Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU I ODBRANU MASTER RADA

  • Prilikom prijave teme master rada student je u obavezi da Studentskoj službiŠkoledostavinaslov teme (obavezno i na srpskom i engleskom jeziku), sažetak sa predmetom istraživanja i okvirni sadržaj rada u pisanojformikao prilog uz obrazac 1 prijave tememaster rada potpisan od strane mentora.
  • Nakon prijave teme student bi trebao da prijavi ispit Izrada završnog master rada u prvom narednom ispitnom roku.
  • Student nakon dobijanja saglasnosti Komisije za odbranu rada koriči master rad u 5 primeraka i dostavlja studentskoj službi Škole 2 ukoričena i potpisana primerka master rada uz prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane rada – obrazac 2. Komisija za odbranu master rada je u obavezi da sačini Izveštaj o master radu studenta i da isti, putem studentske službe, dostavi Komisiji za master strukovne studije.
  • Komisija za master strukovne studije razmatra izveštaj Komisije za odbranu master rada i nakon što isti usvoji stavlja rad na uvid javnosti na period od 7 dana, ističući obaveštenje na oglasnoj tabli i sajtu Škole.
  • Ukoliko na master rad nema primedbi javnosti, Komisija za master strukovne studije prihvata master rad kandidata i zakazuje odbranu rada.

Potrebno je upoznati se sa ostalim detaljima u Procedurama za izradu i kontrolu kvaliteta master rada na linku

 

FORMULARI ZA ODBRANU MASTER RADA

 

Napomena za studente: Obrasci se štampaju dvostrano.

 

Obaveštenja – Master strukovne studije

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanku Komisije za master radove održanom 13.09.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada     Željka Radić, broj indeksa 2021/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom: „Uticaj...

Važna obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Svi studenti koji  upisuju ili obnavljaju  godinu školske  2023/24 god. u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac  kroz svoj e-student nalog, imaju vidljivu uplatu na računu,  pa zatim predaju u službu sledeća dokumenta: Indeks (za studente, ako već nije overen...

Dodatni ispitni rok – Oktobar II

Odobrava se realizacija dodatnog ispitnog roka – oktobar 2 koji će se realizovati u periodu od 29.09. do 30.09.2023. godine. Studenti upisani na osnovne strukovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine, takođe imaju pravo polaganja ispita u...