberite stranicu

STRUČNA PRAKSA

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je pouzdan partner svojim studentima u trasiranju njihove profesionalne karijere. Veliki broj studenata je nakon završetka školovanja u našoj instituciji zauzeo mesto na najodgovornijim pozicijama u privatnom i državnom sektoru. Takođe, naša Škola je partner i poslodavcima u procesu dolaženja do željenog kadra. Stoga, poseban značaj dajemo organizovanju stručnih praksi u velikom broju preduzeća i institucija sa kojima imamo stalnu saradnju. U toku stručne prakse studenti imaju priliku da se upoznaju sa poslovnim procesima i steknu praktična poslovna iskustva učestvujući u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, neposredno posmatrajući zaposlene i radeći na konkretnim poslovnim zadacima. Studenti nakon obavljene prakse dobijaju odgovarajuću potvrdu koja predstavlja dokaz da su stekli određeno praktično znanje u organizaciji.

Stručnu praksu je moguće realizovati na dva načina:

1. Putem Centar za razvoj karijere i stručnu praksu (CRK-a)

Postupak za realizaciju stručne prakse :

 1. Prijava na konkurs za stručnu praksu koji se objavljuje u Obaveštenjima na sajtu Škole i u Obaveštenjima CRK-a, kao i na oglasnoj tabli Škole;
 2. Selekcija kandidata – kandidati koji su prošli u najuži krug pozivaju se na razgovor u CRK putem Obaveštenja na sajtu škole i Obaveštenja CRK-a;
 3. Obaveštavanje studenata o rezultatima konkursa – putem mejla studenti se obaveštavaju o terminu, organizaciji i mentoru koji je zadužen za stručnu praksu u preduzeću;
 4. Priprema dokumentacije – Pre početka prakse studenti treba da preuzmu i odštampaju obrazac za praksu koje se preuzima ovde. Nakon štampanja obrasca, potrebno je da se u isti upiše preduzeće u kojem će se obavljati stručna praksa, a zatim od mentora iz škole dobije saglasnost (mentor treba da potpiše obrazac). Zatim student odlazi u Studentsku službu da šef Studentske službe overi obrazac i da uput za stručnu praksu (napomena: nije moguće overiti formular u Studentskoj službi bez potpisa mentora i unetog naziva preduzeća u obrazac);
 5. Realizacija stručne prakse – Potrebno je da tokom prakse student vodi dnevnik stručne prakse i da nakon prakse popuni evaluacioni formular koji se nalazi na sledećem linku, kao i da evaluacioni formular za svakog studenta posebno popuni i mentor u organizaciji (formular za evaluaciju prakse za mentore);
 6. Javljanje CRK-u nakon realizacije stručne prakse radi overe dnevnika stručne prakse;
 7. Polaganje ispita stručna praksa u dogovoru sa mentorom iz Škole.

Napomena: Student je u obavezi da po raspoređivanju u preduzeće na praksu odlazi redovno, u dogovorenim terminima, te da se po završetku prakse obavezno javi CRK-u. Eventualni izostanak sa prakse potrebno je odmah prijaviti putem mejla karijera.vps@gmail.com

2. Samostalno – student može samostalno da odabere preduzeće u kojem će realizovati stručnu praksu 

Postupak realizacije stručne prakse:

 1. Odabir preduzeća u kojem će student obavljati praksu;
 2. Odštampan formular koji se nalazi ovde se daje mentoru iz Škole radi dobijanja saglasnosti za realizaciju prakse u preduzeću za koje se student odlučio – u formular se obavezno upisuje tačan naziv preduzeća, a tek onda daje profesoru;
 3. Šef Studentske službe overava obrazac koji je potpisao mentor i daje da uput za stručnu praksu (napomena: nije moguće overiti formular u studentskoj službi bez potpisa mentora i unetog naziva preduzeća u obrazac);
 4. Realizacija stručne prakse;
 5. Polaganje ispita stručna praksa u dogovoru sa mentorom iz Škole.

 

DOKUMENTACIJA

Formular za stručnu praksu

Dnevnik stručne prakse

Dnevnik stručne prakse

Formular za evaluaciju prakse za mentore

Formular za evaluaciju prakse za studente

 

Obrazac i uputstvo za pisanje Europass  CV-ja

Instrukcije

Obrazac Europass CV

 

PREDUZEĆA SA KOJIMA ŠKOLA IMA USPOSTAVLJENU POSLOVNU SARADNJU