Izaberite stranicu

Основне струковне студије

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО 2024.

Студијски програм Финансије и банкарство је намењен студентима који желе да стекну актуелна теоријска и практична знања из области савременог финансијског пословања и банкарства. Студијски програм је креиран у складу са актуелним потребама тржишта рада, што ће студентима омогућити да након успешног завршетка школовања брже и лакше пронађу адекватно запослење.

ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО 2024.

Основне струковне студије Туризам и хотелијерство конципиране су према потребама кандидата који су спремни да своје знање и вештине прилагоде савременим потребама, како туристичког, тако и хотелијерског тржишта. Константан растући тренд туристичког промета несумњиво захтева велики број туристичких радника; стога се студирање на овом студијском програму перципира као правилно инвестирање у пословну будућност.

ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ 2024.

Атрактивност студијског програма ОСС Трговина и међународно пословање се огледа у растућем значају трговине на националном и глобалном нивоу, односно интензивном отварању тржишта, што имплицира и отварање нових радних места из области трговине и међународног пословања. Са аспекта Републике Србије, трговина и међународно пословање имају посебан значај због изазова које пружају европске интеграције, усмерене ка подстицању спољнотрговинских токова и интернационализацији пословања.

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 2024.

Студијски програм Пословна информатика је усмерен да одговори на растућу тражњу на тржишту рада за различитим профилима из области информационо-комуникационих технологија. Усаглашен је са потребама ИТ компанија да добију дипломиране студенте, који ће поред основних теоријских знања поседовати и вештине неопходне да одмах започну рад на конкретним пројектима.

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ ДЛС) 2024.

(у процесу акредитације)

 

Студијски програм Финансије и банкарство – студије на даљину је намењен студентима који желе да стекну актуелна теоријска и практична знања из области савременог финансијског пословања и банкарства. Студијски програм је креиран у складу са актуелним потребама тржишта рада, што ће студентима омогућити да након успешног завршетка школовања брже и лакше пронађу адекватно запослење.

Предавања у оквиру студијског програма одржавају се у онлајн формату (помоћу платформи Zoom, Google Meet, Skype), уз примену савремених дигиталних образовних алата. Поред тога, студентима ће сви неопходни материјали за самостално учење бити доступни на образовној платформи Moodle.

Мастер струковне студије

Међународно пословање и финансије

Студијски програм мастер струковних студија Међународно пословање и финансије је намењен студентима који желе да унапреде знања из области савременог међународног и финансијског пословања. Имајући у виду статешко опредељење Републике Србије ка евроинтеграцијама, тежњу ка развијању извозно оријентисане привреде, као и важност улоге финансија у тим процесима, може се закључити да ће у наредним годинама потреба за стручњацима из ових области бити у порасту.

Менаџмент маркетингом у туризму 2024.

Студијски програм Менаџмент маркетингом у туризму реализује се као студијски програм на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Програм је конципиран да образује струковне мастер менаџере који ће поседовати знања и компетенције за решавање сложених практичних проблема у области управљања маркетингом у туризму. Основу за дефинисање структуре и садржаја студијског програма Менаџмент маркетингом у туризму чине трендови развоја у овој области, као и потребе привреде за стручњацима у области менаџмента маркетингом у туризму...

Менаџмент и бизнис 2024.

Студијски програм МСС Менаџмент и бизнис  се реализује на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду у склопу поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Менаџмент и бизнис. Студије се одвијају у току две године а њихова вредност износи 120 ЕСПБ бодова. Студијски програм је конципиран да образује струковне мастер менаџере који ће након завршетка студијског програма стећи функционална знања и вештине и изградити релевантне компетенције за доношење одлука и решавање комплексних проблема из области управљања савременим пословањем...

Кратки студијски програми

Савремено управљање пословањем

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад уписује 30 полазника на кратак програм студија Савремено управљање пословањем. Овај програм је евидентиран код Националног савета за високо образовање решењем број 612-00-00071/8/2022-06.

Који је циљ кратког програма студија?

Циљ Кратког програма студија (КП) Савремено управљање пословањем јесте припрема полазника за практичан рад у области Савременог управљања пословањем. КП су усмерени на полазнике са минимално завршеном средњом школом или студенте који су заинтересовани за обуку у области управљања пословањем. Поред тога, КП могу бити усмерени и на полазнике са високим образовањем који желе да се преквалификују или сматрају да немају довољно знања из области коју пружа наведени кратки програм.