Izaberite stranicu

Međunarodno poslovanje i finansije

ZAŠTO STUDIRATI MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE?

Studijski program master strukovnih studija Međunarodno poslovanje i finansije je namenjen studentima koji žele da unaprede znanja iz oblasti savremenog međunarodnog i finansijskog poslovanja. Imajući u vidu stateško opredeljenje Republike Srbije ka evrointegracijama, težnju ka razvijanju izvozno orijentisane privrede, kao i važnost uloge finansija u tim procesima, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu.

Studijski program je usklađen sa savremenim tokovima i naučnim saznanjima iz navedenih oblasti i koncipiran je tako da studentima obezbedi sticanje funkcionalnih znanja i veština, pre svega iz oblasti međunarodnih poslova i načina njihovog finansiranja. Obavljanjem stručne prakse u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji, studenti će biti u prilici da rešavanjem konkretnih poslovnih problema praktično implementiraju teorijska znanja i da na takav način stečena iskustva iskoriste za izradu kvalitetnog završnog (master) rada.

Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni da obavljaju širok spektar poslova u finansijskim institucijama i ostalim preduzećima koja posluju u okviru međunarodnih tržišta. Neki od tih poslova su:

  • bankar,
  • broker,
  • investicioni savetnik,
  • konsultant u oblasti međunarodnih finansijskih poslova,
  • kreditni analitičar,
  • menadžer uvoznih/izvoznih poslova,
  • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
  • saradnik u upravljanju rizicima,
  • finansijski analitičar,
  • šef finansija…

Po završetku ovog studijskog programa, studentima će biti znatno olakšano sticanje prestižnih domaćih i međunarodnih licenci za poslove kao što su: licencirani portfolio menadžer, sertifikovani finansijski analitičar, sertifikovani „risk“ menadžer i drugo.

Lice koje završi studijski program MSS Međunarodno poslovanje i finansije stiče stručni naziv: Strukovni master ekonomista.

KAKO I KADA KONKURIŠEM?  – Više informacija o konkursu možete naći ovde.

Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17MST02 Poslovni engleski jezik 1 3+3 8
2 17MSA20 Ekonomika međunarodnih integracija 1 3+2 7
3 17MSA15 Upravljanje finansijskim rizicima 1 3+3 7
4 Izborna korpa I 1 3+2 7
17MSA17 Menadžment poslovnih performansi
17MSA19 Projektni menadžment
5 Izborna korpa II 2 3+2 6
17MST07 Upravljanje porodičnim poslovanjem
17MST08 Konkurentnost preduzeća i privrede
17MST09 Rodno odgovorno budžetiranje
6 17MSA02 Bankarsko poslovanje 2 3+3 7
7 17MSA03 Investiranje u hartije od vrednosti 2 3+2 6
8 17MST01 Ekonomika Evropske unije 2 3+3 8
9 17MSA04 Stručna praksa I (MPF) 2 0+0+6 4
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17MOO02 Metodologija istraživačkog rada 3 4+2 7
2 17MSA05 Stručna praksa II (MFP) 3 0+0+6 4
3 17MST05 Globalizacija 3 4+4 8
4 Izborna korpa III 3 4+2 7
17MSA21 Međunarodna poreska politika
17MSA18 Primenjeno statističko istraživanje
5 17MST04 Menadžment u spoljnoj trgovini 4 4+4 8
6 17MST06 Međunarodno poslovno finansiranje 4 3+3 7
7 17MSA06 Izrada završnog master rada 4 2
8 Završni master rad 4 10
9 Izborna korpa IV 4 3+3 7
17MSA16 Vrednovanje preduzeća
17MSA13 Korporativne finansije
17MSA14 Organizaciono ponašanje